Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μείωση 83% για 4 μήνες ζητούν από τους ποδοσφαριστές οι ιδιοκτήτες των ΠΑΕ

Το θέμα των περι­κο­πών σε μισθούς και συμ­βό­λαια των παι­κτών της Super League 1 οδη­γεί σε νέα έκτα­κτη τηλε­διά­σκε­ψη των εκπρο­σώ­πων των 14 ΠΑΕ, αύριο Τρί­τη 12 Μάη. Το γεγο­νός έρχε­ται ως απο­τέ­λε­σμα της μη εξεύ­ρε­σης λύσης σχε­τι­κά με τις περι­κο­πές, μετά την άρνη­ση του συν­δέ­σμου των παι­κτών (ΠΣΑΠ) να συμ­φω­νή­σει στις αρχι­κές προ­τά­σεις των επι­χει­ρη­μα­τιών ιδιο­κτη­τών των ΠΑΕ που επί της ουσί­ας προ­βλέ­πει ορι­ζό­ντια μεί­ω­ση 83% για τέσ­σε­ρις μήνες.

Σημειώ­νε­ται ότι το ΔΣ του ΠΣΑΠ ενη­μέ­ρω­σε τη Super League πως η απά­ντη­ση στην πρό­τα­ση για μεί­ω­ση  στα συμ­βό­λαια των ποδο­σφαι­ρι­στών είναι ‑ομό­φω­να- αρνητική.

Όπως τονί­ζε­ται από πλευ­ράς του συν­δέ­σμου των παι­κτών με βάση τη συγκε­κρι­μέ­νη μεί­ω­ση, ουσια­στι­κά το ποσό της μεί­ω­σης θα φθά­σει το 85% για τους μήνες της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, που οδή­γη­σε σε ανα­στο­λή της αθλη­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας. Έτσι, πλέ­ον η κάθε ΠΑΕ θα πρέ­πει να δια­πραγ­μα­τευ­τεί από μόνη της.

Μπαντής: «Η πρόταση ήταν μείωση 83% για 4 μήνες»

Διευ­κρι­νι­στι­κή τοπο­θέ­τη­ση για το τι ακρι­βώς περιε­λάμ­βα­νε η πρό­τα­ση του working group της Super League, επί των μειώ­σε­ων των συμ­βο­λαί­ων των παι­κτών, αλλά και τη χρο­νι­κή διάρ­κεια ισχύς της, έκα­νε ο πρό­ε­δρος του Πανελ­λη­νί­ου Συν­δέ­σμου Αμει­βο­μέ­νων Ποδο­σφαι­ρι­στών, Γιώρ­γος Μπα­ντής, στο προ­σω­πι­κό του λογα­ρια­σμό σε μέσο κοι­νω­νι­κής δικτύωσης.

Ο παλαί­μα­χος γκολ­κί­περ ξεκα­θά­ρι­σε πως δεν επρό­κει­το για προ­τει­νό­με­νη μεί­ω­ση 25% επί των απο­λα­βών των παι­κτών, αλλά για ορι­ζό­ντια μεί­ω­ση 83% για το τετρά­μη­νο του lockdown. «Με λυπεί το γεγο­νός πως ακό­μη και τώρα και ενώ ως ΠΣΑΠ έχου­με βγά­λει ανα­κοί­νω­ση λέγο­ντας ξεκά­θα­ρα πως αρνού­μα­στε την πρό­τα­ση που μας κατέ­θε­σε η Super League 1 που αφο­ρά μόνο τους μήνες Μάρ­τιο μέχρι και Ιού­νιο, ορι­ζό­ντιας μεί­ω­σης ύψους 83%, κάποιοι να επι­μέ­νουν γρά­φο­ντας 25%» έγρα­ψε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο πρό­ε­δρος του ΠΣΑΠ και κατέληξε:

«Επα­να­λαμ­βά­νω: Η πρό­τα­ση ήταν: μεί­ω­ση 83% για τους 4 μήνες: Μάρ­τιο, Απρί­λιο, Μάιο και Ιού­νιο του 2020».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο