Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ματαιώθηκε φασιστοσύναξη του εγκληματία Κασιδιάρη έπειτα από μαζικές αντιδράσεις

Έπει­τα από μαζι­κές αντι­δρά­σεις αντι­φα­σι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, φορέ­ων και συλ­λο­γι­κο­τή­των, ματαιώ­θη­κε η προ­γραμ­μα­τι­σμέ­νη για αυτό το Σάβ­βα­το παρου­σί­α­ση του βιβλί­ου του φυλα­κι­σμέ­νου εγκλη­μα­τία ναζι­στή Ηλ. Κασιδιάρη.

Η παρου­σί­α­ση ήταν να γίνει σε ξενο­δο­χείο του Παλαιού Φαλή­ρου, με την συμ­με­το­χή μελών του φασι­στι­κού μορ­φώ­μα­τος «Έλλη­νες», από­στρα­των, ενώ θα παραι­νέ­βαι­νε τηλε­φω­νι­κά και ο ίδιος ο Κασιδιάρης.

Με νέα ανα­κοί­νω­σή του, το ναζι­στι­κό μόρ­φω­μα σημειώ­νει ότι η εκδή­λω­ση της βιβλιο­πα­ρου­σί­α­σης ματαιώ­νε­ται εξαι­τί­ας «έντο­νων και­ρι­κών φαι­νο­μέ­νων» και μετα­φέ­ρε­ται για τις 12 Νοεμ­βρί­ου στον πολυ­χώ­ρο «Αθή­ναιον» στη Λεωφ. Αμφιθέας.

«Οι ναζι­στές του Κασι­διά­ρη χωρά­νε στις φυλα­κές και στους υπο­νό­μους ΜΟΝΟ» σημειώ­νει η ΚΕΕΡΦΑ και προ­σθέ­τει μετα­ξύ άλλων: «Η ματαί­ω­ση της φασι­στο­σύ­να­ξης Κασι­διά­ρη στο ξενο­δο­χείο Κοράλ είναι δείγ­μα της δύνα­μης του αντι­φα­σι­στι­κού κινή­μα­τος που έστει­λε στην φυλα­κή τον ίδιο και όλη την εγκλη­μα­τι­κή συμ­μο­ρία της Χρυ­σής Αυγής στην φυλα­κή. Αλή­θεια, οι πρό­θυ­μοι “αιθου­σάρ­χες” του Αθή­ναιον στην Λ.Αμφιθέας 61 που τους παρα­χω­ρούν χώρο για να γίνει η ματαιω­μέ­νη σύνα­ξη μίσους στις 12 Νοέμ­βρη αγνο­ούν για το ποιοι τους ζητά­νε χώρο; Αγνο­ούν ποιοι δολο­φό­νη­σαν τον Παύ­λο Φύσ­σα και τον Σαχ­ζάτ Λουκ­μάν, ποιοί οργά­νω­σαν τις δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις κατά των Αιγύ­πτιων αλιερ­γα­τών, των συν­δι­κα­λι­στών του ΠΑΜΕ, των αγω­νι­στών των κινη­μά­των και κατα­δι­κά­στη­καν για τα εγκλή­μα­τα αυτά και για την διεύ­θυν­ση εγκλη­μα­τι­κής οργάνωσης;».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο