Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη αγωνιστική συγκέντρωση στο Σύνταγμα το Σάββατο 29 Γενάρη — Αμεσα μέτρα και έργα προστασίας του λαού

Σε μεγά­λη αγω­νι­στι­κή συγκέ­ντρω­ση το Σάβ­βα­το 29 Γενά­ρη, στις 11.30 π.μ., στο Σύνταγ­μα, καλούν συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις που δρουν στην Αττι­κή, για την προ­στα­σία της ζωής των εργα­ζο­μέ­νων και τη διεκ­δί­κη­ση των σύγ­χρο­νων δικαιω­μά­των, μετά από κάλε­σμα που απηύ­θυ­νε το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττικής.

Εκεί, στο Σύνταγ­μα τα σωμα­τεία της Αττι­κής θα ενώ­σουν τις φωνές τους με τους εργα­ζό­με­νους από την Πάτρα που κατα­φθά­νουν με κάθε μέσο για να δια­δη­λώ­σουν στην Αθήνα.

Το Συν­δι­κά­το ΟΤΑ Αττι­κής, που καλεί όλες τις συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις του δημό­σιου και ιδιω­τι­κού τομέα να δώσουν μαζι­κό «παρών» στη συγκέ­ντρω­ση θέτει στο επί­κε­ντρο τη δρα­μα­τι­κή κατά­στα­ση που ζει ο λαός από προ­χθές λόγω των εγκλη­μα­τι­κών ελλεί­ψε­ων σε υπο­δο­μές προ­στα­σί­ας από την κακοκαιρία.

Παράλ­λη­λα τα Σωμα­τεία που καλούν στην κινη­το­ποί­η­ση παλεύ­ουν να μη χαθεί κανέ­να μερο­κά­μα­το από τις μέρες αυτές που η κυβέρ­νη­ση ανα­κή­ρυ­ξε ως «αργία» — «ανα­στο­λή», δίνο­ντας το «πρά­σι­νο φως» στην εργο­δο­σία να ροκα­νί­σει τους μισθούς.

«Απευ­θυ­νό­μα­στε και καλού­με τους εργα­ζό­με­νους του κλά­δου, σωμα­τεία στο δημό­σιο και ιδιω­τι­κό τομέα και άλλους μαζι­κούς φορείς, συνο­λι­κά τους εργα­ζό­με­νους στην Αττι­κή, να δυνα­μώ­σου­με όλοι μαζί τον αγώ­να για την προ­στα­σία της ζωής μας, για να μην ξανα­ζή­σου­με ότι ζήσα­με», σημειώ­νει το Συν­δι­κά­το, καλώ­ντας σε μια μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση για «όσα δικαιού­μα­στε και για την προ­στα­σία της ζωής μας».

Ανα­λυ­τι­κά στο κάλε­σμα του Συν­δι­κά­του σημειώνεται:

«Η ανα­με­νό­με­νη, εδώ και μια εβδο­μά­δα, χιο­νό­πτω­ση στην Αττι­κή ήταν αρκε­τή για να ζήσου­με σκη­νές χάους. Οι εικό­νες που παρα­κο­λου­θή­σα­με με ανθρώ­πους εγκλω­βι­σμέ­νους στην Αττι­κή Οδό και σε άλλους δρό­μους, με τα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς να δια­κό­πτουν τη λει­τουρ­γία τους, με πολ­λούς δρό­μους προς τα νοσο­κο­μεία να είναι απρο­σπέ­λα­στοι, με το ρεύ­μα να κόβε­ται σε χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά εν μέσω ψύχους και με εργα­ζό­με­νους να εγκλω­βί­ζο­νται σε εργα­σια­κούς χώρους, είναι ντροπιαστικές.

Απαι­τού­με χωρίς καμία χρο­νο­τρι­βή, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, της περι­φέ­ρειας και των δημο­τι­κών αρχών να ανοί­ξουν άμε­σα οι δρό­μοι και κύρια οι κεντρι­κοί που παρα­μέ­νουν κλει­στοί. Να δοθεί προ­τε­ραιό­τη­τα στους δρό­μους που οδη­γούν στα νοσο­κο­μεία, στα κέντρα υγεί­ας και σε κέντρα αιμο­κά­θαρ­σης για να αντι­με­τω­πι­στούν επεί­γο­ντα προ­βλή­μα­τα υγείας.

Να απο­κα­τα­στα­θούν άμε­σα τα προ­βλή­μα­τα που σχε­τί­ζο­νται με τη δια­κο­πή ηλε­κτρο­δό­τη­σης λαϊ­κών νοι­κο­κυ­ριών. Να ανοί­ξουν δημο­τι­κά κτί­ρια για να φιλο­ξε­νή­σουν ανθρώ­πους που δεν έχουν ρεύ­μα, που αδυ­να­τούν να έχουν πρό­σβα­ση σε θέρ­μαν­ση. Να διευ­κο­λυν­θεί με κάθε πρό­σφο­ρο μέσο η εργα­σία των εργα­ζο­μέ­νων στις κοι­νω­νι­κές υπη­ρε­σί­ες, προ­κει­μέ­νου να βοη­θή­σουν ευά­λω­τες ομά­δες του πλη­θυ­σμού. Να χορη­γη­θούν μέσα ατο­μι­κής προ­στα­σί­ας στους εργα­ζό­με­νους για να μπο­ρού­με να δου­λεύ­ου­με σε συν­θή­κες ψύχους.

Να εξα­σφα­λι­στεί επαρ­κής ποσό­τη­τα πετρε­λαί­ου σε κάθε σχο­λείο και παι­δι­κό σταθ­μό ώστε να ανοί­ξουν με ασφά­λεια για την υγεία των εργα­ζο­μέ­νων και των παιδιών.

Οι εργα­ζό­με­νοι στους χώρους της Τοπι­κής Διοί­κη­σης είδα­με από “πρώ­το χέρι”, αυτό που δια­πι­στώ­νουν όλοι οι εργα­ζό­με­νοι, τη “γύμνια” του κρά­τους και της τοπι­κής διοί­κη­σης που έχει δια­μορ­φω­θεί με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων δια­δο­χι­κά ως σήμε­ρα απέ­να­ντι σε και­ρι­κά φαι­νό­με­να και φυσι­κές κατα­στρο­φές. Απο­τε­λεί πλέ­ον κανό­να το καλο­καί­ρι να και­γό­μα­στε και το χει­μώ­να να πνι­γό­μα­στε, γενι­κά η εργα­τι­κή λαϊ­κή οικο­γέ­νεια να είναι εκτεθειμένη.

Γι’ αυτή την εξορ­γι­στι­κή πραγ­μα­τι­κό­τη­τα δεν φταί­ει η κακιά η ώρα ούτε τα ακραία και­ρι­κά φαι­νό­με­να. Ακραία αντι­λαϊ­κή είναι η πολι­τι­κή των κυβερ­νή­σε­ων και των δημο­τι­κών αρχών που έχει ως κρι­τή­ριο τα κέρ­δη των λίγων. Για­τί έργα σύγ­χρο­να και ανα­γκαία που έχει ανά­γκη ο λαός μας σήμε­ρα για να προ­στα­τευ­τεί και να ζήσει με ασφά­λεια δεν απο­δί­δουν τα κέρ­δη που θέλουν μεγά­λοι κατα­σκευα­στι­κοί όμι­λοι και λοι­ποί μεγά­λο-επι­χει­ρη­μα­τί­ες. Γι’ αυτό και προ­σπα­θούν να κρύ­ψουν τις ευθύ­νες τους πίσω από την ατο­μι­κή ευθύ­νη και μηνύ­μα­τα του 112 να σκού­ζουν “μεί­νε­τε σπί­τι για να σωθείτε”.

Οι δικαιο­λο­γί­ες της κυβέρ­νη­σης, του περι­φε­ρειάρ­χη και των δημάρ­χων είναι για τα σκου­πί­δια. Η σημαία της επι­χει­ρη­μα­τι­κής δρά­σης που την περιέ­φε­ραν δεξιά κι αρι­στε­ρά καλύ­φθη­κε από τόνους χιο­νιού. Οι εργο­λά­βοι που υπο­γρά­φουν σωρη­δόν συμ­βά­σεις με τους δήμους και την περι­φέ­ρεια για να μας σώσουν από τις κατα­στρο­φές, ήταν άφα­ντοι. Τα απο­τε­λέ­σμα­τα της πολι­τι­κής που υπο­τάσ­σει τις ανά­γκες μας στη λογι­κή του “κόστους — οφέ­λους” και της εμπο­ρευ­μα­τι­κής δρά­σης σε κρί­σι­μους τομείς (ενέρ­γεια, νερό, μετα­φο­ρές, δήμοι, υπο­δο­μές) τα βιώ­νου­με και είναι οδυ­νη­ρά. Αυτό το κρά­τος δεν είναι δικό μας. Δεν έχει καμία σχέ­ση με τα συμ­φέ­ρο­ντά μας».

Οι διεκδικήσεις για τη συγκέντρωση του Σαββάτου

Το κάλε­σμα σε σωμα­τεία και άλλους μαζι­κούς φορείς για τη συγκέ­ντρω­ση του Σαβ­βά­του θέτει στο επί­κε­ντρο τις εξής διεκδικήσεις:

Αμε­σα μέτρα και έργα προ­στα­σί­ας του λαού από όλες τις φυσι­κές κατα­στρο­φές με επαρ­κή χρη­μα­το­δό­τη­ση μέσα από έναν ολο­κλη­ρω­μέ­νο σχεδιασμό

Προ­μή­θεια μηχα­νη­μά­των και δημιουρ­γία ανα­γκαί­ων υπο­δο­μών, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, για την προ­στα­σία του λαού. Μαζι­κές προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού σε αντί­στοι­χες δομές για να μπο­ρεί να δίνε­ται με επάρ­κεια η μάχη για την προ­στα­σία της ζωής των πολι­τών. Σε αυτήν την κατεύ­θυν­ση να δοθεί άμε­σα έκτα­κτη χρη­μα­το­δό­τη­ση και στους δήμους

Να καταρ­γη­θούν τα διό­δια και να εξα­σφα­λι­στούν σύγ­χρο­να μέσα και υπο­δο­μές, με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης, σε όλους τους οδι­κούς άξονες

Μεί­ω­ση της τιμής του ρεύ­μα­τος κατά 50% και κατάρ­γη­ση των χαρα­τσιών για τα εργα­τι­κά και λαϊ­κά νοι­κο­κυ­ριά. Καμία δια­κο­πή ρεύ­μα­τος σε λαϊ­κές κατοι­κί­ες και σε μικρές επιχειρήσεις.

Αποφάσεις συμμετοχής μέχρι στιγμής έχουν πάρει:

Συν­δι­κά­το Οικο­δό­μων Αθή­νας, Συν­δι­κά­το Τύπου Χάρ­του, Πανελ­λα­δι­κή Ενω­ση Ελαιουρ­γο­σα­που­νο­ποιών και Εργα­ζο­μέ­νων στη Χημι­κή Βιο­μη­χα­νία Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια, Σύλ­λο­γος Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, Σύν­δε­σμος Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, Ένω­ση Λογι­στών — Ελεγ­κτών Αττι­κής, Σωμα­τείο ΣΕΛΕΚΤ ΣΕΡΒΙΣ, Σωμα­τείο Επαγ­γελ­μα­τιών Οδη­γών Αττι­κής — Βοιω­τί­ας, Κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κού, Συν­δι­κά­το Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Τηλε­πι­κοι­νω­νιών — Πλη­ρο­φο­ρι­κής Αττι­κής, Συν­δι­κά­το Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού Αττι­κής, Συν­δι­κά­το καθα­ρι­στριών καθα­ρι­στών νομού Αττι­κής και περι­χώ­ρων, Συν­δι­κά­το καθα­ρι­στριών Πει­ραιά, Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Γαλα­τσί­ου, Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ «Γ. Σεφέ­ρης», Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ Αν. Αττι­κής «Ο Σωκρά­της», Σύλ­λο­γος Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ «Ρόζα Ιμβριώ­τη», Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση Ν. Αττι­κής «Ο Βύρων».

(Φωτο Αρχεί­ου)

902.gr.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο