Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαχητική απάντηση στις αντικομμουνιστικές επιθέσεις από τις οργανώσεις της ΚΝΕ

Μαζι­κή και μαχη­τι­κή ήταν η απά­ντη­ση των οργα­νώ­σε­ων της Οργά­νω­σης Περιο­χής Κεντρι­κής Μακε­δο­νί­ας της ΚΝΕ ενά­ντια στις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επι­θέ­σεις σε Κατε­ρί­νη, Εύο­σμο καθώς και στο χώρο του ΑΠΘ.

Στο ΑΠΘ μέλη και φίλοι της ΚΝΕ στό­λι­σαν το χώρο του πανε­πι­στη­μί­ου με αφί­σες και συν­θή­μα­τα, στέλ­νο­ντας έτσι μήνυ­μα πως η δρά­ση των κομ­μου­νι­στών δεν τρο­μο­κρα­τεί­ται από τις αντι­κομ­μου­νι­στι­κές επιθέσεις.

Στην Κατε­ρί­νη με μαζι­κή συμ­με­το­χή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην Κατε­ρί­νη εκδή­λω­ση ενά­ντια στο φασι­σμό, στέλ­νο­ντας μήνυ­μα ενά­ντια στη θεω­ρία των δύο άκρων, απα­ντώ­ντας στον αντι­κομ­μου­νι­σμό και την παρα­χά­ρα­ξη της ιστορίας.

Το επό­με­νο διά­στη­μα  συνε­χί­ζουν με πλού­σια δραστηριότητα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο