Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλες λαϊκές κινητοποιήσεις στην Σρι Λάνκα — Διαδηλωτές μπήκαν στην κατοικία του πρωθυπουργού

Ραγδαί­ες είναι οι εξε­λί­ξεις στην Σρι Λάν­κα με τις λαϊ­κές δια­μαρ­τυ­ρί­ες κατά της φτώ­χειας και της ακρί­βεις να παίρ­νουν μορ­φή χιονοστιβάδας.

Ένα πλή­θος δια­δη­λω­τών εισέ­βα­λε στην κατοι­κία του πρω­θυ­πουρ­γού της Σρι Λάν­κα το βρά­δυ του Σαβ­βά­του στο Κολό­μπο, βάζο­ντας φωτιά, έγι­νε γνω­στό από την αστυ­νο­μία και το περι­βάλ­λον του πρωθυπουργού.

«Δια­δη­λω­τές εισέ­βα­λαν στην ιδιω­τι­κή κατοι­κία του πρω­θυ­πουρ­γού Λάν­κα Ρανίλ Βικρε­με­σίν­γκε και την πυρ­πό­λη­σαν», ανέ­φε­ρε το γρα­φείο του πρωθυπουργού.

Νωρί­τε­ρα έγι­νε μεγά­λη δια­δή­λω­ση και στην κατοι­κία του πρό­ε­δρου της Σρι Λάν­κα Γκο­τα­μπά­για Ρατζα­πάκ­σα, ο οποί­ος ανα­μέ­νε­ται να παραι­τη­θεί την επό­με­νη εβδο­μά­δα, όπως ανα­κοί­νω­σε ο πρό­ε­δρος του Κοι­νο­βου­λί­ου, ο Μαχί­ντα Αμπιγουαρντάνα.

ΚΚΕ: Εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του στον μεγάλο αγώνα της εργατικής τάξης της Σρι Λάνκα

Σε ανα­κοί­νω­σή του για τις μεγά­λες δια­δη­λώ­σεις κατά της φτώ­χειας και της ακρί­βειας στη Σρι Λάν­κα το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Το ΚΚΕ εκφρά­ζει την αμέ­ρι­στη αλλη­λεγ­γύη του στον μεγά­λο αγώ­να της εργα­τι­κής τάξης της Σρι Λάν­κα. Κατα­δι­κά­ζει την άγρια κατα­στο­λή σε βάρος των μαζι­κών λαϊ­κών κινη­το­ποι­ή­σε­ων που απο­τε­λούν απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στην εκτί­να­ξη της ακρί­βειας, στις ελλεί­ψεις σε βασι­κά αγα­θά, στη γενί­κευ­ση της εξα­θλί­ω­σης του λαού. Στη­ρί­ζει την πάλη του Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Μετώ­που (JVP), των κομ­μου­νι­στών της χώρας για την ανα­τρο­πή της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής, την υπε­ρά­σπι­ση των εργα­τι­κών — λαϊ­κών δικαιωμάτων».

ΑΠΕ-ΜΠΕ, 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο