Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη διαδικτυακή συναυλία του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου την Κυριακή στις 9 μ.μ.

Αυτήν την Κυρια­κή, 13 Δεκέμ­βρη, στις 9 μ.μ., συντο­νι­ζό­μα­στε στην πλατ­φόρ­μα «estage.gr» και παρα­κο­λου­θού­με τη μεγά­λη δια­δι­κτυα­κή συναυ­λία του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, ενι­σχύ­ο­ντας το Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης του. Αυτήν την Κυρια­κή ενώ­νου­με τις φωνές μας με τους καλ­λι­τέ­χνες, τους μου­σι­κούς που πολ­λοί από αυτούς βρί­σκο­νται, πραγ­μα­τι­κά, στα όρια της επι­βί­ω­σης. Και αυτοί ενώ­νουν τις φωνές και τις μελω­δί­ες τους με τον λαό που δεν το βάζει κάτω και αγωνίζεται…

«Σε κρί­σι­μες στιγ­μές για την υγεία των συναν­θρώ­πων μας. Είμα­στε παρό­ντες με τα τρα­γού­δια και τους αγώ­νες μας.

Είμα­στε οι εργα­ζό­με­νοι που δια­κό­πη­κε η εργα­σία τους από τον Μάρ­τη και θα είμα­στε χωρίς δου­λειά και στή­ρι­ξη για πολύ ακό­μα. Είμα­στε εδώ για να αφή­σου­με και το δικό μας απο­τύ­πω­μα σε αυτήν την ιστο­ρία. Για να πάμε προς τα εμπρός και όχι να ζού­με εικό­νες που θυμί­ζουν ένα θλι­βε­ρό παρελθόν.

Διεκ­δι­κού­με να παρ­θούν ουσια­στι­κά μέτρα ενί­σχυ­σης του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας, με προ­σλή­ψεις μόνι­μου προ­σω­πι­κού. Είναι ανα­γκαία η επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών νοσο­κο­μεί­ων και των ιδιω­τών για­τρών, για να μη θρη­νή­σου­με άλλα θύμα­τα επει­δή δεν υπάρ­χουν ΜΕΘ.

Διεκ­δι­κού­με να εξα­σφα­λι­στεί η επι­βί­ω­ση όλων μας, χωρίς εξαι­ρέ­σεις, για να μη γυρί­σου­με έναν αιώ­να πίσω στα συλ­λο­γι­κά και ατο­μι­κά δικαιώ­μα­τά μας.

Διεκ­δι­κού­με να αμει­βό­μα­στε με αξιο­πρέ­πεια από την εργα­σία μας για να μπο­ρού­με να ζήσου­με από αυτήν, καθώς και το δικαί­ω­μά μας στον ελεύ­θε­ρο χρόνο».

Τα παρα­πά­νω σημειώ­νει στο κάλε­σμά του ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλλογος.

Και πράγ­μα­τι, σε αυτήν την πρω­το­βου­λία του Συλ­λό­γου αντα­πο­κρί­θη­καν μεγά­λα ονό­μα­τα του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού. Τρα­γου­δούν οι: Αντω­νο­πού­λου Ρίτα, Γλυ­κε­ρία, Δελη­βο­ριάς Φοί­βος, Δρο­γώ­σης Στά­θης, Ζου­γα­νέ­λη Ελε­ω­νό­ρα, Θηβαί­ος Χρή­στος, Θωμα­ΐ­δης Κώστας, Ικα­ρη Βιο­λέ­τα, Κανά Μελί­να, Κότσι­ρας Γιάν­νης, Λέκ­κας Βασί­λης, Λιδά­κης Μανώ­λης, Μακε­δό­νας Κώστας, Μητσιάς Μανώ­λης, Μου­ζου­ρά­κης Πάνος, Μου­τσά­τσου Ανα­στα­σία, Μπά­μπα­λη Ανδριάν­να, Μπά­σης Δημή­τρης, Μπού­σα­λης Πάνος, Μπο­φί­λιου Νατάσ­σα, Νέγκα Γιώ­τα, Ντα­λά­ρας Γιώρ­γος, Πασχα­λί­δης Μίλ­τος, Περί­δης Ορφέ­ας, Πορ­το­κά­λο­γλου Νίκος, Σάτ­τι Μαρί­να, Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Κώστας, Τσα­κνής Διο­νύ­σης, Φάμελ­λος Μανώ­λης, Φαρα­ντού­ρη Μαρία.

Η επι­μέ­λεια της ορχή­στρας είναι του Γιάν­νη Παπαζαχαριάκη.

Συμ­με­τέ­χουν οι εξαί­ρε­τοι μου­σι­κοί: Ανδρου­λι­δά­κης Μανό­λης, Αθα­να­σιάς Τάσος, Βαλα­ρού­τσος Από­στο­λος, Βήχος Θανά­σης, Βορ­γιάς Ρήγας, Γουά­στορ Αχιλ­λέ­ας, Δρα­κό­που­λος Καλ­λί­στρα­τος, Δρά­κος Μάξι­μος, Ζάκ­κας Ηρα­κλής, Ζέρ­βας Αρης, Κατσί­κας Γιώρ­γος, Κατσί­κης Νίκος, Μαχαί­ρας Βαγ­γέ­λης, Μάτσι­κας Γιώρ­γος, Μιχά­λης Χρή­στος, Μπαρ­μπα­γά­λας Δημή­τρης, Μπε­νέ­κας Ορέ­στης, Μυλω­νάς Γιώρ­γος, Νεο­φυ­τί­δης Νεο­κλής, Ντού­τσου­λης Μίμης, Παπα­δό­που­λος Θύμιος, Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάν­νης, Παχής Γιώρ­γος, Πελέ­κας Μάκης, Περ­τσι­νί­δης Χρή­στος, Ραψα­νιώ­της Βασί­λης, Σινά­νης Γιάν­νης, Σίντος Δημή­τρης, Συντρί­δης Γρη­γό­ρης, Τρά­πα­λης Ανδρέ­ας, Φωτιά­δης Κων­στα­ντί­νος και Χατζη­ιορ­δά­νου Ντί­νος.

Η συναυ­λία μαγνη­το­σκο­πή­θη­κε στην Αίθου­σα «Αλε­ξάν­δρα Τριά­ντη» στο Μέγα­ρο Μου­σι­κής Αθη­νών. Σε μετα­γε­νέ­στε­ρο χρό­νο θα ανα­με­τα­δο­θεί από την ΕΡΤ, τηλε­ό­ρα­ση και ραδιόφωνο.

Πώς παρακολουθούμε τη συναυλία

Ο κάθε θεα­τής θα μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει τη συναυ­λία μετά από την ενί­σχυ­ση του Ταμεί­ου Αλλη­λο­βο­ή­θειας του Συλ­λό­γου, επι­λέ­γο­ντας ανά­με­σα στα ποσά των 3, 5 ή 10 ευρώ, ανά­λο­γα με την ενί­σχυ­ση που επι­θυ­μεί και δύνα­ται να προ­σφέ­ρει για το Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης του Συλ­λό­γου. Υπάρ­χει δυνα­τό­τη­τα προ­α­γο­ράς του εισι­τη­ρί­ου που προ­τεί­νε­ται, για να απο­φευ­χθούν τυχόν δυσκολίες.

Κατά την πρώ­τη είσο­δο στην πλατ­φόρ­μα πρέ­πει να πραγ­μα­το­ποι­η­θεί εγγραφή.

Στην αρχι­κή οθό­νη της πλατ­φόρ­μας «estage.gr», στο επά­νω δεξιά μέρος, υπάρ­χουν δυο ταμπέ­λες με τίτλο «Σύν­δε­ση» και «Εγγρα­φή».

Επι­λέ­γου­με «Εγγρα­φή» και εισά­γου­με στα αντί­στοι­χα πεδία διεύ­θυν­ση e‑mail, όνο­μα χρή­στη και έναν προ­σω­πι­κό κωδικό.

Τον κωδι­κό αυτό τον εισά­γου­με ξανά στο πεδίο «Επα­λή­θευ­ση κωδικού».

Τσε­κά­ρου­με το λευ­κό τετρα­γω­νά­κι δίπλα στη δήλω­ση «Συμ­φω­νώ με τους όρους χρήσης».

Πατά­με το κου­μπί «Εγγρα­φή» για να ολο­κλη­ρω­θεί η διαδικασία.

Ύστε­ρα από την εγγρα­φή ή τη σύν­δε­ση ο χρή­στης προ­ω­θεί­ται στην κεντρι­κή σελί­δα της πλατ­φόρ­μας, όπου επι­λέ­γει τη συναυ­λία του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου με τίτλο «Για όλου του κόσμου το ψωμί, το φως και το τρα­γού­δι». Επι­λέ­γει την ταμπέ­λα με τίτλο «Απαι­τεί­ται εισι­τή­ριο για να απο­κτή­σε­τε πρό­σβα­ση» και εκεί επι­λέ­γει μία από τις τρεις κατη­γο­ρί­ες. Στο επό­με­νο παρά­θυ­ρο εισά­γει τα στοι­χεία της κάρ­τας μέσω της οποί­ας θα γίνει η πλη­ρω­μή. Με την ολο­κλή­ρω­ση της πλη­ρω­μής απο­στέλ­λε­ται άμε­σα από­δει­ξη πλη­ρω­μής στην διεύ­θυν­ση e‑mail που δήλω­σε ο χρή­στης. Πλέ­ον, ο χρή­στης μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει τη συναυ­λία, πατώ­ντας το πλή­κτρο ανα­πα­ρα­γω­γής επά­νω στο βίντεο της συναυ­λί­ας. Όσοι έχουν αγο­ρά­σει νωρί­τε­ρα το εισι­τή­ριο, απλώς συν­δέ­ο­νται και παρα­κο­λου­θούν τη συναυλία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο