Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Μα πώς το τολμάν, κόκκινη σημαία και σφυροδρέπανο!»

ΚΚΕ

Γιώρ­γος Φαρσακίδης
Εικα­στι­κός — λογοτέχνης

Με την ανα­τρο­πή και το ξεπού­λη­μα της Σοβιε­τι­κής Ενω­σης και τα «που­λιά που μίσε­ψαν σιαγ­μέ­να σ’ άλλους τόπους» είχε έρθει στη χώρα μας μια δια­νο­ού­με­νη Σου­η­δέ­ζα κυρία. Είδε η κυρία κατά­πλη­κτη να ανε­μί­ζει στον Περισ­σό η κόκ­κι­νή μας σημαία και ξέσπα­σε όλο οργή: «Μα πώς το τολ­μάν, κόκ­κι­νη σημαία και σφυ­ρο­δρέ­πα­νο! Πώς το επι­τρέ­πει το κρά­τος, για­τί δεν επεμ­βαί­νει η αστυνομία;…».

Θυμά­μαι εκεί­νη τη μέρα είχα νιώ­σει τόσο, μα τόσο περή­φα­νος για το Κόμ­μα, το Κόμ­μα μας.

Και ό,τι και αν πεις, το Κου­κουέ είναι και παρα­μέ­νει το Κόμ­μα της ελπί­δας, το Κόμ­μα της εργα­τιάς, το Κόμ­μα των αμέ­τρη­των θυσιών του λαού μας.

Με ευχές από καρ­διάς για μια νικη­φό­ρα εκλο­γι­κή αναμέτρηση.

(Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από το «Ριζο­σπά­στη»)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο