Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΜΑΡΘΑ ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ Ανοιχτοί ορίζοντες

ΜΑΡΘΑ ΚΟΡΙΤΣΟΓΛΟΥ  Ανοιχτοί ορίζοντες

Έκθε­ση ζωγρα­φι­κής στη Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πειραιά

Την Δευ­τέ­ρα 13 Μαρ­τί­ου, στις 19:30 εγκαι­νιά­ζε­ται η έκθε­ση της Μάρ­θας Κορί­τσο­γλου στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πει­ραιά.

Η Μάρ­θα Κορί­τσο­γλου σπού­δα­σε Συντή­ρη­ση Έργων Τέχνης στη Σχο­λή Δοξιά­δη και Ζωγρα­φι­κή και Χαρα­κτι­κή στην Accademia di Belle Arti της Φλω­ρε­ντί­ας. Έχει εργα­στεί ως συντη­ρή­τρια σε αρχαιο­λο­γι­κές ανα­σκα­φές και σημα­ντι­κά βυζα­ντι­νά και νεώ­τε­ρα μνη­μεία, ενώ έχει ασχο­λη­θεί και με την εικο­νο­γρά­φη­ση βιβλί­ων και τη σκη­νο­γρα­φία. Για 26 χρό­νια εργά­στη­κε ως καθη­γή­τρια εικα­στι­κών στη Δευ­τε­ρο­βάθ­μια Εκπαίδευση.

Έχει πραγ­μα­το­ποι­ή­σει τέσ­σε­ρις ατο­μι­κές εκθέ­σεις ενώ έχει λάβει μέρος σε πολ­λές ομα­δι­κές εκθέ­σεις και πολι­τι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα στην Ελλά­δα και το εξωτερικό

Στην έκθε­ση που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στην Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη του Πει­ραιά, παρου­σιά­ζε­ται μία ενό­τη­τα από 45 περί­που ακουα­ρέ­λες φιλο­τε­χνη­μέ­νες (οι περισ­σό­τε­ρες) κατά την περί­ο­δο 2011–2017, στις οποί­ες η καλ­λι­τέ­χνι­δα απει­κο­νί­ζει κυρί­ως το φυσι­κό τοπίο, μέσα από τις διά­φα­νες απο­χρώ­σεις της υδα­το­γρα­φί­ας και με την υπαι­νι­κτι­κή ή άμε­ση ανθρώ­πι­νη παρου­σία ως ανα­πό­σπα­στο μέρος του.

koristsoglou1

Για το έργο της δημιουρ­γού γρά­φει η ιστο­ρι­κός τέχνης Ντό­ρα Ηλιο­πού­λου- Ρογκάν:

«Ατμο­σφαι­ρι­κή στο έπα­κρον, η εικα­στι­κή γρα­φή της Μάρ­θας Κορί­τσο­γλου γητεύ­ει, μεμιάς, όχι μόνο το οπτι­κό μας πεδίο αλλά την ίδια τη ψυχή μας. Ή καλύ­τε­ρα, στή­νει ανε­ξά­ντλη­τους διαύ­λους επι­κοι­νω­νί­ας με αυτή καθαυ­τή την ενέρ­γεια που ορί­ζει και διέ­πει την πεμ­πτου­σία των ερε­θι­σμά­των που διε­γεί­ρουν τον ψυχι­σμό και το ταλέ­ντο της δημιουρ­γού… Με πρω­τα­γω­νι­στές : Θαλασ­σι­νά τοπία και ακρο­για­λιές, απο­γυ­μνω­μέ­να ως επί το πλεί­στον δέντρα, κατ εξο­χήν δια­κρι­τι­κές ανθρώ­πι­νες παρου­σί­ες και ουρα­νούς κατοι­κη­μέ­νους από ανά­λα­φρα σύν­νε­φα με ιδιω­μα­τι­κές απο­χρώ­σεις, η Κορί­τσο­γλου υπαι­νίσ­σε­ται έναν κόσμο σε ευρη­μα­τι­κό μεταίχ­μιο ανά­με­σα στην ύλη αυτή καθαυ­τή και στη μετα­φυ­σι­κή της διάσταση»…

Τη βρα­διά των εγκαι­νί­ων θα συνο­δεύ­σουν με μελω­δί­ες για βιο­λί η Σταυ­ρού­λα Μέντη και πιά­νο η μου­σι­κός Ανθή Γουρουντή.

Επι­μέ­λεια έκθε­σης : Γεωρ­γία Μάζη, ιστο­ρι­κός τέχνης

koritsoglou2Διάρ­κεια έκθε­σης: 13 έως 19 Μαρ­τί­ου 2017

Δημο­τι­κή Πινα­κο­θή­κη Πει­ραιά (Παλαιό Ταχυδρομείο)

Φίλω­νος 29,185 35 ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τηλ. επι­κοι­νω­νί­ας: 210.41.01.402 — 405

Ώρες λει­τουρ­γί­ας:

Τρί­τη έως Παρα­σκευή: 10:00–14:00 και 18:00–21:00 Σάβ­βα­το-Κυρια­κή: 10:00–15:00

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο