Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαχητικά πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη — Διεκδίκησαν μέτρα προστασίας και μορφωτικά δικαιώματα

Με ένα μαζι­κό και μαχη­τι­κό πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να, μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους, διεκ­δι­κώ­ντας να παρ­θούν επι­τέ­λους ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας στα σχο­λεία και να υπάρ­ξει μέρι­μνα για την κάλυ­ψη των τερά­στιων μορ­φω­τι­κών κενών που δημιουργούνται.

ια πάνω από δύο ώρες στο κέντρο της Αθή­νας αντη­χού­σαν συν­θή­μα­τα όπως «Κρού­σμα­τα χιλιά­δες, μέτρα που­θε­νά, θέλου­με σχο­λεία ασφα­λή και ανοι­χτά», «Δώστε λεφτά για την Παι­δεία, μάθη­μα με ασφά­λεια σε όλα τα σχο­λεία», «Στον δρό­μο του αγώ­να και της ανα­τρο­πής, μαζί με τον λαό κάθε μαθη­τής», «Δώστε λεφτά για την Παι­δεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφα­γεία». Επί­σης συν­θή­μα­τα όπως «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνε­ται Παι­δεία, έξω από τις σχο­λές μας η Αστυ­νο­μία» και «Τέρ­μα στην κοροϊ­δία, πάρ­τε μέτρα για την παν­δη­μία», που ακού­στη­καν από τα μπλοκ των φοιτητών. 

Επι­πλέ­ον, συν­θή­μα­τα όπως «Μαθη­τές — καθη­γη­τές, ενω­μέ­νοι νικη­τές», «Η μάσκα δεν είναι η μόνη προ­στα­σία, δώστε λεφτά για την Παι­δεία», «Κάτω από τη μάσκα έχου­με φωνή, μόρ­φω­ση υγεία για κάθε μαθη­τή» ακού­στη­καν και από τα μπλοκ των εκπαιδευτικών.

Προη­γή­θη­κε συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια, στο βήμα της συγκέ­ντρω­σης ανέ­βη­καν μαθη­τές από τα σχο­λεία όλης της Αττι­κής που μετέ­φε­ραν την εικό­να που επι­κρα­τεί στα σχο­λεία τους, εξή­γη­σαν για­τί είναι στον δρό­μο και ανέ­πτυ­ξαν τα αιτή­μα­τά τους, αλλά και την εμπει­ρία τους από τους αγώ­νες. Εξέ­φρα­σαν παράλ­λη­λα την απο­φα­σι­στι­κό­τη­τά τους για τη συνέ­χι­ση των αγώνων.

Μετά τους μαθη­τές και οι εκπρό­σω­ποι των γονιών, των εκπαι­δευ­τι­κών και των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων ένω­σαν τη φωνή τους, απαι­τώ­ντας την άμε­ση λήψη ουσια­στι­κών μέτρων για την προ­στα­σία της υγεί­ας και για τη δια­σφά­λι­ση της μόρ­φω­σης των παιδιών.

Κάλε­σμα συμ­με­το­χής στο συλ­λα­λη­τή­ριο απηύ­θυ­ναν η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, η Ομο­σπον­δία Γονέ­ων Αττι­κής, πολ­λά σωμα­τεία εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης, που ταυ­τό­χρο­να πραγ­μα­το­ποί­η­σαν στά­ση εργα­σί­ας από τις 11.30 π.μ. έως τις 4 μ.μ. για τη διευ­κό­λυν­ση της συμ­με­το­χής, καθώς και ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Νομού Αττι­κής «Ο Βύρων», που διεκ­δι­κεί αντί­στοι­χα μέτρα για τα φροντιστήρια.

Οι μαθη­τές, γονείς, εκπαι­δευ­τι­κοί και φοι­τη­τές πορεύ­τη­καν στη Βου­λή, ενώ η πορεία ολο­κλη­ρώ­θη­κε στα Προπύλαια.

Οι πολύ­μορ­φες αγω­νι­στι­κές δρά­σεις συνε­χί­ζο­νται το επό­με­νο διά­στη­μα. Παράλ­λη­λα, ΕΛΜΕ και Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών Πρω­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης προ­γραμ­μα­τί­ζουν πανελ­λα­δι­κή σύσκε­ψη συντο­νι­σμού για τη συνέ­χεια της δρά­σης τους το Σάβ­βα­το 22 Γενά­ρη στις 3 μ.μ. στην Γκράβα.

Θεσσαλονίκη

Με πορεία που κατέ­λη­ξε στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας – Θρά­κης ολο­κλη­ρώ­θη­κε το πανεκ­παι­δευ­τι­κή κινη­το­ποί­η­ση στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, με τη συμ­με­το­χή μαθη­τών, φοι­τη­τών και εκπαι­δευ­τι­κών, όπου διεκ­δί­κη­σαν ουσια­στι­κά μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας σε σχο­λεία και πανεπιστήμια.

Είχε προη­γη­θεί συγκέ­ντρω­ση στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου. Οι ομι­λη­τές σημεί­ω­σαν τις ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης που αρνεί­ται να ικα­νο­ποι­ή­σει τα αιτή­μα­τα της εκπαι­δευ­τι­κής κοι­νό­τη­τας προ­κει­μέ­νου να είναι ανοι­χτά με ασφά­λεια τόσο τα σχο­λεία όσο και οι σχολές.

902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο