Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη αύξηση των προσφυγικών ροών τις τελευταίες βδομάδες — Περισσότεροι πρόσφυγες μέσω Έβρου

Κατα­κό­ρυ­φη αύξη­ση των νεο­α­φι­χθέ­ντων μέσω Έβρου προ­σφύ­γων στην Ελλά­δα, την ίδια ώρα όμως συνε­χί­ζο­νται με αυξη­μέ­νη έντα­ση και οι προ­σφυ­γι­κές ροές μέσω θαλάσ­σης. Από τον Ιανουά­ριο μέχρι και τον Απρί­λιο περί­που 8.000 άνθρω­ποι επι­χεί­ρη­σαν το επι­κίν­δυ­νο ταξί­δι προς την Ελλά­δα μέσω Αιγαί­ου, ένας αριθ­μός αυξη­μέ­νος κατά 60% σε σύγκρι­ση με το αντί­στοι­χο διά­στη­μα πέρ­σι. Παράλ­λη­λα, η Αθή­να κατη­γο­ρεί την Άγκυ­ρα ότι σκό­πι­μα κάνει τα στρα­βά μάτια και δεν εφαρ­μό­ζει την αντι­δρα­στι­κή κατα­σταλ­τι­κή συμ­φω­νία ΕΕ-Τουρ­κί­ας ενά­ντια στους ξερι­ζω­μέ­νους των ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων και επιβολών.

Τον Απρί­λιο πέρα­σαν στην Ελλά­δα από τον Εβρο σχε­δόν 4.000 άτο­μα, σύμ­φω­να με τα επί­ση­μα συγκε­ντρω­τι­κά στοι­χεία της αστυ­νο­μί­ας για τις συλ­λή­ψεις για παρά­νο­μη είσο­δο μετα­να­στών στα βόρεια σύνο­ρα. Ωστό­σο, πολ­λοί ακό­μα κατα­φέρ­νουν να περά­σουν χωρίς να γίνουν αντιληπτοί.

Σύμ­φω­να με τα στοι­χεία τον Απρί­λη οι πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες που έφτα­σαν στην Ελλά­δα από την Τουρ­κία ήταν περισ­σό­τε­ροι μέσω Έβρου παρά διά θαλάσ­σης.  Για­τί επι­λέ­γουν να περά­σουν από τον Εβρο; «Όποιος το προ­σπα­θεί μέσω Έβρου, έχει περισ­σό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να μπο­ρεί να κινεί­ται ελεύ­θε­ρα στη χώρα μετά την ταυ­το­ποί­η­ση. Οι μετα­νά­στες, αντί­θε­τα, που φτά­νουν στην Ελλά­δα μέσω Αιγαί­ου, κρα­τού­νται συνή­θως επί μήνες σε υπερ­πλή­ρη κέντρα υπο­δο­χής (hot spots)».

Ο ΟΗΕ θεω­ρεί ότι οι ελλη­νι­κές Αρχές πιά­στη­καν απρο­ε­τοί­μα­στες και απευ­θύ­νει έκκλη­ση στην κυβέρ­νη­ση να βελ­τιώ­σει επει­γό­ντως τις συν­θή­κες και να ενι­σχύ­σει την ικα­νό­τη­τα υποδοχής.
Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι στε­γά­ζο­νται αυτήν τη στιγ­μή σε χώρους κρά­τη­σης της Αστυ­νο­μί­ας. Του­λά­χι­στον οκτώ άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους από την αρχή της χρο­νιάς, προ­σπα­θώ­ντας να δια­σχί­σουν τον ποτα­μό Εβρο. Ο πλη­θυ­σμός στο ΚΥΤ έχει ξεπε­ρά­σει κατά πολύ τη χωρη­τι­κό­τη­τά του των 240 ατό­μων, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων 120 ασυ­νό­δευ­των και χωρι­σμέ­νων από τις οικο­γέ­νειές τους ανή­λι­κων. Καθώς το ΚΥΤ είναι υπερ­πλή­ρες, οι νεο­α­φι­χθέ­ντες, ανά­με­σά τους και πολ­λά παι­διά, οδη­γού­νται αρχι­κά σε ακα­τάλ­λη­λους αστυ­νο­μι­κούς χώρους κρά­τη­σης στην περιο­χή, ανα­μέ­νο­ντας να αδειά­σουν θέσεις στο ΚΥΤ.

Σύμ­φω­να με την Υπα­τη Αρμο­στεία, κάποιοι από αυτούς που βρί­σκο­νται σε αστυ­νο­μι­κούς χώρους κρά­τη­σης είναι ήδη εκεί για πάνω από τρεις μήνες. Οι συν­θή­κες είναι πολύ κακές και οι υπη­ρε­σί­ες περιο­ρι­σμέ­νες. Μέλη της Υπα­της Αρμο­στεί­ας σε επί­σκε­ψή τους βρή­καν σε μια δομή οικο­γέ­νειες να κοι­μού­νται στο πάτω­μα δίπλα σε μια σει­ρά από κελιά. Σε άλλη αστυ­νο­μι­κή δομή, μόνο ένας για­τρός και τέσ­σε­ρις νοσο­κό­μες ήταν δια­θέ­σι­μοι για πάνω από 500 ανθρώ­πους. Ανά­με­σα στους εκα­το­ντά­δες ανθρώ­πους που βρί­σκο­νται σε αυτές τις συν­θή­κες είναι και έγκυ­ες γυναί­κες, πολύ μικρά παι­διά και άνθρω­ποι που χρή­ζουν ιατρι­κής και ψυχο­κοι­νω­νι­κής φρο­ντί­δας. Οι αρχές άφη­σαν πρό­σφα­τα ελεύ­θε­ρους πάνω από 2.500 ανθρώ­πους, χωρίς έλεγ­χο της ευα­λω­τό­τη­τάς τους και χωρίς να παρέ­χε­ται η κατάλ­λη­λη πλη­ρο­φό­ρη­ση για τη δια­δι­κα­σία ασύ­λου και για άλλες δυνα­τές επιλογές.

Το αδια­χώ­ρη­το στους καταυ­λι­σμούς στα νησιά, όπου χιλιά­δες κατα­τρεγ­μέ­νοι από τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επεμ­βά­σεις και τους πολέ­μους ζουν σε απάν­θρω­πες συν­θή­κες. Οι χιλιά­δες εγκλω­βι­σμέ­νοι, που εδώ και χρό­νια διεκ­δι­κούν να φύγουν από την Ελλά­δα και να ταξι­δέ­ψουν σε κάποια άλλη χώρα της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης, ζουν σε άθλιες συν­θή­κες. Παράλ­λη­λα είναι εκθε­τη­μέ­νοι σε δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις φασι­στοει­δών σαν αυτές πρό­σφα­τα στη Λέσβο.

Οι ευθύ­νες της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ — ΑΝΕΛ για την εκρη­κτι­κή κατά­στα­ση στα νησιά, σε βάρος τόσο των προ­σφύ­γων — μετα­να­στών όσο και των μόνι­μων κατοί­κων, είναι τερά­στιες. Η κυβέρ­νη­ση στη­ρί­ζει και εφαρ­μό­ζει τη Συμ­φω­νία Τουρ­κί­ας — Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης για το διπλό εγκλω­βι­σμό και κυρί­ως τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά σχέ­δια και τις επεμ­βά­σεις στην περιο­χή, που γεν­νούν την προ­σφυ­γιά και τον ξεριζωμό.

Στη βάση της Συμ­φω­νί­ας Τουρ­κί­ας — ΕΕ, η κυβέρ­νη­ση κρα­τά­ει εγκλω­βι­σμέ­νους μέσα σε άθλιες συν­θή­κες χιλιά­δες πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, δημιουρ­γώ­ντας υπό­βα­θρο για εντά­σεις και προ­στρι­βές μετα­ξύ τους, για τη δρά­ση κυκλω­μά­των δια­κι­νη­τών και βέβαια για την παρέμ­βα­ση φασι­στοει­δών, που εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται την κατά­στα­ση για να χύσουν το ρατσι­στι­κό τους δηλη­τή­ριο, κρύ­βο­ντας τις πραγ­μα­τι­κές αιτί­ες και τους ενόχους.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο