Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαριούπολη: Ομάδες νεοναζί λεηλατούν σπίτια, σκοτώνουν όσους τους αντιστέκονται, λέει η Μόσχα

Ομά­δες νεο­να­ζί στη Μαριού­πο­λη άρχι­σαν να λεη­λα­τούν τα σπί­τια των κατοί­κων της περιο­χής, σκο­τώ­νο­ντας όσους τους αντι­στέ­κο­νται, δήλω­σε το Σάβ­βα­το ο συνταγ­μα­τάρ­χης Μιχα­ήλ Μιζίν­τσεφ, επι­κε­φα­λής του Ρωσι­κού Εθνι­κού Κέντρου Αμυ­ντι­κής Διαχείρισης.

«Σήμε­ρα, ένο­πλες συμ­μο­ρί­ες νεο­να­ζί προ­χώ­ρη­σαν σε ένα ακό­μη επι­δρο­μι­κό ξεφά­ντω­μα σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές, ληστεύ­ο­ντας από τους κατοί­κους της περιο­χής τα υπό­λοι­πα τρό­φι­μα, ρού­χα και τιμαλ­φή», είπε. «Όσοι αντι­στά­θη­καν με οποια­δή­πο­τε μορ­φή πυρο­βο­λή­θη­καν επί τόπου», πρό­σθε­σε ο Μιζίντσεφ.

Συνέ­χι­σε λέγο­ντας ότι οι αρχές της Ουκρα­νί­ας συνέ­χι­σαν να παρα­βιά­ζουν τις συμ­φω­νί­ες για τους ανθρω­πι­στι­κούς δια­δρό­μους προς τη Ρωσία, επει­δή οι άμα­χοι στο Κίε­βο, το Τσέρ­νι­γκοφ, το Χάρ­κο­βο και το Σού­μι δεν έχουν ειδο­ποι­η­θεί γι’ αυτούς.

Ανέ­φε­ρε πως Ουκρα­νοί νεο­να­ζί συνέ­λα­βαν και έστει­λαν πίσω 450 αμά­χους, οι οποί­οι προ­σπα­θού­σαν να φύγουν από την περιο­χή Σού­μι της Ουκρα­νί­ας για την περιο­χή Κουρσκ της Ρωσίας.

«Έχου­με επί­σης δια­πι­στώ­σει αξιό­πι­στα σήμε­ρα ότι οι νεο­να­ζί συνέ­λα­βαν όλους τους αμά­χους, περί­που 450 άτο­μα, που προ­σπα­θού­σαν να φύγουν από την περιο­χή Σού­μι στα βόρεια μέσω της πόλης Sudzha στην περιο­χή Kursk της Ρωσί­ας», είπε ο Μιζίντσεφ.

Επι­πλέ­ον ανέ­φε­ρε ότι «περισ­σό­τε­ροι από 6.900 αλλο­δα­ποί από 16 χώρες κρα­τού­νται όμη­ροι από Ουκρα­νούς νεο­να­ζί, οι οποί­οι τους χρη­σι­μο­ποιούν ως ανθρώ­πι­νη ασπίδα».

Ο Ρώσος αξιω­μα­τού­χος ανέ­φε­ρε επί­σης  ότι «περισ­σό­τε­ρα από 50 ξένα πλοία δεν μπο­ρούν να εγκα­τα­λεί­ψουν τα ουκρα­νι­κά λιμά­νια λόγω του κιν­δύ­νου από την ναρ­κο­θέ­τη­ση που έκα­νε η Ουκρα­νία στην Αζο­φι­κή Θάλασ­σα και τη Μαύ­ρη Θάλασ­σα κατά παρά­βα­ση του διε­θνούς ανθρω­πι­στι­κού δικαίου».

στα πλη­ρώ­μα­τα των πλοί­ων είναι πολί­τες του Αζερ­μπαϊ­τζάν, της Ελλά­δας, της Γεωρ­γί­ας, της Αιγύ­πτου, της Ινδί­ας, του Λιβά­νου, της Συρί­ας, της Τουρ­κί­ας, των Φιλιπ­πί­νων, της Τζα­μάι­κα και άλλων κρατών.

«Εργα­ζό­μα­στε για την επί­λυ­ση προ­βλη­μά­των των προ­α­να­φερ­θέ­ντων ατό­μων με αξιω­μα­τού­χους από διά­φο­ρα διπλω­μα­τι­κά σώμα­τα», είπε ο Ρώσος στρατηγός.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο