Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλα πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια

Σε εξέ­λι­ξη βρί­σκε­ται αυτή την ώρα πανεκ­παι­δευ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο στο κέντρο της Αθή­νας με βασι­κό αίτη­μα τη λήψη όλων των ανα­γκαί­ων μέτρων για την ασφα­λή λει­τουρ­γία των σχο­λεί­ων εν μέσω παν­δη­μί­ας του κορονοϊού.

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «αγώ­νας μαζι­κός, πανεκ­παι­δευ­τι­κός θα είναι η απά­ντη­ση από δω και μπρος» οι δια­δη­λω­τές και οι δια­δη­λώ­τριες συγκε­ντρώ­θη­καν αρχι­κά στα Προ­πύ­λαια και κατευ­θύ­νο­νται αυτή την ώρα στη Βου­λή. Οι συγκε­ντρω­μέ­νοι διεκ­δι­κούν, μετα­ξύ άλλων, μεί­ω­ση του αριθ­μού μαθη­τών ανά τάξη (έως και 15 μαθη­τές ανά τμή­μα), προ­σλή­ψεις καθη­γη­τών ώστε να καλυ­φθούν όλα τα κενά, καθώς και επαρ­κές προ­σω­πι­κό καθαριότητας.

Την κινη­το­ποί­η­ση στη­ρί­ζουν και συμ­με­τέ­χουν εκπαι­δευ­τι­κές ομο­σπον­δί­ες, μαθη­τές, φοι­τη­τές καθώς και ομο­σπον­δί­ες και ενώ­σεις γονέων.

mathites2 mathites3 mathtes

Μεγάλο μαθητικό συλλαλητήριο στους δρόμους

Απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση ότι δεν τρο­μο­κρα­τού­νται και είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι να συνε­χί­σουν τον αγώ­να για μέτρα προ­στα­σί­ας και για τα μορ­φω­τι­κά τους δικαιώ­μα­τα δίνουν αυτή την ώρα οι μαθη­τές της Θεσ­σα­λο­νί­κης με ένα μεγά­λο συλαλλητήριο.

Οι μαθη­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στο Άγαλ­μα του Βενι­ζέ­λου και πορεύ­τη­καν προς το υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας – Θρά­κης όπου και παρα­μέ­νουν συγκε­ντρω­μέ­νοι φωνά­ζο­ντας συνε­χώς συνθήματα.

Στο πλευ­ρό τους έχουν φοι­τη­τι­κούς συλ­λό­γους της πόλης, γονείς και εκπαι­δευ­τι­κούς που σημειώ­νουν πως ο αγώ­νας των μαθη­τών είναι και δικός τους αγώνας.

hessaloniki mathites

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο