Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρούσι: Προκλητική φιέστα της κυβέρνησης για να κάμψει τη λαϊκή οργή για την τραγωδία στα Τέμπη

Φιέ­στα στο Μαρού­σι έστη­σαν σήμε­ρα τα κυβερ­νη­τι­κά επι­τε­λεία, σε μια προ­σπά­θεια να καμ­φθεί το κλί­μα οργής που εκδη­λώ­νε­ται για το προ­δια­γε­γραμ­μέ­νο έγκλη­μα στα Τέμπη με τις μεγα­λειώ­δεις κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλη τη χώρα.

Στις δηλώ­σεις του για τα Τέμπη, ο Κυρ. Μητσο­τά­κης ανέ­φε­ρε πως «η καλύ­τε­ρη δικαί­ω­ση για τη θυσία αυτών των παι­διών είναι να εξα­σφα­λί­σου­με ότι αυτό που έγι­νε στα Τέμπη δεν θα ξανα­γί­νει ποτέ στη χώρα μας», αφή­νο­ντας πάντως στο απυ­ρό­βλη­το την πολι­τι­κή «απε­λευ­θέ­ρω­σης» και ιδιω­τι­κο­ποί­η­σης των σιδη­ρο­δρό­μων, που εφάρ­μο­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, κατ’ επι­τα­γή της ΕΕ και απο­τε­λεί τη βασι­κή αιτία της πολύ­νε­κρης τραγωδίας.

Ο πρω­θυ­πουρ­γός ανα­φέρ­θη­κε και στις αυξή­σεις — κοροϊ­δία στον κατώ­τα­το μισθό, λέγο­ντας ότι «δεν έχου­με αυτα­πά­τες, πολ­λοί συμπο­λί­τες μας τα βγά­ζουν πέρα δύσκο­λα. Όμως ξέρου­με τι πρέ­πει να κάνου­με για να τους βελ­τιώ­σου­με τις συν­θή­κες ζωής και για να δώσου­με σε κάθε Ελλη­νί­δα και σε κάθε Έλλη­να καλύ­τε­ρα εισο­δή­μα­τα», εντεί­νο­ντας ουσια­στι­κά τον εμπαιγ­μό σε βάρος των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των, για τα ψίχου­λα που δίνει, την ώρα που η ακρί­βεια και ο πλη­θω­ρι­σμός έχουν τσα­κί­σει τα λαϊ­κά εισοδήματα.

Στο μετα­ξύ, την Τετάρ­τη θα ορι­στεί το πλαί­σιο για την εκκί­νη­ση του σιδη­ρο­δρό­μου, όπως ανέ­φε­ρε σε δηλώ­σεις του, σήμε­ρα, ο υπουρ­γός Επι­κρα­τεί­ας Γιώρ­γος Γερα­πε­τρί­της, μετά την πρώ­τη συνε­δρί­α­ση του Συντο­νι­στι­κού Κέντρου Ασφα­λεί­ας Σιδη­ρο­δρό­μων με τη συμ­με­το­χή του ΟΣΕ, της Πυρο­σβε­στι­κής, της Αστυ­νο­μί­ας, του ΕΚΑΒ και της «Hellenic Train».

902.gr

ΚΚΕ για τις δηλώ­σεις Μητσο­τά­κη στο Μαρού­σι: Πρό­κλη­ση και προ­σβο­λή ο θάνα­τος των 57 ανθρώ­πων στα Τέμπη να βαφτί­ζε­ται «θυσία»

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο