Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαραντόνα σε Καπρίλες: «Η διαφορά μεταξύ μας είναι ότι εγώ ποτέ δεν πουλήθηκα»

Απο­στο­μω­τι­κή απά­ντη­ση έδω­σε ο Ντιέ­γκο Μαρα­ντό­να στις κατη­γο­ρί­ες που εξα­πέ­λυ­σε ενα­ντί­ον του ο Ενρί­κε Καπρί­λες, ένας εκ των αρχη­γών της αντι­δρα­στι­κής δεξιάς αντι­πο­λί­τευ­σης στη Βενεζουέλα.

Με μήνυ­μά του στο Facebook ο Ντιέ­γκο απά­ντη­σε στον Καπρί­λες είχε υπο­στη­ρί­ξει ότι ο διε­θνούς φήμης ποδο­σφαι­ρι­στής δεν θα στή­ρι­ζε τον πρό­ε­δρο Μαδού­ρο εάν έπρε­πε να ζήσει με 15 δολά­ρια το μήνα.

«Μακά­ρι να είχα αυτά τα 15 δολά­ρια» όταν μεγά­λω­να με τα εφτά αδέρ­φια μου και δεν είχα­με τίπο­τα να φάμε, απά­ντη­σε ο Μαρα­ντό­να, ποστά­ρο­ντας παράλ­λη­λα μια φωτο­γρα­φία από το παι­δι­κό του σπί­τι στη γει­το­νιά Βίλα Φιο­ρί­το του Μπου­έ­νος Αϊρες. «Η δια­φο­ρά μετα­ξύ μας είναι ότι εγώ ποτέ δεν πουλήθηκα».

maradona

Γιος μεγά­λου επι­χει­ρη­μα­τία της Βενε­ζου­έ­λας, ο Καπρί­λες υπήρ­ξε το νεα­ρό­τε­ρο μέλος του κοι­νο­βου­λί­ου της Βενε­ζου­έ­λας. Παρό­λα αυτά έχα­σε στις δυο κρί­σι­μες εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις απέ­να­ντι στον Τσά­βες και τον Μαδούρο.

Αργό­τε­ρα έχα­σε το δικαί­ω­μα συμ­με­το­χής στις εκλο­γές όταν κατη­γο­ρή­θη­κε για την υπο­κί­νη­ση των ταρα­χών του 2014 που στοί­χι­σαν τη ζωή 40 ανθρώπων.

Ο Καπρί­λες είχε ιδρύ­σει μαζί με τον Λεο­πόλ­ντο Λόπεζ το πολι­τι­κό κόμ­μα Primero Justicia, το οποίο κατά δια­στή­μα­τα χρη­μα­το­δο­τού­νταν από αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, όπως η NED και η USAID.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο