Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαρούσι: Σε κλίμα μεγάλης συγκίνησης η κηδεία της σ. Καλλιόπης Μπουντούρογλου

Με μεγά­λη συγκί­νη­ση, σύντρο­φοι, συνα­γω­νι­στές, συγ­γε­νείς και φίλοι είπαν το τελευ­ταίο «αντίο» στην Καλ­λιό­πη (Πού­πα) Μπου­ντού­ρο­γλου το πρωί του Σαββάτου.

Στο κοι­μη­τή­ριο του Αμα­ρου­σί­ου, όπου έγι­νε η πολι­τι­κή της κηδεία, δίπλα στην οικο­γέ­νειά της, τους δύο αγα­πη­μέ­νους της γιους και τα εγγό­νια της, βρέ­θη­καν οι σύντρο­φοί της από το ΚΚΕ, το κόμ­μα μέσα από τις γραμ­μές του οποί­ου πάλε­ψε όλη της τη ζωή.

Επί­σης, οι συνα­γω­νί­στριές της από την Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, της οποί­ας δια­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος για σει­ρά ετών.

Στην πολι­τι­κή της κηδεία παρευ­ρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Γενι­κό της Γραμ­μα­τέα, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα. Επί­σης, τα μέλη του ΠΓ, Ελέ­νη Μπέλ­λου, Μάκης Παπα­δό­που­λος και Θοδω­ρής Χιώ­νης, η Αλέ­κα Παπα­ρή­γα, η βου­λευ­τής του Κόμ­μα­τος Λιά­να Κανέλλη.

Ακό­μα, σύντρο­φοι από την ΚΟ Αμα­ρου­σί­ου, της οποί­ας ήταν μέλος, και την ΤΕ Βορεί­ου Τομέα. Το «παρών» έδω­σαν και σύντρο­φοι από το δυνα­μι­κό του 902.gr την ύλη του οποί­ου στή­ρι­ξε από την πρώ­τη στιγ­μή της λει­τουρ­γί­ας του με τα άρθρα και τα σχό­λιά της. Όλοι οι παρα­πά­νω εναλ­λά­χθη­καν με τη σει­ρά τους ως τιμη­τι­κή φρου­ρά στη σορό της, ενώ την απο­χαι­ρέ­τη­σαν όρθιοι, με λου­λού­δια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια, με τη συνο­δεία της μελω­δί­ας του Μανώ­λη Καλο­μοί­ρη «Άιντε κοι­μή­σου κόρη μου».

Στε­φά­νια κατέ­θε­σαν η ΚΕ του ΚΚΕ, η ΤΕ Βορεί­ων και η ΚΟΒ Αμα­ρου­σί­ου, η ΟΓΕ και ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Αμα­ρου­σί­ου, η γυναι­κεία οργά­νω­ση της Κύπρου ΠΟΓΟ.

902.gr

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο