Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλες προσφορές στα βιβλιοπωλεία της Σύγχρονης Εποχής στο χώρο του Φεστιβάλ ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ

Μεγά­λες προ­σφο­ρές –έκπτω­ση μέχρι και 70% σε βιβλία — για την πολι­τι­κή & την ιδε­ο­λο­γία · για την ιστο­ρία · για την ελλη­νι­κή, την ξένη λογο­τε­χνία και την παι­δι­κή λογοτεχνία.

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ

(καθη­με­ρι­νό φύλ­λο & σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου): ετή­σια ► 225 | 6μηνη ► 125 | 3μηνη ► 65 μηνιαία ► 24

(καθη­με­ρι­νό φύλ­λο Τρί­τη ως Παρα­σκευή): ετή­σια ► 150 | 6ξάμηνη ► 80 3|μηνη ► 45 μηνιαία

Οι συν­δρο­μές στον Οδη­γη­τή και στο Ριζο­σπά­στη αφο­ρούν την περιο­χή της Αττι­κής (πλην των νησιών του Αργο­σα­ρω­νι­κού) και πόλεις: Θεσ­σα­λο­νί­κη, Πάτρα, Καλα­μά­τα, Ιωάν­νι­να, Λάρι­σα, Βόλος, Τρί­κα­λα, Καρ­δί­τσα, Λαμία, Θήβα, Λιβα­δειά, Χαλ­κί­δα, Ηρά­κλειο Κρήτης.

Ετή­σια ► 20

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ ΒΙΒΛΙΑ

ετή­σια ► 190 | εξά­μη­νη ► 100

(Παρα­λα­βή από τα βιβλιο­πω­λεία μας ή στο χώρο σου με κόστος απο­στο­λής 30€ για την ετή­σια και17€ για την εξάμηνη)

ΚΟΜΕΠ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ

ετή­σια ► 25 (Προ­σφο­ρά για όλο το Σεπτέμβρη)

Δώρα

Με κάθε νέα εγγρα­φή η ανα­νέ­ω­ση συν­δρο­μής στο Ριζοσπάστη

Για ετή­σια συν­δρο­μή: ετή­σια συν­δρο­μή στον ΟΔΗΓΗΤΗ

Για 6μηνη: Το βιβλίο «Λευ­κές Νύχτες» του Φ. Ντοστογιέφσκι

Για 3μηνη: Το βιβλίο «Γυά­ρος θανα­το­νή­σι και κάστρο αγώ­να» της Υπη­ρε­σί­ας Αρχεί­ου της ΚΕ του ΚΚΕ

Αφο­ρά νέες συν­δρο­μές και ανα­νε­ώ­σεις στα Φεστι­βάλ της ΚΝΕ-ΟΔΗΓΗΤΗ, στα βιβλιο­πω­λεία και στο site της ΣΕ στις ΚΟ, από 12 ως 30-Σεπ-2022

Σύγ­χρο­νη Επο­χή Εκδο­τι­κή ΑΕΒΕ

Οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή ιδρύ­θη­καν το 1972, την περί­ο­δο της δικτα­το­ρί­ας της 21ης Απρί­λη κάτω από πολύ δύσκο­λες συν­θή­κες. Το πρώ­το βιβλίο που εξέ­δω­σε ήταν Ο Λενι­νι­σμός και η σύγ­χρο­νη εποχή.

Οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή δημιουρ­γή­θη­καν από την ανά­γκη να εκδο­θούν και να δια­δο­θούν πλα­τιά τα έργα των Μαρξ – Ένγκελς – Λένιν, ώστε να γίνει κτή­μα της εργα­τι­κής τάξης, των πλα­τιών λαϊ­κών στρω­μά­των η κοσμο­θε­ω­ρία του επι­στη­μο­νι­κού σοσια­λι­σμού. Παράλ­λη­λα να εκδο­θούν έργα κορυ­φαί­ων δια­νοη­τών της παγκό­σμιας σκέ­ψης, να προ­βλη­θεί η ιστο­ρία του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος, η ιστο­ρία της ΕΑΜι­κής Εθνι­κής Αντί­στα­σης και της τρί­χρο­νης επο­ποι­ί­ας του Δημο­κρα­τι­κού Στρα­τού Ελλάδας.

Όλα αυτά τα χρό­νια η Σύγ­χρο­νη Επο­χή εξέ­δω­σε τα Άπα­ντα του Λένιν και σε χωρι­στές εκδό­σεις αυτο­τε­λή έργα και συλ­λο­γές κει­μέ­νων του, Το Κεφά­λαιο του Μαρξ και αρκε­τές εκδό­σεις με έργα των Μαρξ – Ένγκελς, φιλο­σο­φία, οικο­νο­μία, κοι­νω­νιο­λο­γία, ψυχο­λο­γία, βιβλία για την παι­δεία, την τέχνη και τον πολι­τι­σμό, λευ­κώ­μα­τα, ιστο­ρία, ανα­μνή­σεις, χρο­νι­κά, ελλη­νι­κή πεζο­γρα­φία και ποί­η­ση, ξένη λογο­τε­χνία και ποί­η­ση, παι­δι­κή λογοτεχνία.Εποχή εκδόεσεις logo

Οι απαι­τή­σεις των και­ρών καθι­στούν ανα­γκαία την ύπαρ­ξη των εκδό­σε­ων Σύγ­χρο­νη Επο­χή και θέτουν επι­τα­κτι­κά την ανα­γκαιό­τη­τα της ανα­βαθ­μι­σμέ­νης παρέμ­βα­σής της με βιβλία που θα καλύ­πτουν τα σύγ­χρο­να προ­βλή­μα­τα του κοι­νω­νι­κο­οι­κο­νο­μι­κού γίγνε­σθαι και της ιδε­ο­λο­γι­κής διαπάλης.

Κατάλογος Βιβλίων ”Σύγχρονη Εποχή”_2022

Προσφορές

Κατη­γο­ρί­ες βιβλίων

Πρό­σκλη­ση υπο­βο­λής πρω­τό­τυ­που λογο­τε­χνι­κού έργου για τα 50 χρό­νια των εκδό­σε­ων της ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΕΠΟΧΗΣ

Οι εκδό­σεις Σύγ­χρο­νη Επο­χή, συμπλη­ρώ­νο­ντας φέτος 50 χρό­νια από την ίδρυ­σή τους, απευ­θύ­νο­νται σε λογο­τέ­χνες, ποι­η­τές, θεα­τρι­κούς συγ­γρα­φείς, σε όλους όσοι ασχο­λού­νται με την πεζο­γρα­φία, την ποί­η­ση, το θέα­τρο, την παι­δι­κή λογο­τε­χνία για να συμ­βά­λουν με τη συμ­με­το­χή τους στη δημιουρ­γία πρω­τό­τυ­που λογο­τε­χνι­κού έργου.

Βιβλιο­πω­λεία

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο