Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαχσά Αμινί: Τουλάχιστον 35 νεκροί έπειτα από περισσότερο από μια εβδομάδα διαδηλώσεων στο Ιράν

Του­λά­χι­στον 35 άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στις βίαιες δια­δη­λώ­σεις που γίνο­νται στο Ιράν εδώ και περισ­σό­τε­ρο από μια εβδο­μά­δα μετά τον θάνα­το νεα­ρής γυναί­κας ενώ βρι­σκό­ταν υπό κρά­τη­ση από την αστυ­νο­μία ηθών, μετέ­δω­σε σήμε­ρα ιρα­νι­κό κρα­τι­κό μέσο ενημέρωσης.

Η 22χρονη Μαχ­σά Αμι­νί συνε­λή­φθη στις 13 Σεπτεμ­βρί­ου στην Τεχε­ρά­νη για “ανάρ­μο­στη ενδυ­μα­σία” από την αστυ­νο­μία ηθών, η οποία είναι επι­φορ­τι­σμέ­νη με τον έλεγ­χο της τήρη­σης του αυστη­ρού ενδυ­μα­το­λο­γι­κού κώδι­κα της Ισλα­μι­κής Δημοκρατίας.

Η Αμι­νί πέθα­νε τρεις ημέ­ρες αργό­τε­ρα στο νοσο­κο­μείο και ο θάνα­τός της πυρο­δό­τη­σε δια­δη­λώ­σεις στις κύριες πόλεις του Ιράν, μετα­ξύ των οποί­ων η πρω­τεύ­ου­σα Τεχεράνη.

“Η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση ανα­κοί­νω­σε την Παρα­σκευή το βρά­δυ ότι ο αριθ­μός των ανθρώ­πων που έχα­σαν τη ζωή τους στις πρό­σφα­τες ταρα­χές στη χώρα ανήλ­θε σε 35”, μετέ­δω­σε το Borna News, το πρα­κτο­ρείο που συν­δέ­ε­ται με το ιρα­νι­κό υπουρ­γείο Αθλημάτων.

Την Πέμ­πτη, η κρα­τι­κή τηλε­ό­ρα­ση είχε ανα­κοι­νώ­σει τον θάνα­το 17 ανθρώ­πων στις δια­δη­λώ­σεις αυτές. Οι ιρα­νι­κές αρχές δια­ψεύ­δουν οποια­δή­πο­τε ανά­μει­ξή τους στα βίαια επεισόδια.

Στην Ισλα­μι­κή Δημο­κρα­τία οι γυναί­κες οφεί­λουν να καλύ­πτουν τα μαλ­λιά τους και δεν έχουν το δικαί­ω­μα να φορούν κοντά ή στε­νά παλ­τό και σκι­σμέ­να τζιν.

Χθες, Παρα­σκευή, το βρά­δυ, ο υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών Αχμάντ Βαχι­ντί δήλω­σε ξανά ότι η Μαχ­σά Αμι­νί δεν ξυλο­κο­πή­θη­κε από τις δυνά­μεις της τάξης.

“Έχουν ληφθεί ανα­φο­ρές από τα όργα­να επι­τή­ρη­σης, έχουν ερω­τη­θεί μάρ­τυ­ρες, έχουν εξε­τα­στεί βίντεο, έχουν ληφθεί ιατρο­δι­κα­στι­κές γνω­μα­τεύ­σεις και δια­πι­στώ­θη­κε ότι δεν υπήρ­ξε ξυλο­δαρ­μός” της νεα­ρής γυναί­κας, δήλω­σε στην τηλε­ό­ρα­ση ο Βαχι­ντί, τον οποίο επι­κα­λού­νται τοπι­κά μέσα ενημέρωσης.

Σύμ­φω­να με τον υπουρ­γό Εσω­τε­ρι­κών, η ιρα­νι­κή κυβέρ­νη­ση διε­ξά­γει έρευ­να “για τα αίτια θανά­του της Μαχ­σά Αμι­νί, (αλλά) θα πρέ­πει να ανα­μέ­νου­με την τελι­κή ιατρο­δι­κα­στι­κή γνω­μά­τευ­ση, κάτι το οποίο παίρ­νει χρόνο”.

Ο Βαχι­ντί επέ­κρι­νε εξάλ­λου “αυτούς που πήραν ανεύ­θυ­νες θέσεις, (…) και υπο­κί­νη­σαν τη βία”, κατη­γο­ρώ­ντας τους ότι “ακο­λου­θούν τις ΗΠΑ, τις ευρω­παϊ­κές χώρες και τις αντε­πα­να­στα­τι­κές ομάδες”.

Ο πρό­ε­δρος του Ιράν, Εμπρα­χίμ Ραί­σι, κατά την διάρ­κεια της ομι­λί­ας του στην Γενι­κή Συνέ­λευ­ση του ΟΗΕ στην Νέα Υόρ­κη τόνι­σε το δικαί­ω­μα των λαών στην αυτο­διά­θε­ση. Όταν κλή­θη­κε να ανα­φερ­θεί στον θάνα­το της Μάχ­σα Αμί­νι κατη­γό­ρη­σε τη Δύση ότι χρη­σι­μο­ποιεί «δύο μέτρα και δύο σταθ­μά» όσον αφο­ρά τα δικαιώ­μα­τα των γυναι­κών, ανα­φε­ρό­με­νος στους θανά­τους ιθα­γε­νών γυναι­κών στον Καναδά.

Τi κάνει η Aστυνομία Ηθών;

Το περι­βό­η­το «Gasht-e-Ershad» που κυριο­λε­κτι­κά μετα­φρά­ζε­ται ως “Περι­πο­λί­ες καθο­δή­γη­σης» και είναι ευρύ­τε­ρα γνω­στό ως Αστυ­νο­μία Ηθών, είναι ένα τμή­μα των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων του Ιράν, που έχει επω­μι­στεί τον ενδυ­μα­το­λο­γι­κό έλεγ­χο για την εφαρ­μο­γή του νόμου της μαντί­λας σε δημό­σιους χώρους. Ένα μεγά­λο μέρος των κοι­νω­νι­κών νόμων του Ιράν βασί­ζε­ται στην ισλα­μι­κή Σαρία, η οποία απαι­τεί από άνδρες και γυναί­κες να ντύ­νο­νται σεμνά. Ωστό­σο, η αστυ­νο­μία Ηθών στο­χεύ­ει μόνο γυναί­κες. Όσες κρα­τού­νται από την Αστυ­νο­μία Ηθών είτε φεύ­γουν μόνο με μια «προει­δο­ποί­η­ση», είτε σε ορι­σμέ­νες περι­πτώ­σεις, οδη­γού­νται στο κέντρο «εκπαί­δευ­σης και συμ­βου­λών» ή σε αστυ­νο­μι­κό τμή­μα. Στη συνέ­χεια πρέ­πει να καλέ­σουν κάποιον για να τους φέρει ένα «κατάλ­λη­λο ρού­χο», ώστε να τις αφή­σουν ελεύθερες.

Εκτός από τις φυλε­τι­κές δια­κρί­σεις η αστυ­νο­μία Ηθών επι­κρί­νε­ται έντο­να και για το γεγο­νός ότι περιο­ρί­ζε­ται μόνο στην περι­πο­λία μεσαί­ων και εργα­τι­κών τάξε­ων και παρα­κάμ­πτει τις εύπο­ρες γει­το­νιές. Οι επι­κρι­τές ισχυ­ρί­ζο­νται πως, ενώ οι γυναί­κες που ανή­κουν σε χαμη­λό­τε­ρα κοι­νω­νι­κά στρώ­μα­τα διώ­κο­νται για την εμφά­νι­σή τους, οι πλού­σιες οικο­γέ­νειες, οι οποί­ες έχουν στε­νούς δεσμούς με την κυβέρ­νη­ση, είναι ελεύ­θε­ρες να επι­δει­κνύ­ουν εικό­νες από τα πολυ­τε­λή, μικτά πάρ­τι τους στο Διαδίκτυο.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο