Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλες αυξήσεις στις χρεώσεις των ταξί — Ο νέος τιμοκατάλογος

Η αύξη­ση στις τιμές των καυ­σί­μων ανα­πό­φευ­κτα έφε­ρε σημα­ντι­κές αυξή­σεις στα κόμι­στρα όλων των ταξί.

Χτες, εκπρό­σω­ποι του Συν­δι­κά­του Αυτο­κι­νη­τι­στών Ταξί Αττι­κής (ΣΑΤΑ) συνα­ντή­θη­καν με στε­λέ­χη του υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών και απο­φά­σι­σαν για το νέο τιμο­λό­γιο, σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση του πρώτου.

Σύμ­φω­να, λοι­πόν, με τον ΣΑΤΑ, όταν κάποιος θα μπαί­νει μέσα σε ένα ταξί, η σημαία (η αρχι­κή χρέ­ω­ση) θα ξεκι­νά­ει από το 1,80 ευρώ, αντί για 1,19 ευρώ που ισχύ­ει τώρα.

Παράλ­λη­λα, η χρέ­ω­ση για την ελά­χι­στη δια­δρο­μή θα δια­μορ­φω­θεί σε 4 ευρώ, από 3,16 που είναι σήμε­ρα. Η χρέ­ω­ση για μια απλή δια­δρο­μή, η λεγό­με­νη μονή ταρί­φα, θα είναι αρκε­τά πιο αυξη­μέ­νη: 0,90 ευρώ ανά χιλιό­με­τρο (αντί για 0,68 ευρώ). Μικρό­τε­ρη είναι η αύξη­ση για τη νυχτε­ρι­νή δια­δρο­μή, τη λεγό­με­νη διπλή ταρί­φα: 1,25 ευρώ ανά χιλιό­με­τρο (από 1,19).

Στα 40 ευρώ (από 35 ευρώ σήμε­ρα) ανα­προ­σαρ­μό­ζε­ται η κούρ­σα για το αερο­δρό­μιο «Ελ. Βενι­ζέ­λος», ενώ η χρέ­ω­ση για δια­δρο­μή από λιμά­νια, σιδη­ρο­δρο­μι­κούς σταθ­μούς και σταθ­μούς ΚΤΕΛ δια­μορ­φώ­νε­ται στο 1,07 ευρώ. Οι απο­σκευ­ές άνω των 10 κιλών θα χρε­ώ­νο­νται 40 λεπτά η μία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο