Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μα εγώ δε ζω γονατιστός…»: Το λεβέντικο ζεϊμπέκικο του Δ. Κουτσούμπα στη Μακρακώμη (VIDEO)

Λαϊ­κός, αυθε­ντι­κός άνθρω­πος ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας δεν χάνει ευκαι­ρί­ες, όταν το επι­τρέ­πουν οι περι­στά­σεις, να δεί­χνει τις χορευ­τι­κές του ικα­νό­τη­τες στο ζεϊμπέκικο.

Έτσι και την Παρα­σκευή, μετά την ομι­λία του κατά την διάρ­κεια συγκέ­ντρω­σης του Κόμ­μα­τος στη Μακρα­κώ­μη Φθιώ­τι­δας, ο γραμ­μα­τέ­ας παρέ­μει­νε στο χώρο όπου είχε προ­γραμ­μα­τι­στεί μου­σι­κό γλέ­ντι και δια­σκέ­δα­σε μαζί με τους παρευρισκόμενους.

Όταν η Γλυ­κε­ρία πήρε το μικρό­φω­νο για να τρα­γου­δή­σει το σπου­δαίο ζεϊ­μπέ­κι­κο «Της γερα­κί­νας γιός», σε μου­σι­κή Βασί­λη Τσι­τσά­νη και στί­χους Κώστα Βίρ­βου, ο Δ. Κου­τσού­μπας σηκώ­θη­κε και χόρε­ψε με τον κόσμο να δίνει το ρυθ­μό χτυ­πώ­ντας παλαμάκια.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο