Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρί Ζοζέφ Λαφαγιέτ, προσωπικότητα της Αμερικανικής και της Γαλλικής Επανάστασης

Στις 6 Σεπτεμ­βρί­ου 1757 γεν­νιέ­ται ο Μαρί Ζοζέφ Λαφα­γιέτ. Γάλ­λος στρα­τιω­τι­κός και πολι­τι­κός, προ­σω­πι­κό­τη­τα της Αμε­ρι­κα­νι­κής και της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης. Κατα­γό­ταν από πλού­σια, αρι­στο­κρα­τι­κή οικο­γέ­νεια. Στα 1774, σε ηλι­κία 17 χρό­νων, παντρεύ­τη­κε την κόρη του δού­κα ντ’ Αγιέν, με απο­τέ­λε­σμα να απο­κτή­σει τερά­στια πολι­τι­κή δύνα­μη στην αυλή του Λου­δο­βί­κου ΙΣΤ’, τον οποίο με τίπο­τα δεν πήγαινε.

Επη­ρε­α­σμέ­νος από την επι­κοι­νω­νία του με το Βενια­μίν Φρα­γκλί­νο, στα 1777 πήγε στη Βόρεια Αμε­ρι­κή και πήρε μέρος στον Πόλε­μο της Ανε­ξαρ­τη­σί­ας και ονο­μά­στη­κε στρα­τη­γός του αμε­ρι­κα­νι­κού στρα­τού. Ο νεα­ρός στρα­τη­γός δια­κρί­θη­κε στη μάχη αλλά για τους αποί­κους μεγα­λύ­τε­ρη αξία είχε η επιρ­ροή του. Ο Λαφα­γιέτ γύρι­σε στη Γαλ­λία, στις αρχές του 1779, και βοή­θη­σε να δημιουρ­γη­θεί εκστρα­τευ­τι­κό σώμα από 6.000 άνδρες. Τον Απρί­λιο του 1780, πολε­μού­σαν στο πλάι των αποί­κων. Νίκη­σε στη Βιρ­τζί­νια τον λόρ­δο Κορ­νουά­λις, αρχη­γό των αγγλι­κών δυνά­με­ων, τον στρί­μω­ξε στο Τζόρ­τζ­τά­ουν, όπου τον παγί­δευ­σε, και τον ανά­γκα­σε να παρα­δο­θεί. Ο Λαφα­γιέτ ήταν πια «Ήρω­ας των Δύο Κόσμων».

Μετά την επι­στρο­φή του στη Γαλ­λία, το 1789 πήρε μέρος στην προ­ε­τοι­μα­σία και την εκδή­λω­ση της Γαλ­λι­κής Επα­νά­στα­σης. Ο Λαφα­γιέτ ήταν ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής στο λαό εξαι­τί­ας της συμ­με­το­χής του στην αμε­ρι­κα­νι­κή επα­νά­στα­ση. Μετά την πτώ­ση της Βαστίλ­λης έγι­νε διοι­κη­τής της Εθνο­φρου­ράς. Οταν όμως η Επα­νά­στα­ση στη Γαλ­λία προ­χώ­ρη­σε, ο Λαφα­γιέτ έμει­νε στις θέσεις της φιλε­λεύ­θε­ρης συνταγ­μα­τι­κής μοναρ­χί­ας και στρά­φη­κε κατά των επα­να­στα­τών. Λίγες μέρες μετά την ανα­τρο­πή της μοναρ­χί­ας (Αύγου­στος 1792) ο Λαφα­γιέτ προ­σπά­θη­σε να οδη­γή­σει ένα στρα­τιω­τι­κό σώμα κατά του Παρι­σιού χωρίς επιτυχία.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο