Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη απήχηση στα διεθνή ΜΜΕ είχε το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

Μεγά­λη απή­χη­ση και ευρεία κάλυ­ψη από διε­θνή Μέσα Μαζι­κής Ενη­μέ­ρω­σης είχε το χτε­σι­νό μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα. Το «Associated Press» τιτλο­φο­ρεί το ρεπορ­τάζ του «Χωρίς εμάς δεν τρως» και μεταδίδει:

«Αρκε­τές χιλιά­δες δια­δη­λω­τές κατευ­θύν­θη­καν προς το κέντρο της πόλης με τρα­κτέρ ή αφού ταξί­δε­ψαν με ναυ­λω­μέ­να λεω­φο­ρεία και πλοία. Οι αγρό­τες — των οποί­ων τα αιτή­μα­τα είναι παρό­μοια με εκεί­να των αγρο­τών ανά την Ευρώ­πη — έχουν περά­σει εβδο­μά­δες σε μπλόκα».

«Αγρό­τες από όλη την Ελλά­δα οδή­γη­σαν τα τρα­κτέρ τους στην Αθή­να την Τρί­τη, εντεί­νο­ντας τις δια­δη­λώ­σεις εβδο­μά­δων με αιτή­μα­τα την αύξη­ση του κόστους, τον ξένο αντα­γω­νι­σμό και τις κατα­στρο­φι­κές πλημ­μύ­ρες», γρά­φει το «Reuters». «Καθώς οδη­γού­σαν στους δρό­μους της πρω­τεύ­ου­σας, κόρ­να­ραν στις επευ­φη­μί­ες των περα­στι­κών. Δεκά­δες τρα­κτέρ στάθ­μευ­σαν μπρο­στά στο κοι­νο­βού­λιο ενώ ανα­μέ­νε­ται να κατα­φτά­σουν κι άλλα», μετα­δί­δει.

«Οι Ελλη­νες αγρό­τες κλι­μα­κώ­νουν τις δια­δη­λώ­σεις καθώς τα τρα­κτέρ φτά­νουν στην Αθή­να», είναι ο τίτλος του «Bloomberg». «Oι Ελλη­νες αγρό­τες κλι­μα­κώ­νουν τις δια­μαρ­τυ­ρί­ες τους οδη­γώ­ντας τα τρα­κτέρ τους στην Αθή­να, ακό­μη και αφού ο πρω­θυ­πουρ­γός είπε ότι δεν υπάρ­χει δημο­σιο­νο­μι­κό περι­θώ­ριο για περαι­τέ­ρω οικο­νο­μι­κή ανακούφιση».

«“Χωρίς εμάς δεν τρώ­τε” — Ελλη­νες αγρό­τες οδη­γούν περί­που 200 τρα­κτέρ στην Αθή­να για να ζητή­σουν οικο­νο­μι­κή βοή­θεια», γρά­φει και η «Washington Post» και εξη­γεί στο ρεπορ­τάζ της ότι «Ελλη­νες αγρό­τες οδή­γη­σαν την Τρί­τη περί­που 200 τρα­κτέρ στην Αθή­να, ζητώ­ντας οικο­νο­μι­κή βοή­θεια από την κυβέρ­νη­ση καθώς το κόστος ζωής αυξή­θη­κε στη μεσο­γεια­κή χώρα».

«Με τις κόρ­νες να αντη­χούν, η αργο­κί­νη­τη αυτο­κι­νη­το­πο­μπή κινή­θη­κε από την κεντρι­κή ελλη­νι­κή πόλη Κάστρο, 120 χιλιό­με­τρα βορειο­δυ­τι­κά της Αθή­νας, με ελλη­νι­κές σημαί­ες, μαύ­ρες σημαί­ες και πανό δια­μαρ­τυ­ρί­ας στε­ρε­ω­μέ­να στα τρα­κτέρ», μετα­δί­δει στην ανταπόκριση.

Πηγή: 902.gr

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο