Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη εκδήλωση αλληλεγγύης στην Κούβα διοργανώθηκε στη Βέροια

Στο πλαί­σιο της παρου­σί­ας της στη Βέροια, η πρέ­σβης της Δημο­κρα­τί­ας της Κού­βας Zelmys Maria Dominguez Cortina μίλη­σε σε μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής 10/9 στο αμφι­θέ­α­τρο της Αγί­ας Παρα­σκευ­ής στη Βέροια. Την υπο­δέ­χτη­κε το Δ.Σ του Μορ­φω­τι­κού- Αθλη­τι­κού Συλ­λό­γου ΜΑΣ «Η ΚΑΛΛΙΘΕΑ, προ­σφέ­ρο­ντας την λου­λού­δια, αλλά και παί­ζο­ντας της ποντια­κή μου­σι­κή με τον παρα­δο­σια­κό κεμεντζέ.

Την εκδή­λω­ση άνοι­ξε ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Η ΑΛΛΗ ΑΠΟΨΗ» τονί­ζο­ντας την ανά­γκη να δυνα­μώ­σει και σε τοπι­κό επί­πε­δο η έκφρα­ση πολύ­μορ­φης και έμπρα­κτης αλλη­λεγ­γύ­ης προς το Νησί της Επα­νά­στα­σης, όπως και κάλε­σε το λαό και τους φορείς να εντεί­νουν τον αγώ­να τους για την άρση του δολο­φο­νι­κού εμπάργκο.

veria cuba solidarity 1 10 9 2021

Χαι­ρε­τι­σμό έκα­ναν ο Νίκος Μότ­τας, Γ.Γ του Ελλη­νο­κου­βα­νι­κού Συν­δέ­σμου Θεσ­σα­λο­νί­κης και ο Βελισ­σά­ριος Κοσ­συ­βά­κης, συντο­νι­στής της Ελλη­νι­κής Επι­τρο­πής για το Νόμπελ Ειρή­νης στην Κου­βα­νι­κή Ιατρι­κή Ταξιαρ­χία «Henry Reeve».

Πριν την έναρ­ξη τηρή­θη­κε ενός λεπτού σιγή στη μνή­μη του Μίκη Θεο­δω­ρά­κη, στε­νού και πολύ­χρο­νου φίλου της Κού­βας. Επί­σης δια­τέ­θη­καν τα εικα­στι­κά λευ­κώ­μα­τα του Τάκη Βαρε­λά, με τον δημιουρ­γό του να υπο­γρά­φει τα αντίτυπα.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο