Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Ματωμένος Μάης του ’36», του Τάσου Ψαρρά (5/5)

Με αφορ­μή την επέ­τειο των εργα­τι­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων τον Μάη του ’36 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τη μεγά­λη απερ­γία των καπνερ­γα­τών, που πνί­γη­κε στο αίμα από την κυβέρ­νη­ση Μετα­ξά, ο κινη­μα­το­γρά­φος Αλκυο­νίς new star art cinema, προ­βάλ­λει την Τρί­τη 5/5 στις 20:00 την ται­νία ο «Ματω­μέ­νος Μάης του ‘36» του Τάσου Ψαρ­ρά, για να τιμή­σει την μνή­μη αυτών που χάθη­καν σε αυτές τις αιμα­τη­ρές συγκρούσεις.

Στην ται­νία περι­γρά­φο­νται με γλα­φυ­ρό τρό­πο οι μέρες του Μάη του 1936 στη Θεσ­σα­λο­νί­κη και τα γεγο­νό­τα που οδή­γη­σαν στις αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις των καπνερ­γα­τών με τον στρα­τό, ενώ παρου­σιά­ζε­ται με ποιον τρό­πο η χώρα οδη­γή­θη­κε, μέσα από συγκε­κρι­μέ­νο σχέ­διο, στη δικτα­το­ρία του Μετα­ξά, στις 4 Αυγού­στου του 1936.

«ΜΑΤΩΜΕΝΟΣ ΜΑΗΣ ΤΟΥ ‘36» του ΤΑΣΟΥ ΨΑΡΡΑ

Ελλάδα,1976
Σενάριο/Σκηνοθεσία: Τάσος Ψαρράς
Βοηθ.Σκηνοθέτη: Χαρω­νί­της Λευ­τέ­ρης, Ανα­γνω­στί­δης Ακύ­λας, Παρω­τί­δης Φόρης
Μου­σι­κή επι­μέ­λεια: Λου­κια­νός Κελαηδόνης
Δ/ντής Φωτο­γρα­φί­ας: Χασά­πης Σταύρος
Μοντάζ: Αλέ­πης Μπάμπης

Με τους: Βαγε­νά Άννα, Γκό­πης Βασί­λης, Μπο­για­ρί­δης Μιχά­λης, Καπά­τος Στέ­λιος, Βάγιας Δημή­τρης, Παπα­θα­να­σί­ου Ασπα­σία, Καζάν Βαγ­γέ­λης, Βαρ­νάς Βασί­λης, Καρ­πε­τά Ελέ­νη, Κων­στα­ντι­νί­δης Κώστας, Μανί­σο­γλου Ελέ­νη, Φιτσώ­ρος Χρή­στος, Γακί­δης Ιωάν­νης, Παπα­δη­μη­τρί­ου Θανά­σης, Ιωα­κείμ Μυρ­σί­νη, Κατρα­μα­δάς Ζαφεί­ρης, Παντα­ζής Τάσος, Μητρο­πού­λου Καί­τη, Μαυ­ρο­μά­της Δημή­τρης, Πατε­ρά­κη Ρού­λα, Ζάχος Από­στο­λος, Φιτσώ­ρη Βάν­να, Τερ­ζό­που­λος Δημή­τρης, Τολι­κα Ολυ­μπία, Ριζού­δης Θεό­δω­ρος, Δινά­λης Γιώρ­γος, Κοντο­γιαν­νί­δης Παύ­λος, Ρωμα­νός Μιχά­λης, Ανα­γνω­στί­δης Ακύλλας

ΤΡΙΤΗ 5/5 ΣΤΙΣ 20:00

ΑΛΚΥΟΝΙΣ new star art cinema
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42–46, ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ (ΜΕΤΡΟ Βικτώρια)
Τηλ.210 8220008: 210 8220023
Parking δια­θέ­σι­μο κάτω από τον κινηματογράφο

ΕΙΣΟΔΟΣ ΔΩΡΕΑΝ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο