Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλες οι καταστροφές από τις πυρκαγιές: Επικίνδυνα μέτωπα σε Λέσβο, Ηλεία και Έβρο

Στο πολύ «ακραίο φαι­νό­με­νο και­ρι­κών συν­θη­κών» με εκρη­κτι­κό κοκτέιλ από ξηρα­σία, υψη­λές θερ­μο­κρα­σί­ες και ισχυ­ρούς ανέ­μους, επιρ­ρί­πτει η ηγε­σία της Πυρο­σβε­στι­κής, την ευθύ­νη για τις κατα­στρο­φι­κές πυρ­κα­γιές που μαί­νο­νται στη χώρα χαρα­κτη­ρί­ζο­ντάς τις ως «δύσκο­λες επιχειρήσεις».

Έτσι, για άλλη μία φορά μένουν «εκτός κάδρου» οι ελλεί­ψεις σε προ­σω­πι­κό και μέσα στο Σώμα, η ανυ­παρ­ξία πρό­λη­ψης και ολο­κλη­ρω­μέ­νου αντι­πυ­ρι­κού σχε­δια­σμού, την ευθύ­νη για την οποία έχουν τόσο η σημε­ρι­νή όσο και οι προη­γού­με­νες κυβερ­νή­σεις, με κατοί­κους της Σκιλ­λου­ντί­ας Ηλεί­ας να βλέ­πουν τα σπί­τια τους να έχουν υπο­στεί ζημιές από τη φωτιά ενώ στη Λέσβο να είναι σε επι­φυ­λα­κή να σώσουν τα δικά τους καθώς το μέτω­πο είναι ανεξέλεγκτο.

Κατά τη διάρ­κεια της έκτα­κτης ενη­μέ­ρω­σης από τον εκπρό­σω­πο Τύπου του Σώμα­τος για τα μέτω­πα που παρα­μέ­νουν ανε­ξέ­λεγ­κτα σε διά­φο­ρες περιο­χές, ο εκπρό­σω­πος τύπου ανέ­φε­ρε πως «πρώ­τι­στο μέλη­μα είναι να μην κιν­δυ­νέ­ψει πολί­της» αλλά και να «δια­φυ­λά­ξου­με τις περιου­σί­ες τους και το δασι­κό μας πλούτο».

Στον Έβρο, εξα­κο­λου­θεί ‑για τέταρ­τη ημέ­ρα- να καί­γε­ται το Εθνι­κό Πάρ­κο Δαδιάς, προ­κα­λώ­ντας μία τερά­στια οικο­λο­γι­κή κατα­στρο­φή στην περιο­χή με περί­που 15.000 στρέμ­μα­τα να γίνο­νται στά­χτη και προ­στα­τευό­με­να είδη να έχουν χάσει τη ζωή τους. Μετά τις δηλώ­σεις του υπουρ­γού Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας Χρ. Στυ­λια­νί­δη για «ανα­προ­σαρ­μο­γή του πεδί­ου» και για «καθο­ρι­σμό των νέων σχε­δια­σμών», η Πυρο­σβε­στι­κή σημειώ­νει πως οι δυνά­μεις του Σώμα­τος στο σημείο παρα­μέ­νουν ίδιες ενώ υλο­τό­μοι καλού­νται να φτιά­ξουν επι­πλέ­ον αντι­πυ­ρι­κές ζώνες και να δια­πλα­τύ­νουν τις ήδη υπάρ­χου­σες μαζί με μηχα­νή­μα­τα και στρα­τιώ­τες που έχουν δια­τε­θεί από το Στρατό.

Στη Λέσβο, το κύριο μέτω­πο βρί­σκε­ται έξω από το χωριό Σταυ­ρός, για το οποίο έχει δοθεί από νωρίς το μεση­μέ­ρι εντο­λή εκκέ­νω­σης μέσω του «112».  Η Πυρο­σβε­στι­κή, με τις ίδιες δυνά­μεις όπως και χθες στο νησί, προ­σπα­θούν να περιο­ρί­σουν τις φλό­γες με στό­χο να μην περά­σει ούτε μέσα στο χωριό ούτε στη ρεμα­τιά της περιο­χής καθώς η εξέ­λι­ξη θα είναι ακό­μα πιο δύσκο­λη αν επε­κτα­θεί στο πυκνό δάσος στα Πλω­μα­ρι­το­χώ­ρια, νότια του Λεσβια­κού Ολύ­μπου. Την ίδια στιγ­μή κάτοι­κοι και εθε­λο­ντές στη Βρί­σα παρα­μέ­νουν σε επι­φυ­λα­κή υπό τον φόβο ανα­ζω­πυ­ρώ­σε­ων καθώς η καμέ­νη έκτα­ση των περί­που 15.000 στρεμ­μά­των ‑σύμ­φω­να με τις πρώ­τες εκτι­μή­σεις- κρύ­βει πολ­λές μικρές εστίες.

Αντί­στοι­χα, ιδιαί­τε­ρα επι­κίν­δυ­νη είναι η πυρ­κα­γιά που έχει εκδη­λω­θεί στο δήμο Ανδρί­τσαι­νας καθώς καί­ει μέσα σε κατοι­κη­μέ­νες περιο­χές και έχει προ­κα­λέ­σει ζημιές σε σπί­τια της Σκιλ­λου­ντί­ας και στα Κρέ­στε­να.

Μάλι­στα, σύμ­φω­να με την Πυρο­σβε­στι­κή, υπάρ­χει εισή­γη­ση για προ­λη­πτι­κές απο­μα­κρύν­σεις από Κρέ­στε­να, Φρύ­ξα, Σκιλ­λου­ντία, Γρύλ­λο και Βρί­να, μετά την σύστα­ση για περιο­ρι­σμό μετα­κι­νή­σε­ων σε αυτές τις περιο­χές. Ήδη έχει εκκε­νω­θεί προ­λη­πτι­κά μία κατα­σκή­νω­ση με τα παι­διά που φιλο­ξε­νού­νταν, να έχουν μετα­φερ­θεί στην πλα­τεία των Καλυβακίων.

Για την κατά­σβε­ση της πυρ­κα­γιάς, που πλέ­ον έχει τρία μέτω­πα ένα στη Σκιλ­λου­ντία και Φρύ­ξα, ένα προς Γρύλ­λο και ένα προς Μεγά­λα­κου και Βρί­να, επι­χει­ρούν 125 πυρο­σβέ­στες με 43 οχή­μα­τα και 7 ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των ενώ ρίψεις νερού πραγ­μα­το­ποιούν 4 αερο­σκά­φη και ισά­ριθ­μα ελικόπτερα. .

Επί­σης πύρι­να μέτω­πα υπάρ­χουν σε δύσβα­τη περιο­χή σε δάσος στην περιο­χή Τσα­κα­τού­ρα Γρε­βε­νών, όπου επι­χει­ρούν 21 πυρο­σβέ­στες με τρία οχή­μα­τα και δύο ομά­δες πεζο­πό­ρων τμη­μά­των, στη Σαγιά­δα Θεσπρω­τί­ας όπου βρί­σκο­νται 35 πυρο­σβέ­στες με εννέα οχή­μα­τα, ένα πεζο­πό­ρο τμή­μα του Σώμα­τος και ένα ελι­κό­πτε­ρο ενώ καλύ­τε­ρη είναι η εικό­να στην πυρ­κα­γιά στην Πέτρι­νη Πολι­τεία, στο δήμο Φαι­στού Ηρα­κλεί­ου Κρήτης.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο