Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μαύρα κοράκια με νύχια γαμψά … «Παρών» δηλώνει το ΔΝΤ στην Ουκρανική κρίση

Το Διε­θνές Νομι­σμα­τι­κό ταμείο είναι έτοι­μο να βοη­θή­σει τις χώρες που ενδέ­χε­ται να επη­ρε­α­στούν από τις παρά­πλευ­ρες συνέ­πειες μιας ενδε­χό­με­νης σύγκρου­σης μετα­ξύ της Ρωσί­ας και της Ουκρα­νί­ας, αλλά και από τις πιθα­νές κυρώ­σεις που θα επι­βάλ­λει η Δύση, δήλω­σε η γενι­κή διευ­θύ­ντρια του ΔΝΤ, Kristalina Georgieva (σσ. Βουλ­γά­ρα οικο­νο­μο­λό­γος και επι­κε­φα­λής εκτε­λε­στι­κή διευ­θυ­ντής της Παγκό­σμιας Τρά­πε­ζας, πρώ­ην επί­τρο­πος ΕΕ κλπ ‑βρε πως αλλά­ζουν οι καιροί…)

Μιλώ­ντας σε φόρουμ που οργά­νω­σε η εφη­με­ρί­δα Washington Post, η Γκε­ορ­γκί­ε­βα είπε ότι οι κυρώ­σεις ανα­πό­φευ­κτα θα επη­ρε­ά­σουν κάποιες οικο­νο­μι­κές συναλ­λα­γές και τη λει­τουρ­γία του χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κού συστή­μα­τος, ιδί­ως εάν η Ρωσία απο­συν­δε­θεί από το σύστη­μα Swift που ρυθ­μί­ζει τις διε­θνείς δια­τρα­πε­ζι­κές συναλλαγές.

«Εάν βρεθούμε σε μια κατάσταση όπου υπάρχουν δευτερογενείς επιπτώσεις που απαιτούν μεγαλύτερη δέσμευση εκ μέρους του ΔΝΤ για τις άλλες χώρες, ασφαλώς θα είμαστε εκεί. Έχουμε ακόμη δανειστική δυνατότητα ύψους περίπου 700 δισ. δολαρίων» επισήμανε.

Η ίδια απηύ­θυ­νε έκκλη­ση να βρε­θεί μια ειρη­νι­κή λύση στην κρί­ση που, εκτός των άλλων, απει­λεί και την παγκό­σμια ανάπτυξη. 

«Οι γεωπολιτικές εντάσεις απλώς καθιστούν την κατάσταση πιο περίπλοκη, σε μια περίοδο μεγάλης αβεβαιότητας για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας και παρατηρούμε ήδη τις επιπτώσεις στις τιμές της ενέργειας», απάντησε σε ερώτηση της εφημερίδας.

«Ελπί­ζου­με πραγ­μα­τι­κά να υπάρ­ξει μια διπλω­μα­τι­κή λύση για τον λαό της Ουκρα­νί­ας, αλλά και επει­δή είναι ανα­γκαία η βιώ­σι­μη ανά­πτυ­ξη της παγκό­σμιας οικο­νο­μί­ας», πρόσθεσε.

Ζήτη­σε εξάλ­λου να υπάρ­ξει μία «ρεα­λι­στι­κή» προ­σέγ­γι­ση του ζητή­μα­τος και να απο­φευ­χθούν η κλι­μά­κω­ση και οι κυρώ­σεις εκ μέρους των Ηνω­μέ­νων Εθνών και των ΗΠΑ, καθώς «ανα­πό­φευ­κτα» θα υπήρ­χαν συνέ­πειες για όλον τον κόσμο.

Η Γκε­ορ­γκί­ε­βα υπεν­θύ­μι­σε ότι το Ταμείο υλο­ποιεί ένα πρό­γραμ­μα “οικο­νο­μι­κής βοή­θειας” ύψους 2,2 δισ. δολα­ρί­ων για την Ουκρα­νία και είναι έτοι­μο να παρά­σχει πρό­σθε­τη στή­ρι­ξη, εάν χρειαστεί.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από Reuters

…Απο­ρία ψάλ­του; καμία! ‑ούτε καν βηξ

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο