Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρία Κίτσου: Διάβασε ανακοίνωση-καταπέλτη κατά του Δ. Λιγνάδη στο τέλος της παράστασης (VIDEO)

Το θερ­μό­τα­το χει­ρο­κρό­τη­μα του κοι­νού έλα­βε η ηθο­ποιός Μαρία Κίτσου όταν, στο τέλος της παρά­στα­σης «Ηλέ­κτρα» του Ευρι­πί­δη στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη, διά­βα­σε κεί­με­νο κατα­δί­κης για τον Δημή­τρη Λιγνάδη.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, η ηθο­ποιός που βρί­σκε­ται σε περιο­δεία με την «Ηλέ­κτρα», στο τέλος της παρά­στα­σης και ευρι­σκό­με­νη ανά­με­σα στους συμπρω­τα­γω­νι­στές της, διά­βα­σε την επι­στο­λή του Σωμα­τεί­ου Ελλή­νων Ηθο­ποιών για την απο­φυ­λά­κι­ση του Δ. Λιγνάδη.

«Θέλου­με τα θύμα­τα του Λιγνά­δη, όσα βρή­καν το κου­ρά­γιο να μιλή­σουν αλλά και όσα ακό­μα το ψάχνουν, να συνε­χί­σουν να ζουν ανά­με­σά μας χωρίς φόβο και ντρο­πή, η ελευ­θε­ρία να αφαι­ρεί­ται από αυτόν που αμε­τα­νό­η­τα βιά­ζει τα παι­διά μας. Θέλου­με η γεν­ναία από­φα­ση της κατα­δί­κης του ενό­χου σε 12 χρό­νια φυλά­κι­ση να είναι κυριο­λε­κτι­κή. Θέλου­με να ζού­με σε έναν τόπο που η δικαιο­σύ­νη θα λάμπει αντί­στοι­χα της ομορ­φιάς του και ο ήλιος να πάψει επι­τέ­λους να είναι νοη­τός. Είμα­στε με τα θύμα­τα. Ο ένο­χος Δημή­τρης Λιγνά­δης για δυο βια­σμούς παι­διών, να παρα­μεί­νει στη φυλα­κή», ανέ­φε­ρε μετα­ξύ άλλων η ανα­κοί­νω­ση που ανέ­γνω­σε η Μ. Κίτσου.

Σημειώ­νε­ται ότι η Μαρία Κίτσου είχε συνερ­γα­στεί κατά το παρελ­θόν με τον Δ. Λιγνά­δη, συμπρω­τα­γω­νι­στώ­ντας μαζί του στην παρά­στα­ση «Μακ­βεθ», λίγους μόλις μήνες πριν έρθει στο φως της δημο­σιό­τη­τας η πρώ­τη καταγ­γε­λία για βιασμό.

Το βρά­δυ του Σαβ­βά­του, κατά την διάρ­κεια της παρά­στα­σης «Πέρ­σες» του Αισχύ­λου στο θεά­τρο της Επι­δαύ­ρου, θεα­τές ύψω­σαν πανό που έγρα­φε «Βια­στής Είναι» ανα­φε­ρό­με­νοι στον κατα­δι­κα­σμέ­νο για δυο βια­σμούς ηθοποιό.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο