Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρία Κομνηνάκα: Κατασταλτική αντίληψη στη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος από όλες τις κυβερνήσεις

«Η σημε­ρι­νή συζή­τη­ση για το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα γίνε­ται υπό το βάρος μιας απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κής αντι­πα­ρά­θε­σης που έχει ανοί­ξει αυτές τις μέρες, στον από­η­χο των σκλη­ρών εγκλη­μα­τι­κών πρά­ξε­ων που εκδη­λώ­θη­καν το τελευ­ταίο διά­στη­μα», επι­σή­μα­νε η Μαρία Κομνη­νά­κα, ξεκι­νώ­ντας την ομι­λία της στην Ολο­μέ­λεια της Βου­λής στη συζή­τη­ση Επε­ρώ­τη­σης του ΣΥΡΙΖΑ προς το υπ. Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη για την κυβερ­νη­τι­κή πολι­τι­κή στο σωφρο­νι­στι­κό σύστημα.

«Η συζή­τη­ση λει­τουρ­γεί απο­προ­σα­να­το­λι­στι­κά, κρύ­βει τις κοι­νω­νι­κές αιτί­ες της έξαρ­σης της εγκλη­μα­τι­κό­τη­τας με την όλη συζή­τη­ση να εξα­ντλεί­ται στα ζητή­μα­τα της αυστη­ρο­ποί­η­σης των ποι­νών, ενι­σχύ­ο­ντας μια κατα­σταλ­τι­κή λογι­κή συνο­λι­κά της δικαιο­σύ­νης, αλλά και της σωφρο­νι­στι­κής νομοθεσίας»,σημείωσε χαρα­κτη­ρι­στι­κά η βου­λευ­τής του ΚΚΕ.

Τόνι­σε πως «η πρό­λη­ψη της εγκλη­μα­τι­κής δρά­σης υπο­νο­μεύ­ε­ται όταν ενι­σχύ­ο­νται οι επι­χει­ρη­σια­κοί βρα­χί­ο­νες της Αστυ­νο­μί­ας που σχε­τί­ζο­νται με την κατα­στο­λή του λαϊ­κού κινή­μα­τος και όχι με την πάτα­ξη του οργα­νω­μέ­νου εγκλή­μα­τος. Αυτό τον προ­σα­να­το­λι­σμό ενί­σχυ­σε η σημε­ρι­νή κυβέρ­νη­ση, τον δια­τή­ρη­σαν όμως και οι προη­γού­με­νες κυβερνήσεις».

Η κατα­σταλ­τι­κή αντί­λη­ψη στη λει­τουρ­γία του σωφρο­νι­στι­κού συστή­μα­τος απο­τυ­πώ­θη­κε σε διά­φο­ρες απο­φά­σεις, όπως στην από­φα­ση για τη μετα­φο­ρά της ευθύ­νης από το υπ. Δικαιο­σύ­νης στο υπουρ­γείο Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, ενώ η πρα­κτι­κή έκφρα­σή της είναι η μετα­χεί­ρι­ση των κρα­του­μέ­νων που οδη­γεί στη στέ­ρη­ση των ατο­μι­κών τους δικαιω­μά­των χωρίς να ενι­σχύ­ε­ται η ουσια­στι­κή επα­νέ­ντα­ξή τους στην κοι­νω­νία. Μία αντί­λη­ψη αντι­δρα­στι­κή και αδιέ­ξο­δη που επι­τεί­νει το πρό­βλη­μα αντί να το λύνει, σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά. Αυτή την αντί­λη­ψη εξέ­φρα­σαν και οι πρό­σφα­τοι νόμοι για το σωφρο­νι­στι­κό σύστη­μα που εισή­γα­γαν με ορι­ζό­ντιο τρό­πο περιο­ρι­σμούς στην άσκη­ση του δικαιώ­μα­τος άδειας των κρα­του­μέ­νων, ενός θεσμού με αδιαμ­φι­σβή­τη­τα αποτελέσματα.

Η ΝΔ σήμε­ρα ασκεί κρι­τι­κή στα προ­βλη­μα­τι­κά μέτρα της ορι­ζό­ντιας απο­συμ­φό­ρη­σης των φυλα­κών, δεν λέει όμως ότι στην ίδια λογι­κή πατά­νε και τα αντι­δρα­στι­κά μέτρα του περιο­ρι­σμού των ατο­μι­κών δικαιω­μά­των των κρατουμένων.

Η Μ. Κομνη­νά­κα ανα­φέρ­θη­κε ακό­μα στις χρό­νιες ασφυ­κτι­κές συν­θή­κες υπερ­πλη­θυ­σμού των φυλα­κών που δεν επι­τρέ­πουν την αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση, τη δημιουρ­γι­κή απα­σχό­λη­ση, την εκπαί­δευ­ση, την επαγ­γελ­μα­τι­κή κατάρ­τι­ση των κρα­του­μέ­νων ώστε να υπάρ­χει έστω μια ελπί­δα σωφρο­νι­σμού και ουσια­στι­κής κοι­νω­νι­κής επανένταξης.

Ανα­φέρ­θη­κε στις σοβα­ρές ελλεί­ψεις επι­στη­μο­νι­κού προ­σω­πι­κού που είναι απα­ραί­τη­το, κοι­νω­νι­κών λει­τουρ­γών, ψυχο­λό­γων, εκπαι­δευ­τι­κών, ακό­μα και προ­σω­πι­κού φύλα­ξης, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων μέχρι σήμερα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο