Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη διαδήλωση του λαού για υγεία και δικαιώματα κόντρα στον αυταρχισμό Φωτο-Video

Μεγά­λη δια­δή­λω­ση για την υπε­ρά­σπι­ση της υγεί­ας, για τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων, κόντρα στον αυταρ­χι­σμό και την κατα­στο­λή πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το από­γευ­μα σε Αθή­να, Θεσ­σα­λο­νί­κη και άλλες πόλεις.

Σωμα­τεία εργα­ζο­μέ­νων από διά­φο­ρους κλά­δους, Σωμα­τεία Υγειο­νο­μι­κών, αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νοι και φοι­τη­τές ένω­σαν τις φωνές τους σε ένα μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο στο Σύνταγ­μα και έστει­λαν αγω­νι­στι­κή απάντηση.

Φωνά­ζο­ντας συν­θή­μα­τα όπως «ΜΑΤ, βία, αυταρ­χι­σμός, αυτός είναι ο καπι­τα­λι­σμός», «Με κατα­στο­λή δε βγαί­νει η παν­δη­μία, κάντε προ­σλή­ψεις στα νοσο­κο­μεία» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παι­δεία, όχι στην κατα­στο­λή και την τρο­μο­κρα­τία» έστει­λαν το μήνυ­μα συνέ­χι­σης της πάλης.

Μετά από κάλε­σμα συν­δι­κα­λι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων και άλλων φορέ­ων του κινή­μα­τος έγι­νε συγκέ­ντρω­ση στα Προ­πύ­λαια όπου μίλη­σαν ο Λάζα­ρος Σαβ­βί­δης, συμ­βα­σιού­χος εργα­ζό­με­νος στην καθα­ριό­τη­τα του υπουρ­γεί­ου Οικο­νο­μι­κών και ο Θανά­σης Οικο­νό­μου, εργα­ζό­με­νος στον κλά­δο των Μεταφορών.

Ακο­λού­θη­σε μαχη­τι­κή πορεία στο Σύνταγ­μα με συν­θή­μα­τα όπως «Ασφά­λι­ση, Υγεία, 8ωρη εργα­σία δεν τα θυσιά­ζου­με για την εργο­δο­σία» και «Επί­τα­ξη ιδιω­τών σε όλη την Υγεία, να πλη­ρώ­σει τώρα το κρά­τος και η εργο­δο­σία».Συλλαλητήριο Σύνταγμα

Στο Σύνταγ­μα οι φωνές τους ενώ­θη­καν με αυτές των υγειο­νο­μι­κών, καθώς ήταν σε εξέ­λι­ξη η συγκέ­ντρω­ση της Ομο­σπον­δί­ας Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ).

Η συγκέ­ντρω­σή μας είναι ένα φιλί ζωής, της ζωής μας που επί έναν χρό­νο με ευθύ­νη της κυβέρ­νη­σης βρί­σκε­ται στον ανα­πνευ­στή­ρα, τόνι­σε η Αφρο­δί­τη Ρέτζιου, πρό­ε­δρος της ΟΕΝΓΕ. Δεν έχουν κανέ­να δικαί­ω­μα να μας κου­νά­νε το δάχτυ­λο επει­δή διεκ­δι­κού­με το αυτο­νό­η­το, επει­δή διεκ­δι­κού­με σε τελευ­ταία ανά­λυ­ση το δικαί­ω­μά μας στη ζωή, υπο­γράμ­μι­σε μετα­ξύ άλλων.

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο χαι­ρέ­τι­σαν και εκπρό­σω­ποι Σωμα­τεί­ων Εργα­ζο­μέ­νων Υγειο­νο­μι­κών.

Τα αιτήματα των διαδηλωτών

  • Επί­τα­ξη εδώ και τώρα του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας, χωρίς αποζημίωση.
  • Μέτρα προ­στα­σί­ας των εργα­ζο­μέ­νων στους χώρους δου­λειάς, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στα σχο­λεία και στα Πανεπιστήμια.
  • Οργα­νω­μέ­νος έλεγ­χος σε ΒΙΠΕ και μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές μονά­δες, όπου απα­σχο­λού­νται χιλιά­δες εργα­ζό­με­νοι. Οργα­νω­μέ­νος έλεγ­χος στα σού­περ μάρκετ.
  • Στή­ρι­ξη του εισο­δή­μα­τος και των δικαιω­μά­των των εργα­ζο­μέ­νων. Προ­στα­σία των ανέρ­γων, έντα­ση του αγώ­να ενά­ντια σε κυβέρ­νη­ση και επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους, που επι­χει­ρούν να τσα­κί­σουν μισθούς και συντά­ξεις, ασφα­λι­στι­κά, εργα­σια­κά και δημο­κρα­τι­κά δικαιώματα.
  • Καμία περι­στο­λή των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των των λαών με πρό­σχη­μα τον κορο­νο­ϊό. Να μπει τέρ­μα στην αστυ­νο­μο­κρα­τία και στην κρα­τι­κή καταστολή.

Την επί­τα­ξη του ιδιω­τι­κού τομέα Υγεί­ας τώρα απαι­τεί η Ομο­σπον­δία Ενώ­σε­ων Νοσο­κο­μεια­κών Για­τρών Ελλά­δας (ΟΕΝΓΕ)

Συλλαλητήριο Σύνταγμα ΟΕΓΝΕ

Ο Κώστας Κατα­ρα­χιάς, πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων στον «Άγιο Σάβ­βα», κατήγ­γει­λε τις μεθο­δεύ­σεις του υπουρ­γεί­ου για τη μη ανα­νέ­ω­ση της σύμ­βα­σης και την από­λυ­σή του.
Μήνυ­μα μάχης και αισιο­δο­ξί­ας έστει­λε ο Γιώρ­γος Σιδέ­ρης, μέλος του ΔΣ της ΕΙΝΑΠ. Με την παρέμ­βα­σή του στη­λί­τευ­σε την επί­τα­ξη-κοροϊ­δία, τη μη πραγ­μα­το­ποί­η­ση προ­σλή­ψε­ων στα νοσο­κο­μεία, την έλλει­ψη μέτρων προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς. «Το κεφά­λι ψηλά, θα τα κατα­φέ­ρου­με, θα νική­σου­με», είπε χαι­ρε­τί­ζο­ντας τη συγκέντρωση

Συλλαλητήριο Σύνταγμα Κ Κατσαρός

Ηχη­ρό μήνυ­μα διεκ­δί­κη­σης μέτρων προ­στα­σί­ας της υγεί­ας στους χώρους δου­λειάς, υπε­ρά­σπι­σης των δικαιω­μά­των και τερ­μα­τι­σμού της αστυ­νο­μο­κρα­τί­ας και του κλί­μα­τος αυταρ­χι­σμού έστει­λε η μεγά­λη δια­δή­λω­ση που έγι­νε στη Θεσ­σα­λο­νί­κη.

 Οι δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν στο άγαλ­μα Βενι­ζέ­λου και στη συνέ­χεια έκα­ναν πορεία στους κεντρι­κούς δρό­μους της πόλης. Πολύ μεγά­λη ήταν η συμ­με­το­χή των φοι­τη­τι­κών συλ­λό­γων. Η πορεία κατέ­λη­ξε στο υπουρ­γείο Μακε­δο­νί­ας — Θρά­κης όπου και σχη­μα­τί­σθη­κε μια νέα μεγά­λη συγκέντρωση.

Κάλε­σαν τον λαό να διεκ­δι­κή­σει από το κρά­τος και την εργο­δο­σία επί­τα­ξη εδώ και τώρα του ιδιω­τι­κού τομέα της Υγεί­ας, μέτρα προ­στα­σί­ας στους χώρους δου­λειάς, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς, στα σχο­λεία και τα πανε­πι­στή­μια. Οργα­νω­μέ­νο έλεγ­χο στη ΒΙΠΕ Σίν­δου και στις μεγά­λες βιο­μη­χα­νι­κές μονάδες.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο