Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαριούπολη: Ξεκίνησε η επίθεση κατά των περικυκλωμένων Αζοφ στο ειδικής κατασκευής εργοστάσιο Azovstal

Ξεκί­νη­σε η επί­θε­ση των ρωσι­κών δυνά­με­ων στο εργο­στά­σιο «Azovstal» της Μαριού­πο­λης που βρί­σκο­νται περι­κυ­κλω­μέ­νοι οι ένο­πλοι του τάγ­μα­τος Αζοφ που αρνή­θη­καν να παραδοθούν.

Σχέ­διο υπό­γειων κατα­φυ­γί­ων του Azovstal.
Κατα­σκευά­στη­καν για να αντέ­χουν σε ένα πυρη­νι­κό χτύπημα.

Γίνο­νται βομ­βαρ­δι­σμοί από αέρος και πλη­ρο­φο­ρί­ες από ρωσι­κά ΜΜΕ ανα­φέ­ρουν πως τσε­τσέ­νοι μαχη­τές έχουν ήδη αρχί­σει να εισβάλ­λουν στο εργο­στά­σιο από την αρι­στε­ρή πλευ­ρά. Οι ίδιες πηγές ανα­φέ­ρουν ότι Ουκρα­νοί εθνι­κι­στές πυρο­βο­λούν όσους προ­σπα­θούν να κατα­θέ­σουν τα όπλα.

Οι ρωσι­κές δυνά­μεις θεω­ρούν ότι οι περι­κυ­κλω­μέ­νοι του τάγ­μα­τος Αζόφ δεν έχουν τρό­φι­μα και φάρ­μα­κα και πως τους τελειώ­νουν και τα πυρομαχικά.

Περί­που 2,5 χιλιά­δες άτο­μα αριθ­μεί η περι­κυ­κλω­μέ­νη ουκρα­νι­κή ομά­δα στο εργο­στά­σιο «Azovstal», σύμ­φω­να με τις εκτι­μή­σεις του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Άμυνας.

Κουλέμπα: Η πόλη της Μαριούπολης «δεν υπάρχει πια»

Ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών της Ουκρα­νί­ας, μιλώ­ντας στο «Face the Nation» του CBS, χαρα­κτή­ρι­σε την κατά­στα­ση στη στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας πόλη «στρα­τιω­τι­κά τρα­γι­κή», και πρό­σθε­σε ότι τα ενα­πο­μεί­να­ντα ουκρα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα ουσια­στι­κά περι­κυ­κλώ­θη­καν από τις ρωσι­κές δυνάμεις.

Πηγές: 902.gr/ Ren — kathimerini.gr — twitter

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο