Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μα πού τον ξεθάψανε; (Τον Λαζόπουλο)

Οι εσω­κομ­μα­τι­κές εξε­λί­ξεις στον ΣΥΡΙΖΑ έχουν δώσει ευκαι­ρία σε διά­φο­ρους ξοφλη­μέ­νους να ξανα­βρούν πρό­σκαι­ρα τη μιλιά τους. Έτσι ο Λάκης Λαζό­που­λος έδω­σε συνέ­ντευ­ξη στο «Πρώ­το Θέμα» για να εκφρά­σει τη στή­ρι­ξή του στον νέο πρό­ε­δρο του ΣΥΡΙΖΑ Κασ­σε­λά­κη. Βεβαίως…

Δεν μας πέφτει λόγος για το πώς δια­χει­ρί­ζε­ται ο καθέ­νας την απα­ξί­ω­σή του, αλλά ο Λάκης επέ­λε­ξε να ξανα­πιά­σει στο στό­μα του το ΚΚΕ και μάλι­στα να σχο­λιά­σει και τη σχέ­ση του ΚΚΕ με τη νεο­λαία, που κατ’ αυτόν δεν μπο­ρεί να την «πιά­σει» το ΚΚΕ και γι’ αυτό «πάει (το ΚΚΕ) στην περί­με­τρό του να πάρει τους ηλι­κιω­μέ­νους να τους κάνει μια βόλ­τα για να ξεμου­διά­σουν, αλλά μέχρι εκεί».

Επει­δή δεν προ­κύ­πτει από που­θε­νά κάποια σχέ­ση του Λαζό­που­λου με τους νέους ‑με εξαί­ρε­ση ίσως τους νέους… συντα­ξιού­χους- ας κάνει μία βόλ­τα για να ξεμου­διά­σει. Άντε και κανέ­να πανη­γύ­ρι το Δεκα­πε­νταύ­γου­στο στο χωριό για να βγά­λει selfie με τη νεο­λαία… Μέχρι εκεί…

Αν θέλει απα­ντή­σεις για την επί­δρα­ση του ΚΚΕ στη νεο­λαία, ας ρωτή­σει τη νεο­λαία ΣΥΡΙΖΑ να του πουν. Ή ας ψάξει στο Google για πιο ασφα­λείς απαντήσεις…

Πηγή: 902.gr

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο