Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλες απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα — Στάλθηκε μήνυμα κλιμάκωσης της πάλης (VIDEO — ΦΩΤΟ)

Η μεγά­λη μαζι­κό­τη­τα ήταν το κοι­νό χαρα­κτη­ρι­στι­κό των απερ­για­κών συγκε­ντρώ­σε­ων που έγι­ναν σε όλη τη χώρα με ένα σαφές μήνυ­μα: Κλι­μά­κω­ση της πάλης για να μην πλη­ρώ­σει ο λαός τα σπα­σμέ­να του πολέ­μου και της ακρί­βειας ενό­ψει και της Πρωτομαγιάς.

 

Λάρισα

Στη Λάρι­σα, τα σημά­δια ότι θα «βου­λιά­ξει» η κεντρι­κή πλα­τεία φάνη­καν από το πρωί, από τις απερ­για­κές φρου­ρές και τις εξορ­μή­σεις που οργα­νώ­θη­καν σε εργο­στά­σια, ιδιω­τι­κές κλι­νι­κές, σού­περ μάρ­κετ, χώρους του δήμου.  Η δρά­ση και οι πρω­το­βου­λί­ες των σωμα­τεί­ων όλες τις προη­γού­με­νες μέρες είχαν την αντα­νά­κλα­σή τους στην καθο­λι­κή συμ­με­το­χή στην απερ­γία, εργα­ζο­μέ­νων από το εργο­τά­ξιο της «Αρμός», την «Ιντρα­κάτ», τους τεχνι­κούς του ΟΤΕ, όπου εκα­το­ντά­δες εργα­ζό­με­νοι αψή­φη­σαν την εργο­δο­τι­κή τρο­μο­κρα­τία και απήρ­γη­σαν, κατέ­βη­καν μαζι­κά και οργα­νω­μέ­να στην απερ­για­κή συγκέντρωση.

Η μαζι­κή απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Λάρι­σας και η πορεία που έγι­νε στους δρό­μους της πόλης είχε κατά­λη­ξη την 1η Στρα­τιά. Μαχη­τι­κό «παρών» στη συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν και οι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι της πόλης, οι οποί­οι έφτα­σαν οργα­νω­μέ­να με τα πανό τους στην κεντρι­κή  πλα­τεία, έχο­ντας πραγ­μα­το­ποι­ή­σει νωρί­τε­ρα προ­συ­γκέ­ντρω­ση στο Εμπο­ρι­κό Επι­με­λη­τή­ριο, ενώ πολ­λοί από αυτούς έκλει­σαν και τα μαγα­ζιά τους.

Τη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σε ο Ρίζος Μαρού­δας, πρό­ε­δρος της Ενω­τι­κής Ομο­σπον­δί­ας Αγρο­τι­κών Συλ­λό­γων, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων πως «με τους αγώ­νες μας απο­σπά­σα­με κάποιες λύσεις, χωρίς όμως να ικα­νο­ποι­η­θούν τα βασι­κά μας αιτή­μα­τα. Σήμε­ρα η κατά­στα­ση έχει χει­ρο­τε­ρέ­ψει εξαι­τί­ας και των επι­πτώ­σε­ων του πολέ­μου στην Ουκρα­νία και ακό­μη δεν έχει φανεί όλο το μέγε­θος και το βάθος αυτών των επι­πτώ­σε­ων στη ζωή μας. Σε έναν μήνα το πετρέ­λαιο έχει αυξη­θεί 25%, το ρεύ­μα 45%, οι ζωο­τρο­φές γίνο­νται απα­γο­ρευ­τι­κές για τους κτη­νο­τρό­φους ή εμφα­νί­ζε­ται έλλει­ψη, τα μέσα και εφό­δια αυξά­νο­νται, η ακρί­βεια στα λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά “τσα­κί­ζει κόκα­λα”. Η συζή­τη­ση που έχει ανοί­ξει για την επι­σι­τι­στι­κή κρί­ση, οι ελλεί­ψεις προ­ϊ­ό­ντων, ανα­δει­κνύ­ει τη μεγά­λη αντί­φα­ση ανά­με­σα στις υπάρ­χου­σες παρα­γω­γι­κές δυνα­τό­τη­τες της χώρας μας για κάλυ­ψη των κοι­νω­νι­κών ανα­γκών σε ασφα­λή και ποιο­τι­κά τρό­φι­μα και στο γεγο­νός ότι αυτές συν­θλί­βο­νται από την ΚΑΠ της ΕΕ, από το κρι­τή­ριο του κέρ­δους των εμπο­ρο­βιο­μη­χά­νων που καθο­ρί­ζει τι και πόσο θα παραχθεί».

Ο πρό­ε­δρος του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου, Χαρά­λα­μπος Παπα­δό­που­λος, και ο πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Επαγ­γελ­μα­τιών Βιο­τε­χνών Εμπό­ρων, Γιώρ­γος Σακε­λα­ρό­που­λος, στά­θη­καν στα προ­βλή­μα­τα των αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, επι­ση­μαί­νο­ντας μετα­ξύ άλλων πως «οι λογα­ρια­σμοί Ενέρ­γειας έρχο­νται διπλά­σιοι, η τιμή του πετρε­λαί­ου, του φυσι­κού αερί­ου και της βεν­ζί­νης εκτι­νά­χθη­καν, συμπα­ρα­σύ­ρο­ντας αλυ­σι­δω­τά και άλλα κόστη. Οι πρώ­τες ύλες σπά­νε ρεκόρ ανό­δου κάθε εβδο­μά­δα, με τις ανα­τι­μή­σεις να έχουν εκτι­να­χθεί σε όλους του κλά­δους του Εμπο­ρί­ου — ιδιαί­τε­ρα στην εστί­α­ση. Τα μέτρα που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση είναι “ψίχου­λα” για τους χιλιά­δες μικρούς επαγγελματίες».

Την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Στέ­λιος Μπάρ­μπας, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Φαρ­μα­κο­ϋ­παλ­λή­λων και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου, ο οποί­ος σημεί­ω­σε μετα­ξύ άλλων τα εξής:

«Ο πόλε­μος, οι επι­πτώ­σεις του που φορ­τώ­νο­νται στον λαό, οι κυρώ­σεις, οι θανά­σι­μοι κίν­δυ­νοι από τους ανα­βαθ­μι­σμέ­νους ΝΑΤΟι­κούς ρόλους που ανα­λαμ­βά­νει η κυβέρ­νη­ση, προ­σθέ­τουν ακό­μα περισ­σό­τε­ρους λόγους για να βγουν στον αγώ­να νέες δυνά­μεις. Μια επι­λο­γή υπάρ­χει. Συλ­λο­γι­κή, οργα­νω­μέ­νη δρά­ση για να μη στοι­χη­θούν οι εργα­ζό­με­νοι με κανέ­να στρα­τό­πε­δο ληστών, με καμιά κυβέρ­νη­ση όπως η σημε­ρι­νή που προ­σπα­θεί να πεί­σει πως τάσ­σε­ται στη σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, εμπλέ­κο­ντας τον λαό μας στα ματω­μέ­να σχέ­δια του ΝΑΤΟ. (…)

Η ακρί­βεια που εξα­νε­μί­ζει το εισό­δη­μα στις πρώ­τες μέρες του μήνα δεν είναι θεό­σταλ­τη, ούτε είναι μόνο συνέ­πεια του πολέ­μου, άλλω­στε οι αυξή­σεις ξεκί­νη­σαν μήνες πριν, πότε με πρό­σχη­μα την παν­δη­μι­κή κρί­ση όπως την ονό­μα­σαν, πότε με “ενερ­γεια­κή”, το απο­τέ­λε­σμα είναι το ίδιο και το αυτό. Νέα κέρ­δη για τους λίγους εκλε­κτούς που κάνουν κου­μά­ντο, από την άλλη ανερ­γία, εντα­τι­κο­ποί­η­ση, μισθοί και μερο­κά­μα­τα στον πάτο. Δισε­κα­τομ­μύ­ρια θα μοι­ρα­στούν οι επι­χει­ρη­μα­τι­κοί όμι­λοι για τις μπίζ­νες τους στο όνο­μα της “πρά­σι­νης ανά­πτυ­ξης” και στον αντί­πο­δα ενερ­γεια­κή φτώ­χεια για τους εργα­ζό­με­νους που δεν έχουν να βάλουν πετρέ­λαιο, που το φυσι­κό αέριο έχει εκτι­να­χτεί, που παθαί­νουν πραγ­μα­τι­κό σοκ όταν ανοί­γουν τους λογα­ρια­σμούς ρεύματος.

 Δεν θα μας σώσει καμιά κυβέρ­νη­ση και κανέ­νας καλός εργο­δό­της. Να πάρου­με στα χέρια μας την υπό­θε­ση της υπε­ρά­σπι­σης της ζωής μας, βάζο­ντας μπρο­στά τις ανά­γκες μας. Κυρί­ως, για να εντα­θεί η οργά­νω­ση της πάλης “από τα κάτω”, να δυνα­μώ­σουν οι διεκ­δι­κή­σεις για να μην πλη­ρώ­σει ο λαός τα σπα­σμέ­να του πολέ­μου και της ακρί­βειας, έχο­ντας συνεί­δη­ση ότι δεν υπάρ­χουν “σωτή­ρες”, ότι ο ίδιος θα σώσει τον εαυ­τό του με την αλλη­λεγ­γύη, τον αγώ­να, την αντί­στα­ση, την πάλη στην κατεύ­θυν­ση της ανα­τρο­πής. Πρέ­πει να είναι καθα­ρό ότι σε αυτές τις συν­θή­κες, κάθε υπο­χώ­ρη­ση στο κάλε­σμα της εργο­δο­σί­ας “τα κεφά­λια μέσα” θα πλη­ρω­θεί πανά­κρι­βα από την εργα­τι­κή τάξη. Όλοι στους δρό­μους, όλοι στον αγώνα».

Ηγουμενίτσα

Μαζι­κή απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και στην Ηγου­με­νί­τσα με τους εργα­ζό­με­νους να έχουν ξεκι­νή­σει από τα χαρά­μα­τα την απερ­για­κή μάχη με την περι­φρού­ρη­ση στο εργο­τά­ξιο του λιμα­νιού Ηγουμενίτσας.

Η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση έγι­νε στην πλα­τεία Δημαρ­χεί­ου όπου ο γενι­κός γραμ­μα­τέ­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου Θεσπρω­τί­ας και εργα­ζό­με­νος στις ιχθυο­καλ­λιέρ­γειες, Θόδω­ρος Παπα­γιάν­νης, έκα­νε την κεντρι­κή ομιλία.

Χαι­ρε­τι­σμούς στους συγκε­ντρω­μέ­νους απηύ­θυ­ναν ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Νομού Θεσπρω­τί­ας Γιώρ­γος Μπούρ­γος, το μέλος του ΔΣ του Εμπο­ρο­βιο­τε­χνι­κού Συλ­λό­γου Ηγου­με­νί­τσας Γιώρ­γος Κυπρια­νός, ο πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου ΟΤΑ Ν. Θεσπρω­τί­ας Σπύ­ρος Υφα­ντής και ο αντι­πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Οικο­δό­μων Ν. Θεσπρω­τί­ας Σωτή­ρης Γκί­κας.

Μετά τις ομι­λί­ες ακο­λού­θη­σε μαζι­κή και μαχη­τι­κή πορεία στους δρό­μους της πόλης.

Γιάννενα

Μήνυ­μα κλι­μά­κω­σης της πάλης ενά­ντια στην ακρί­βεια και την εμπλο­κή την Ελλά­δας στον πόλε­μο έστει­λαν χιλιά­δες Γιαν­νιω­τών με τη συμ­με­το­χή τους στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση του Εργα­τι­κού Κέντρου Ιωαν­νί­νων, ανα­νε­ώ­νο­ντας το απερ­για­κό ραντε­βού για στην πρω­το­μα­γιά­τι­κη απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση την Κυρια­κή 1 Μαΐου.

Από τα ξημε­ρώ­μα­τα απερ­για­κές φρου­ρές των σωμα­τεί­ων έδω­σαν τη μάχη της περι­φρού­ρη­σης της απερ­γί­ας στη ΔΕΗ, στο «My Market», στη ΔΕΥΑ Ιωαν­νί­νων. Παράλ­λη­λα μεγά­λοι βιο­μη­χα­νι­κοί χώροι όπως τα «Πλα­στι­κά Θρά­κης» η «ΤΕΡΝΑ Ενερ­γεια­κή» η ανα­κύ­κλω­ση στη ΒΙΠΕ νέκρω­σαν για ακό­μη μία φορά. Σύμ­φω­να με καταγ­γε­λία του Εργα­τι­κού Κέντρου, στο κενό έπε­σε η προ­σχε­δια­σμέ­νη απερ­γο­σπα­στι­κή επί­θε­ση της εργο­δο­σί­ας της φαρ­μα­κο­βιο­μη­χα­νί­ας «Help» απέ­να­ντι στην απερ­για­κή φρου­ρά του Σωμα­τεί­ου Φαρ­μα­κο­ϋ­παλ­λή­λων που συμπα­ρα­στέ­κο­νταν στους απλή­ρω­τους εργα­ζό­με­νους της εται­ρεί­ας. Σύμ­φω­να  με τους συν­δι­κα­λι­στές, προ­κλη­τι­κή ήταν η συν­δρο­μή και κάλυ­ψη της Αστυ­νο­μί­ας στους σχε­δια­σμούς της εργο­δο­σί­ας φτά­νο­ντας στο σημείο να συλ­λά­βει απερ­γό που αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρος μετά από παρέμ­βα­ση της διοί­κη­σης του ΕΚΙ.

Η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση με τη συμ­με­το­χή εκα­το­ντά­δων απερ­γών από όλους τους κλά­δους μετα­τρά­πη­κε σε μαχη­τι­κό ξέσπα­σμα με τη μαζι­κή συμ­με­το­χή Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων του Πανε­πι­στή­μιου Ιωαν­νί­νων, του Αγρο­τι­κού και Αμπε­λουρ­γι­κού Συλ­λό­γου Ζίτσας. Επι­πλέ­ον ξεχώ­ρι­σε η μαζι­κή παρου­σία αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων από τα συνερ­γεία αυτο­κι­νή­των, τον Εμπο­ρι­κό Σύλ­λο­γο και άλλους συλ­λό­γους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων.

Στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση μετά την κεντρι­κή ομι­λία από τον Οδυσ­σέα Δού­βλη, πρό­ε­δρο του Σωμα­τεί­ου Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού, ανα­κοι­νώ­θη­κε από τον Νίκο Έξαρ­χο, πρό­ε­δρο του Εργα­τι­κού Κέντρου, κάλε­σμα σε πλα­τιά σύσκε­ψη όλων των συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων δημό­σιου, ιδιω­τι­κού φορέα, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων και αγρο­τών την επό­με­νη Τετάρ­τη 13 Απρί­λη, στις 7.30 μ.μ., για την οργά­νω­ση της αλλη­λεγ­γύ­ης απέ­να­ντι στις συνέ­πειες της ακρίβειας.

Παράλ­λη­λα ανα­κοι­νώ­θη­κε η συμ­με­το­χή του Εργα­τι­κού Κέντρου στην αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή κινη­το­ποί­η­ση στη ΝΑΤΟι­κή βάση του Ακτί­ου στην Πρέ­βε­ζα το Σάβ­βα­το 16 Απρί­λη, στις 6 μ.μ., που διορ­γα­νώ­νε­ται από κοι­νού με τα Εργα­τι­κά Κέντρα της περιο­χής και τις Επι­τρο­πές Ειρή­νης.

Τρίκαλα

Μαχη­τι­κή  απά­ντη­ση στην ακρί­βεια και τα κυβερ­νη­τι­κά μέτρα-ψίχου­λα, στην ενερ­γεια­κή φτώ­χεια όπου βυθί­ζε­ται ο λαός και στον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο και την εμπλο­κή της χώρας, έστει­λαν εργα­ζό­με­νοι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι,  συντα­ξιού­χοι, γυναί­κες, των Τρι­κά­λων,  συμ­με­τέ­χο­ντας στην απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση και το συλ­λα­λη­τή­ριο που οργά­νω­σαν τα Σωμα­τεία Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών, Οικο­δό­μων, Λογι­στών, Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων, Εργα­ζο­μέ­νων του Νοσο­κο­μεί­ου, Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ, το Παράρ­τη­μα του ΠΜΣ.

Στη συγκέ­ντρω­ση ξεχώ­ρι­σε η συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων από τα ΚΔΑΠ και τον κλά­δο του Ξύλου, όπου σημειώ­θη­καν μεγά­λα ποσο­στά στην απερ­γία, αλλά και εργα­ζο­μέ­νων από τα τρό­φι­μα και υγειονομικών.

Το «παρών» στη συγκέ­ντρω­ση έδω­σαν και οι βιο­πα­λαι­στές αγρό­τες,  με τη συμ­βο­λι­κή παρου­σία δύο τρα­κτέρ, ανα­δει­κνύ­ο­ντας την ανά­γκη του κοι­νού αγώ­να ενά­ντια στις πολι­τι­κές που τους οδη­γούν στη φτώ­χεια, υπο­νο­μεύ­ουν την τρο­φο­δο­σία των εργα­τι­κών — λαϊ­κών στρω­μά­των με φθη­νά και ποιο­τι­κά προϊόντα.

Στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σαν η Άννα Κου­τε­λί­δα, μέλος ΔΣ της ΕΛΜΕ, η Στέλ­λα Κρι­μνιώ­τη, μέλος του ΔΣ του Σωμα­τεί­ου Του­ρι­σμού — Επι­σι­τι­σμού και ο Κίμων Γρη­γο­ρί­ου, μέλος του ΔΣ του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου ΣΕΦΑΑ.

Την κεντρι­κή ομι­λία έκα­νε ο Γιώρ­γος Λια­τί­φης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου, σημειώ­νο­ντας μετα­ξύ άλλων πως «η δύνα­μή μας βρί­σκε­ται στη λαϊ­κή οργά­νω­ση και πάλη. Για να αντι­στα­θού­με στο τσου­νά­μι της ακρί­βειας, που σαρώ­νει το εισό­δη­μά μας, στη φορο­λη­στεία και να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να υπε­ρά­σπι­σης του εργα­τι­κού — λαϊ­κού εισο­δή­μα­τος, με Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις Εργα­σί­ας, κατάρ­γη­ση του ΦΠΑ σε είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης, δια­γρα­φή των χρε­ών. Για να βάλου­με στην πρώ­τη γραμ­μή το αίτη­μα για καμία εμπλο­κή — συμ­με­το­χή στον βρώ­μι­κο πόλεμο!».

Ταυ­τό­χρο­να, ανα­φέρ­θη­κε μετα­ξύ άλλων στη στά­ση της πλειο­ψη­φί­ας του Εργα­τι­κού Κέντρου, που μόλις χθες το βρά­δυ πήρε από­φα­ση για  απερ­γία, τονί­ζο­ντας ότι πρέ­πει οι εργα­ζό­με­νοι να πάρουν την υπό­θε­ση του αγώ­να στα χέρια τους, μαζι­κο­ποιώ­ντας τα ταξι­κά σωμα­τεία, συμ­βάλ­λο­ντας έτσι και στην αλλα­γή του αρνη­τι­κού συσχε­τι­σμού στο Εργα­τι­κό Κέντρο.

Αντί­στοι­χη συγκέ­ντρω­ση έγι­νε και στην Καλα­μπά­κα.

Καρδίτσα

Με μαζι­κή συμ­με­το­χή εργα­ζο­μέ­νων, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, αγρο­τών, συντα­ξιού­χων, γυναι­κών πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Πλα­στή­ρα η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση που κάλε­σε το Σωμα­τείο Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Καρδίτσας.

Να σημειω­θεί ότι στην απερ­γία μαζι­κή συμ­με­το­χή είχαν οι οικο­δό­μοι στα μεγά­λα για­πιά που ήταν κλει­στά, όπως και οι εργα­ζό­με­νοι του ΟΤΕ, αλλά και πολ­λοί εργα­ζό­με­νοι στο Εμπό­ριο, στην Εστί­α­ση, στην Εκπαί­δευ­ση και στην Υγεία.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρου­σία είχαν τα παρα­κά­τω σωμα­τεία: Ένω­ση Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου ΚΥ Καρ­δί­τσας, Κέντρου Υγεί­ας Καρ­δί­τσας, Επι­τρο­πή Αγώ­να Εργα­ζο­μέ­νων Νοσο­κο­μεί­ου, Επι­τρο­πή Καθα­ρι­στριών Νοσο­κο­μεί­ου, Υγειο­νο­μι­κοί κατά της Υπο­χρε­ω­τι­κό­τη­τας — μέλη του Σωμα­τεί­ου ΣΥΔΕ, Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων, Μισθω­τών Τεχνι­κών Θεσ­σα­λί­ας Παράρ­τη­μα Καρ­δί­τσας, ΕΟΑΣΚ, Ιδιο­κτη­τών Ταξί Καρ­δί­τσας, Τεχνι­κών ΟΤΕ, Σχο­λι­κών Κυλι­κεί­ων, Περι­πτε­ρού­χων, Οπω­ρο­πα­ντο­πω­λών, Λαϊ­κών Αγο­ρών, Φωτο­γρα­φί­ας και Ήχου, Του­ρι­στι­κών Γρα­φεί­ων και Λεω­φο­ρεί­ων Ν. Καρ­δί­τσας, Συντα­ξιού­χοι ΙΚΑ, ΟΑΕ-ΤΕΒΕ, Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Καρ­δί­τσας και Ομά­δα Γυναι­κών Ταμα­σί­ου (μέλη της ΟΓΕ), η Επι­τρο­πή Ειρή­νης Καρ­δί­τσας (ΕΕΔΥΕ), η ΠΕΑΕΑ Παράρ­τη­μα Καρδίτσας.

Χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν ο Πάνος Τζό­κας, μέλος του ΔΣ του Εμπο­ρι­κού Συλ­λό­γου Καρ­δί­τσας, ο Γιάν­νης Τσιού­τρας, γραμ­μα­τέ­ας της ΕΟΑΣΚ και ο Έκτο­ρας Γάζος, πρό­ε­δρος της Ένω­σης Ιατρών Νοσο­κο­μεί­ου ΚΥ Καρδίτσας.

Ο Γιώρ­γος Παπα­δό­που­λος, γραμ­μα­τέ­ας του Σωμα­τεί­ου Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και μέλος της διοί­κη­σης του Εργα­τι­κού Κέντρου Καρ­δί­τσας, ήταν ο κεντρι­κός ομι­λη­τής που τόνι­σε μετα­ξύ άλλων την κατα­δί­κη του πολέ­μου, την πάλη ενά­ντια στην ακρί­βεια και για ΣΣΕ με ουσια­στι­κές αυξή­σεις στους μισθούς. Τέλος, κάλε­σε σε κλι­μά­κω­ση της πάλης και του αγώ­να των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού.

Ακο­λού­θη­σε πορεία στους δρό­μους της πόλης (δεί­τε βίντεο εδώ).

Μαγνησία

Από τα χαρά­μα­τα σήμε­ρα με πανό και σημαί­ες, συν­δι­κα­λι­στές και εργα­ζό­με­νοι από διά­φο­ρα σωμα­τεία και κλά­δους της Μαγνη­σί­ας ρίχτη­καν στη μάχη της περι­φρού­ρη­σης της απερ­γί­ας στη ΒΙΠΕ Βόλου, ενη­με­ρώ­νο­ντας και συζη­τώ­ντας με τους εργά­τες. Μάλι­στα πολ­λοί απ’ αυτούς απο­φά­σι­σαν εκεί­νη την ώρα να συμ­με­τά­σχουν στην απερ­για­κή κινη­το­ποί­η­ση, ενώ δεκά­δες ήταν οι συζη­τή­σεις σε πηγα­δά­κια για την ανά­γκη οργά­νω­σης σε κάθε χώρο δουλειάς.

Η απερ­για­κή συγκέ­ντρω­ση των συν­δι­κά­των που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στην πλα­τεία Πανε­πι­στη­μί­ου ήταν μία από τις μεγα­λύ­τε­ρες συγκε­ντρώ­σεις των τελευ­ταί­ων χρόνων.

Τη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρέ­τι­σαν εκ μέρους των συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων, η Βού­λα Ευθυ­μί­ου, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων του Δημο­σί­ου, ανα­φέ­ρο­ντας ότι οι συντα­ξιού­χοι δίνουν το αγω­νι­στι­κό τους «παρών» μαζί με τους εργα­ζό­με­νους, τους ανέρ­γους, τα παι­διά και τα εγγό­νια τους απέ­να­ντι στην αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή που εφαρ­μό­ζε­ται χωρίς όρια, συν­θλί­βο­ντας τους εργα­ζό­με­νους, απαι­τώ­ντας από την κυβέρ­νη­ση να απε­μπλα­κεί άμε­σα από τον πόλε­μο των ληστών στην Ουκρα­νία και να πάρει μέτρα για να στα­μα­τή­σει η κούρ­σα των τιμών στα είδη πλα­τιάς λαϊ­κής κατα­νά­λω­σης και να πάρει τέλος η φορο­λη­στεία σε βάρος των εργαζομένων.

Ο Πανα­γιώ­της Τσι­τσι­ρί­κης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων, τόνι­σε πως «το σύν­θη­μα να μην πλη­ρώ­σου­με τον πόλε­μο με νέες θυσί­ες, πρέ­πει να απο­κτή­σει επι­θε­τι­κή ανα­φο­ρά στις διεκ­δι­κή­σεις μας. Μαζί με την κατάρ­γη­ση των φόρων, τα πλα­φόν που μπο­ρούν να μπουν στα βασι­κά είδη πλα­τιάς κατα­νά­λω­σης, όπως δια­τρο­φή (π.χ. γάλα, άλευ­ρα), ένδυ­ση κ.ο.κ., πρέ­πει να δυνα­μώ­σου­με τον αγώ­να μας για συλ­λο­γι­κές συμ­βά­σεις, για κλα­δι­κές συμ­βά­σεις με αυξή­σεις στους μισθούς. Μας καλούν να βάλου­με πλά­τη, συνά­δελ­φοι, για­τί έχου­με πόλε­μο. Να κάνου­με υπο­μο­νή και θα περάσει».

Σημεί­ω­σε ακό­μα ότι «δηλα­δή τώρα με τον πόλε­μο ήρθε η ακρί­βεια; Δεν έχου­με μνή­μη χρυ­σό­ψα­ρου, συνά­δελ­φοι. Η ακρί­βεια στην Ενέρ­γεια, σε βασι­κά αγα­θά που έχει ανά­γκη το κάθε νοι­κο­κυ­ριό είναι εδώ και ένα χρό­νο. Που βέβαια ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος στην Ουκρα­νία της έδω­σε νέα ώθη­ση. Κρύ­βε­ται όμως η κυβέρ­νη­ση πίσω από τον πόλε­μο για να μην απο­κα­λυ­φθεί πως η δική της πολι­τι­κή, οι κατευ­θύν­σεις της ΕΕ είναι αυτές που μας έχουν οδη­γή­σει σε αυτό το σημείο. Θα ξεχά­σου­με την πολυ­δια­φη­μι­σμέ­νη “πρά­σι­νη μετά­βα­ση” και την “πρά­σι­νη ανά­πτυ­ξη”. Αυτά είναι τα “οφέ­λη”  της πολι­τι­κής της απε­λευ­θέ­ρω­σης της Ενέρ­γειας, της απο­λι­γνι­το­ποί­η­σης και των χαρα­τσιών, που ακο­λού­θη­σαν όλες οι κυβερ­νή­σεις, η οποία οδη­γεί σε εκτε­τα­μέ­νη ενερ­γεια­κή φτώ­χεια. Και τώρα με τον πόλε­μο και με τις εξε­λί­ξεις με τη Ρωσία και το φυσι­κό αέριο “τρέ­χουν” πιο γρή­γο­ρα τα σχέ­διά τους για το υγρο­ποι­η­μέ­νο αέριο και το LNG. Δηλα­δή τη στιγ­μή που οι Έλλη­νες εφο­πλι­στές θα κου­βα­λά­νε με τα πλοία τους το μισό LNG της Ευρώ­πης, εμείς θα ανοί­γου­με σπί­τι μας τον θερ­μο­στά­τη με το χρονόμετρο.

Δεν συναι­νού­με, συνά­δελ­φοι. Παλεύ­ου­με για να εντα­θεί η οργά­νω­ση της πάλης μας, να δυνα­μώ­σουν οι διεκ­δι­κή­σεις μας για να μην πλη­ρώ­σου­με εμείς τον πόλε­μό τους.  Για να μην υπάρ­χει χώρος δου­λειάς και γει­το­νιά που να μην εκφρα­στεί η κοι­νή συντο­νι­σμέ­νη δρά­ση των σωμα­τεί­ων μας, μαζί με άλλους φορείς με διεκ­δι­κή­σεις που έρχο­νται σε σύγκρου­ση με την πολι­τι­κή της φτώ­χειας και της ακρίβειας».

Ο Γιώρ­γος Κου­τσι­νά­ρης, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Μετάλ­λου Μαγνη­σί­ας «Μήτσος Παπα­ρή­γας», στην κεντρι­κή ομι­λία ανέφερε:

«Σήμε­ρα  με την 24ωρη απερ­γία που πιέ­σα­με και δώσα­με αγώ­να για να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί, ταξι­κά σωμα­τεία και μαζι­κοί φορείς συγκε­ντρω­θή­κα­με εδώ για να βρο­ντο­φω­νά­ξου­με ότι δεν πάει άλλο με την κοροϊ­δία και την αθλιό­τη­τα. Για­τί όσο ο εργα­ζό­με­νος λαός στε­νά­ζει από την ακρί­βεια στην Ενέρ­γεια και στα τρό­φι­μα, όσο κόβει ακό­μα και από στοι­χειώ­δεις ανά­γκες του για να βγά­λει τον μήνα, οι εφο­πλι­στές, οι βιο­μή­χα­νοι και οι μεγα­λέ­μπο­ροι αυγα­τί­ζουν τα κέρ­δη τους. Συνά­δελ­φοι, απερ­γού­με  για να στεί­λου­με μήνυ­μα πραγ­μα­τι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης στον λαό της Ουκρα­νί­ας, που αυτή τη στιγ­μή πλη­ρώ­νει με το αίμα του τα απο­τε­λέ­σμα­τα των σφο­δρών αντα­γω­νι­σμών μετα­ξύ ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ και Ρωσί­ας, για τα κέρ­δη της αστι­κής τάξης και των κυβερ­νή­σε­ων της χώρας του. Αφού χωρίς τη θέλη­σή του βρέ­θη­κε στη δίνη αυτού του αιμα­το­βαμ­μέ­νου ανταγωνισμού.
Σήμε­ρα στε­κό­μα­στε στην πραγ­μα­τι­κά σωστή πλευ­ρά της Ιστο­ρί­ας, απαι­τώ­ντας να στα­μα­τή­σει άμε­σα αυτός ο πόλε­μος και να πάψει κάθε συμ­με­το­χή της χώρας στο μακε­λειό που έχει ξεκι­νή­σει. Λέγο­ντας ένα μεγά­λο “όχι” στον ανα­βαθ­μι­σμέ­νο ρόλο της Ελλά­δας στο ΝΑΤΟ που θέτει σε κίν­δυ­νο τον λαό.

Οι βάσεις του θανά­του στην περιο­χή μας, στο Βόλο, στο Στε­φα­νο­βί­κειο και στη Λάρι­σα, πολε­μι­κά ορμη­τή­ρια ενά­ντια σε άλλους λαούς, απο­τε­λούν μαγνή­τη επι­θέ­σε­ων από τους αντα­γω­νι­στές του ΝΑΤΟ και βάζουν τον λαό μας σε τερά­στιο κίνδυνο.

Για να μας πεί­σουν να απο­δε­χτού­με αυτή την κατά­στα­ση, ξεκι­νά­νε την ίδια καρα­μέ­λα. Μας προ­στα­τεύ­ει το ΝΑΤΟ και κυρί­ως από την Τουρ­κία. Μα με την Ελλά­δα στο ΝΑΤΟ η Κύπρος παρα­μέ­νει κατε­χό­με­νη χώρα εδώ και 48 χρό­νια και προ­ω­θεί­ται η λύση των δύο κρα­τών, που σημαί­νει ορι­στι­κή και τελε­σί­δι­κη διχοτόμηση.

Με την Ελλά­δα στο ΝΑΤΟ το Αιγαίο έχει γεμί­σει γκρί­ζες ζώνες και θεω­ρεί­ται ενιαί­ος επι­χει­ρη­σια­κός χώρος, χωρίς σύνο­ρα και κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα. Με την Ελλά­δα στο ΝΑΤΟ αμφι­σβη­τεί­ται η ΑΟΖ του Καστε­λό­ρι­ζου, ακό­μα και η ελλη­νι­κή κυριό­τη­τα σε νησιά του Β. Αιγαί­ου, για τα οποία η Τουρ­κία απαι­τεί να απο­στρα­τιω­τι­κο­ποι­η­θούν. Και από την άλλη έχεις τον ΣΥΡΙΖΑ να λέει να μην εμπλα­κού­με τόσο, αλλά λιγό­τε­ρο. Αλή­θεια, αυτό το λιγό­τε­ρο είναι που με τις δικές του συμ­φω­νί­ες έχει γεμί­σει αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κές βάσεις την Ελλά­δα και την περιο­χή μας; Η στά­ση των εργα­ζο­μέ­νων στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ στη Θεσ­σα­λο­νί­κη, που αρνή­θη­καν να μετα­βούν στην Αλε­ξαν­δρού­πο­λη για να εργα­στούν για τη μετα­φο­ρά ΝΑΤΟι­κών αρμά­των από το λιμά­νι εκεί, μας δεί­χνουν τον δρό­μο που πρέ­πει να ακο­λου­θή­σουν οι εργαζόμενοι.

Την ώρα που η χώρα μας πλη­ρώ­νει 6 δισ. ευρώ το χρό­νο για ΝΑΤΟι­κούς εξο­πλι­σμούς, η φτώ­χεια μεγα­λώ­νει και θρη­νού­με θύμα­τα από την παν­δη­μία, για­τί τα νοσο­κο­μεία και τα Κέντρα Υγεί­ας είναι υπο­στε­λε­χω­μέ­να από για­τρούς, νοση­λευ­τές, φάρ­μα­κα και ανα­λώ­σι­μα υλι­κά.  Συνά­δελ­φοι, έχου­με πεί­ρα. Όλο το προη­γού­με­νο διά­στη­μα ένα πράγ­μα που έχει απο­δει­χθεί είναι  πως ο λαός μπο­ρεί να σωθεί μόνο μέσα από τον αγώ­να του. Οι αγώ­νες που δίνουν οι λιμε­νερ­γά­τες της COSCO, οι δια­νο­μείς της “efood”, οι οικο­δό­μοι, οι εργα­ζό­με­νοι της ΛΑΡΚΟ, για ΣΣΕ, για αυξή­σεις στα μερο­κά­μα­τα, για να παρα­μεί­νουν στις θέσεις εργα­σί­ας τους, δεί­χνουν ότι μπο­ρεί να έχει κατα­κτή­σεις ο οργα­νω­μέ­νος εργα­ζό­με­νος με το σωμα­τείο του, μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς».

Ακο­λού­θη­σε δυνα­μι­κή πορεία στο κέντρο του Βόλου με συν­θή­μα­τα ενά­ντια στην ακρί­βεια και την εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλεμο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο