Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαχητικό φοιτητικό συλλαλητήριο στο κέντρο της Αθήνας (ΦΩΤΟ)

Με ένα μαχη­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας, Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι δια­δή­λω­σαν ενά­ντια στο νομο­σχέ­διο της κυβέρ­νη­σης για την Ανώ­τα­τη Εκπαί­δευ­ση, αλλά και στο σχέ­διο έντα­σης της κατα­στο­λής, διεκ­δι­κώ­ντας ουσια­στι­κή ανα­βάθ­μι­ση των σπου­δών τους.

«Ούτε ΑΠΘ ούτε που­θε­νά η Αστυ­νο­μία πόδι δεν πατά», «Απ’ τα ιδρύ­μα­τά μας δεν λεί­πει Αστυ­νο­μία, δώστε λεφτά — καθη­γη­τές — βιβλία», «Οι φοι­τη­τές παλεύ­ουν και θα νική­σουν, στην κατα­στο­λή δεν θα υπο­χω­ρή­σουν», «Με ΜΑΤ και βία δεν γίνε­ται Παι­δεία, έξω απ’ τις σχο­λές μας η Αστυ­νο­μία», είναι μερι­κά μόνο από τα συν­θή­μα­τα που φώνα­ζαν συνε­χώς οι φοι­τη­τές, διεκ­δι­κώ­ντας να μην κατα­τε­θεί ο νέος νόμος-πλαί­σιο και δηλώ­νο­ντας ότι η Αστυ­νο­μία δεν θα μπει στις σχολές.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο συμ­με­τεί­χαν οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι Φιλο­σο­φι­κής, Οδο­ντια­τρι­κής, Τούρ­κι­κων Σπου­δών, Κοι­νω­νιο­λο­γί­ας, ΠΤΔΕ και ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ, Τοπο­γρά­φων, Αρχι­τε­κτο­νι­κής ΕΜΠ, ΣΕΤ και ΣΕΤΠ ΠΑΔΑ, Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιά και οι Σύλ­λο­γοι Οικο­τρό­φων ΑΣΠΑΙΤΕ, ΦΕΠΑ, ΦΕΑ και ΝΦΕΕΜΠ, που μετά από σύσκε­ψη συντο­νι­σμού απο­φά­σι­σαν πολύ­μορ­φες δρά­σεις διεκ­δι­κώ­ντας να μην κατα­τε­θεί ο νέος νόμος-πλαί­σιο και δηλώ­νο­ντας ότι η Αστυ­νο­μία δεν θα μπει στις σχολές.

Οι Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι ανα­νέ­ω­σαν το ραντε­βού τους την ερχό­με­νη Πέμ­πτη 9 Ιού­νη στο νέο συλ­λα­λη­τή­ριο που διοργανώνουν.

Πηγή: 902.gr

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο