Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαριούπολη: Aπομακρύνθηκαν άμαχοι από το Azovstal

Η εκκέ­νω­ση του εργο­στα­σί­ου Azovstal στη Μαριού­πο­λη, λιμά­νι που πολιορ­κεί­ται από τους Ρώσους στη νοτιο­α­να­το­λι­κή Ουκρα­νία, “άρχι­σε” και σχε­δόν 100 άμα­χοι κατευ­θύ­νο­νται προς “το έδα­φος που ελέγ­χε­ται από την Ουκρα­νία”, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελένσκι.

“Η απο­μά­κρυν­ση των αμά­χων από το Azovstal άρχι­σε. Μια πρώ­τη ομά­δα 100 Ουκρα­νών αμά­χων κατευ­θύ­νε­ται προς το ελεγ­χό­με­νο έδα­φος (από την Ουκρα­νία). Αύριο θα τους υπο­δε­χτού­με στη Ζαπο­ρί­ζια” δυτι­κά της Μαριού­πο­λης, έγρα­ψε στο Twitter ο Ζελένσκι.

Τα ρωσι­κά πρα­κτο­ρεία ειδή­σε­ων TASS και Ria Novosti είχαν μετα­δώ­σει νωρί­τε­ρα ότι 40 πολί­τες απο­μα­κρύν­θη­καν σήμε­ρα από το έδα­φος του εργο­στα­σί­ου Azovstal, που πολιορ­κεί­ται από τον ρωσι­κό στρα­τό, και μετα­φέρ­θη­καν σε εδά­φη που τελούν υπό τον έλεγ­χο της Μόσχας στα ανατολικά.

Σύμ­φω­να με τον αντα­πο­κρι­τή του Ria Novosti, όλοι όσοι απο­μα­κρύν­θη­καν έχουν εγκα­τα­στα­θεί σε έναν καταυ­λι­σμό με σκη­νές στο χωριό Μπε­ζι­με­νέ, στα μισά του δρό­μου μετα­ξύ της Μαριού­πο­λης και των ρωσι­κών συνόρων.

Σύμ­φω­να με την ίδια πηγή, μέλη του προ­σω­πι­κού του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και του ΟΗΕ βοή­θη­σαν στην επι­χεί­ρη­ση εκκένωσης.

Το ρωσι­κό υπουρ­γείο Άμυ­νας ανα­κοί­νω­σε ότι 80 άμα­χοι απο­μα­κρύν­θη­καν από την πελώ­ρια χαλυ­βουρ­γία Azovstal.

“Ο ΟΗΕ επι­βε­βαιώ­νει ότι βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη επι­χεί­ρη­ση εκκέ­νω­σης στο συγκρό­τη­μα της χαλυ­βουρ­γί­ας Azovstal, σε συντο­νι­σμό με τη Διε­θνή Επι­τρο­πή του Ερυ­θρού Σταυ­ρού και τα μέρη της σύγκρου­σης”, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ο Γενς Λάρ­κε, εκπρό­σω­πος του Γρα­φεί­ου Συντο­νι­σμού Ανθρω­πι­στι­κών Υπο­θέ­σε­ων στη Γενεύη, χωρίς περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες.

Τη Δευτέρα η απομάκρυνση αμάχων από άλλες περιοχές της Μαριούπολης

Ένα σχέ­διο απο­μά­κρυν­σης των αμά­χων από περιο­χές της κατε­στραμ­μέ­νης ουκρα­νι­κής πόλης της Μαριού­πο­λης εκτός από τη χαλυ­βουρ­γία Azovstal ανα­βάλ­λε­ται για τις 08.00 τοπι­κή ώρα το πρωί της Δευ­τέ­ρας, ανα­κοί­νω­σε το δημο­τι­κό συμ­βού­λιο της Μαριούπολης.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο