Μαρασλειακά

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Σαν σήμε­ρα οι παι­δα­γω­γοί Δημή­τριος Γλη­νός και Αλέ­ξαν­δρος Δελ­μού­ζος παύ­ο­νται από τη Μαρά­σλειο Παι­δα­γω­γι­κή Ακα­δη­μία, καθώς το έργο που επι­τε­λεί­ται εκεί κρί­νε­ται εθνι­κά επι­βλα­βές – Μαρα­σλεια­κά. Με αυτό το χαρα­κτη­ρι­σμό έμει­ναν στην ιστο­ρία τα γεγο­νό­τα που δια­δρα­μα­τί­στη­καν την περί­ο­δο 1924 — 1926, με αφορ­μή το «Φως που καί­ει» του Βάρ­να­λη και … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μαρα­σλεια­κά.