Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μας πουλούν και μας αγοράζουν…

«H κυβέρ­νη­ση θα έχει ολο­κλη­ρώ­σει την πώλη­ση των ποσο­στών που δια­τη­ρεί στις τρά­πε­ζες έως τα τέλη του έτους, ενώ θα σημειώ­σει ρεκόρ εσό­δων από τις ιδιω­τι­κο­ποι­ή­σεις, καθώς η οικο­νο­μία ανα­κάμ­πτει», είπε στο Reuters την Τετάρ­τη ο υπουρ­γός Οικο­νο­μι­κών, Κωστής Χατζη­δά­κης.  Η χώρα βρί­σκε­ται και πάλι στο ραντάρ των επεν­δυ­τών μετά την ανά­κτη­ση της επεν­δυ­τι­κής βαθ­μί­δας, με την οικο­νο­μία της να ανα­πτύσ­σε­ται με ρυθ­μούς πολ­λα­πλά­σιους του μέσου όρου της ευρωζώνης.

Τους προη­γού­με­νους μήνες πού­λη­σε το σύνο­λο των μετο­χών της σε τρεις μεγά­λες τρά­πε­ζες, που δια­τη­ρεί μέσω του Ταμεί­ου Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής Στα­θε­ρό­τη­τας, αντλώ­ντας περισ­σό­τε­ρα από 2 δισ. ευρώ. Δια­τη­ρεί ακό­μα ποσο­στό 18,4% στην Εθνι­κή Τρά­πε­ζα και 72% στην μικρό­τε­ρη Attica Bank, που θα δια­τε­θούν τους επό­με­νους μήνες.

«Βάσει της συμ­φω­νί­ας που έχου­με με τους δανει­στές, μπο­ρού­με να συνε­χί­σου­με την δια­δι­κα­σία απο­ε­πέν­δυ­σης μέχρι τα τέλη του 2025. Δια­πι­στώ­νου­με ότι δεν έχου­με λόγο να καθυ­στε­ρή­σου­με», είπε ο κ. Χατζηδάκης.

«Είχα­με πολύ σημα­ντι­κό ενδια­φέ­ρον να εκδη­λώ­νε­ται από πολ­λούς επεν­δυ­τές και γι’ αυτό θέλου­με να ολο­κλη­ρώ­σου­με αυτή τη δια­δι­κα­σία έως τα τέλη του έτους», πρόσθεσε.

Από το 2019 που ήρθε στην εξου­σία η Νέα Δημο­κρα­τία μεγά­λες πολυ­ε­θνι­κές εται­ρί­ες όπως οι Pfizer, Google and JP Morgan άρχι­σαν να επεν­δύ­ουν στη χώρα. Μετά την επα­νε­κλο­γή της στη δια­κυ­βέρ­νη­ση της χώρας το 2023 και την ανά­κτη­ση της επεν­δυ­τι­κής βαθ­μί­δας άρχι­σε την απο­ε­πέν­δυ­ση στις τράπεζες.

«Είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σου­με, λίγο πολύ, με τον ίδιο τρό­πο προ­χω­ρώ­ντας με όλες τις απα­ραί­τη­τες διαρ­θρω­τι­κές μεταρ­ρυθ­μί­σεις μετα­δί­δο­ντας το μήνυ­μα ότι αυτή η χώρα είναι μια φιλι­κή χώρα για επεν­δύ­σεις», είπε ο Χατζηδάκης.

Πρό­σθε­σε ότι η κυβέρ­νη­ση ανα­μέ­νει έσο­δα 7,1 δισ. ευρώ από απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σεις που υλο­ποι­ή­θη­καν ή ολο­κλη­ρώ­νο­νται τους τελευ­ταί­ους οκτώ μήνες, επι­τυγ­χά­νο­ντας εύκο­λα τον στό­χο για έσο­δα 5,7 δισ. ευρώ το 2024.

«Είναι πρω­το­φα­νές για την Ελλά­δα, όχι μόνο ο αριθ­μός των απο­κρα­τι­κο­ποι­ή­σε­ων, αλλά και τα έσο­δα για το κράτος».

Η Ελλά­δα εισέ­πρα­ξε 790 εκατ. ευρώ από τη διά­θε­ση του 30% του Διε­θνούς Αερο­λι­μέ­να Αθη­νών τον περα­σμέ­νο μήνα και ανα­μέ­νει έσο­δα ύψους 4,6 δισ. ευρώ από τις παρα­χω­ρή­σεις της Εγνα­τί­ας και της Αττι­κής Οδού.

«Η ελλη­νι­κή οικο­νο­μία ήταν, είναι και θα είναι μια θετι­κή έκπλη­ξη για την Ευρώ­πη», είπε ο Χατζηδάκης.

Πρό­σθε­σε ότι θέλει να προ­σελ­κύ­σει περισ­σό­τε­ρες επεν­δύ­σεις στους κλά­δους της πρά­σι­νης ενέρ­γειας, των logistics και του του­ρι­σμού, ώστε να καλύ­ψει το κενό με τις υπό­λοι­πες χώρες της ευρωζώνης.

Ανα­φε­ρό­με­νος στο θέμα της Golden Visa ο υπουρ­γός είπε ότι το όριο θα αυξη­θεί για τους ξένους επεν­δυ­τές στα 800.000 ευρώ, από 500.000 ευρώ, για τις μεγά­λες πόλεις και τα δημο­φι­λή νησιά, στις 400.000 για άλλες περιο­χές, ενώ θα ορι­στεί στις 250.000 για τα διατηρητέα.

«Σχε­τι­κή τρο­πο­λο­γία θα κατα­τε­θεί στη βου­λή πιθα­νό­τα­τα έως το τέλος αυτής της εβδομάδας».

Ανα­φο­ρι­κά με την αύξη­ση του βασι­κού μισθού, είπε ότι θα αυξη­θεί πάνω από τα 800 ευρώ χωρίς να δώσει περισ­σό­τε­ρες λεπτομέρειες.

Τα ποσο­στά των τρα­πε­ζών που απο­κτή­θη­καν αλλά και τα κατο­πι­νά κέρ­δη μέσω των πωλή­σε­ών τους, είναι στις πλά­τες του ελλη­νι­κού λαού με τις πολι­τι­κές των μνη­μο­νί­ων, αφού για να σωθούν οι τρά­πε­ζες μάτω­σε ο ελλη­νι­κός λαός. Για να ανα­κτη­θεί δε αυτή η επεν­δυ­τι­κή βαθ­μί­δα χάθη­καν ή κιν­δυ­νεύ­ουν να χαθούν χιλιά­δες λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά από τους πλει­στη­ρια­σμούς που γίνο­νται των λαϊ­κών κατοι­κιών, μέσω των funds που εξα­γο­ρά­ζουν τα χρέη για να είναι “καθα­ρές” και “υγιείς” οι τράπεζες.

Είναι του­λά­χι­στον προ­κλη­τι­κές οι δηλώ­σεις που ευαγ­γε­λί­ζο­νται ένα ευοί­ω­νο μέλ­λον στο όνο­μα της καπι­τα­λι­στι­κής ανά­πτυ­ξης και του ελλη­νι­κού αστι­κού κρά­τους. Όλα αυτά τα κέρ­δη που απο­κτώ­νται εις βάρος του λαού επεν­δύ­ο­νται ταυ­το­χρό­νως και εις βάρος του, πότε σε Νατοϊ­κούς σχε­δια­σμούς, όπως η πώλη­ση της Εγνα­τί­ας Οδού και πότε σε νέους κερ­δο­φό­ρους χώρους, στρα­τη­γι­κής σημα­σί­ας για το κεφά­λαιο και τα αφε­ντι­κά της ΕΕ, όπως φανε­ρώ­νουν οι δηλώ­σεις για περισ­σό­τε­ρες επεν­δύ­σεις στους κλά­δους της πρά­σι­νης ενέρ­γειας, των logistics και του τουρισμού.

Φυσι­κά για τους μισθούς των εργα­ζο­μέ­νων δεν φάνη­κε ικα­νός να ανα­φερ­θεί τόσο ενδε­λε­χώς, όπως και στην επι­στρο­φή των ΣΣΕ, των τριε­τιών και άλλων εργα­σια­κών δικαιω­μά­των που καταρ­γή­θη­καν (βλ. την κατάρ­γη­ση του 8ώρου με νόμο δικό του) για να μπο­ρούν τρά­πε­ζες και επεν­δυ­τές να ευη­με­ρούν απρόσκοπτα. 

 

Σίμος Νικο­λά­ου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο