Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη εκδήλωση του ΚΚΕ στην Κοπεγχάγη με ομιλητή τον Δ. Κουτσούμπα (ΦΩΤΟ)

Σε μια μαζι­κή εκδή­λω­ση της Τομε­α­κής Οργά­νω­σης Σκαν­δι­να­βί­ας του ΚΚΕ μίλη­σε το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, στα πλαί­σια της επί­σκε­ψής του στη Δανία.

Η εκδή­λω­ση είχε θέμα την «Πάλη ενά­ντια στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πολέ­μους και την “πρά­σι­νη” καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, για τις σύγ­χρο­νες λαϊ­κές ανά­γκες, την πραγ­μα­τι­κή διέ­ξο­δο, τον σοσια­λι­σμό» και πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Εργα­τι­κό Μου­σείο Κοπεγ­χά­γης, ενώ για την παρα­κο­λού­θη­σή της υπήρ­χε επί­σης μετά­φρα­ση στα δανι­κά, τα σου­η­δι­κά και τα αγγλικά.

Με ένα ζεστό χει­ρο­κρό­τη­μα υπο­δέ­χτη­καν τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ οι συγκε­ντρω­μέ­νοι στο χώρο και με το σύν­θη­μα «Ενας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το Καπα Κάπα Έψι­λον στην πρω­το­πο­ρία» στο βήμα της εκδή­λω­σης, με τις σημαί­ες του Κόμ­μα­τος να ανε­μί­ζουν στην κατά­με­στη αίθου­σα των συνε­λεύ­σε­ων, στο κτί­ριο που απο­τέ­λε­σε το πρώ­το Εργα­τι­κό Κέντρο σε όλη την Ευρώ­πη, ήδη από τον 19ο αιώνα.

Μετά την κεντρι­κή ομι­λία ακο­λου­θούν παρεμ­βά­σεις από τους Βασί­λη Λαζα­ρί­δη, Πολι­τι­κό Μηχα­νι­κό, την Ειρή­νη Ρέντα, περι­βαλ­λο­ντο­λό­γο, τη Ζωή Λαμπρά­κου, διδά­κτωρ χημι­κό μηχα­νι­κό στο Πολυ­τε­χνείο της Κοπεγ­χά­γης και τον Εμιλ Ολσεν, πρό­ε­δρο του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Βορειο­δυ­τι­κής Δανί­ας, οι οποί­ες εστί­α­σαν σε πλευ­ρές του λεγό­με­νου «πρά­σι­νου New Deal», της «πρά­σι­νης καπι­τα­λι­στι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας που παίρ­νει μόνο ανα­τρο­πή», όπως χαρα­κτη­ρι­στι­κά ειπώ­θη­κε και ανα­δεί­χθη­κε μέσα από τα παρα­δείγ­μα­τα και την πεί­ρα από μία από τις πρω­το­πό­ρες καπι­τα­λι­στι­κές χώρες στην αστι­κή στρα­τη­γι­κή της «πρά­σι­νης μετάβασης».

Προη­γου­μέ­νως, το άνοιγ­μα της εκδή­λω­σης πραγ­μα­το­ποί­η­σε ο Πάνος Απέρ­γης, γραμ­μα­τέ­ας της ΤΕ Σκαν­δι­να­βί­ας του ΚΚΕ ο οποί­ος τόνι­σε πως η εκδή­λω­ση αυτή είναι σταθ­μός του ανοίγ­μα­τος της ΚΟ το τελευ­ταίο διά­στη­μα σε όσους γίνε­ται περισ­σό­τε­ρους μετα­νά­στες και Δανούς εργα­ζό­με­νους για να δοθούν απα­ντή­σεις στα επί­και­ρα ζητή­μα­τα που απα­σχο­λούν τον καθέ­να, για τον ιμπε­ρια­λι­στι­κό πόλε­μο, την ακρί­βεια, την πανδημία.

Ιδιαί­τε­ρα ευχα­ρί­στη­σε για την παρου­σία τους τις αντι­προ­σω­πεί­ες των σκαν­δι­να­βι­κών ΚΚ, όπως και την αντι­προ­σω­πεία της ΚΝ Δανί­ας, την πρό­ε­δρο της ελλη­νι­κής κοι­νο­τη­τας Ελί­να Στα­μα­τα­του, την πρό­ε­δρο του Συλ­λό­γου Αντι­στα­σια­κών και Απο­γό­νων. Συγκε­κρι­μέ­να, από τα σκαν­δι­να­βι­κά ΚΚ παρα­βρέ­θη­καν οι εξής: Lotte Madsen, πρό­ε­δρος του ΚΚ Δανί­ας. Hjordis Nielsen, υπεύ­θυ­νη του Τμή­μα­τος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΚ στη Δανία. Karl Wilhelmsen, μέλος της ΚΕ του Δανέ­ζι­κου ΚΚ. Karl Gunnarsson, μέλος της ΚΕ, υπεύ­θυ­νος Διε­θνών Σχέ­σε­ων του ΚΚ Σου­η­δί­ας. Aris Patris, μέλος της ΚΕ, υπεύ­θυ­νος της ιδε­ο­γι­κης επι­τρο­πής. Jim Hoefieldt, υπεύ­θυ­νος του Εργα­τι­κού Τμή­μα­τος του ΚΚ Νορ­βη­γί­ας. Annette Moerk, αντι­στά­σε­ων και απο­γό­νων του συλ­λό­γου αντι­στα­σια­κών και απο­γό­νων. Ο Cornelius Fabian Ousted Perrier, πρό­ε­δρος της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας Δανίας.

Ο Πάνος Απέρ­γης Ανα­φέρ­θη­κε στο γεγο­νός ότι η εκδή­λω­ση πραγ­μα­το­ποιεί­ται ανή­με­ρα της επε­τεί­ου που το ναζι­στι­κό τέρας χτύ­πη­σε την πόρ­τα της Δανί­ας και της Νορ­βη­γί­ας, με τη δανέ­ζι­κη κυβέρ­νη­ση με πρω­θυ­πουρ­γό τον σοσιαλ­δη­μο­κρά­τη Στά­ου­νινγκ σε συνερ­γα­σία με τα άλλα αστι­κά κόμ­μα­τα και το παλά­τι να επι­λέ­γουν τον δρό­μο της συνερ­γα­σί­ας με τους Ναζί, εκδί­δο­ντας ιδιώ­νυ­μο που απα­γό­ρευε την λει­τουρ­γία και δρά­ση του ΚΚ, την ώρα που με πρω­το­βου­λία των κομ­μου­νι­στών, στη­ριγ­μέ­νη κύρια στους μπα­ρου­το­κα­πνι­σμε­νους μαχη­τες που είχαν επι­στρέ­ψει απο τον ισπα­νι­κό εμφύ­λιο, δημιουρ­γή­θη­καν ομά­δες αντί­στα­σης οι οποί­ες ανά­πτυ­ξαν πλού­σια δρά­ση αψη­φώ­ντας την τρο­μο­κρα­τία και τους κινδύνους.

Ανα­φέρ­θη­κε επί­σης στην ιστο­ρία του χώρου που φιλο­ξέ­νη­σε την εκδή­λω­ση, το Εργα­τι­κό Μου­σεί­ου Κοπεγ­χά­γης, που χτί­στη­κε με πρω­το­βου­λία των οικο­δό­μων το 1879, όταν τα μηνύ­μα­τα της Παρι­σι­νής Κομ­μού­νας άρχι­σαν να εμπνέ­ουν προ­λε­τά­ριους και άλλων χωρών. «Μέσα σε αυτή την αίθου­σα έχουν γίνει συνέ­δρια του ΚΚ, ιδρυ­τι­κές συνε­λεύ­σεις σωμα­τεί­ων και Ομο­σπον­διών, Συλ­λό­γων Γυναι­κών και άλλων οργα­νώ­σε­ων του εργα­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος. Για αυτό κι εκτι­μή­σα­με ότι είναι ο κατάλ­λη­λος χώρος για τη σημε­ρι­νή εκδή­λω­ση», ανέ­φε­ρε, προ­σθέ­το­ντας: «Στα εκθέ­μα­τα του μου­σεί­ου όμως απο­τυ­πώ­νε­ται κι η δια­πά­λη για τον προ­σα­να­το­λι­σμό του εργα­τι­κού κινή­μα­τος στη Δανία όπως και ο δια­βρω­τι­κός, υπο­νο­μευ­τι­κός ρόλος της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας και του ρεφορ­μι­σμού που κυριαρ­χούν για πολ­λές δεκα­ε­τί­ες χει­ρα­γω­γώ­ντας εργα­τι­κές λαϊ­κές δυνά­μεις, βάζο­ντας εμπό­δια στην ανά­πτυ­ξη της ταξι­κής πάλης, που έχου­με βαθιά ακλό­νη­τη πεποί­θη­ση ότι η εργα­τι­κή τάξη μπο­ρεί να τα ξεπε­ρά­σει και να χαρά­ξει πορεία με βάση τα δικά της συμ­φέ­ρο­ντα, για να εκπλη­ρώ­σει την ιστο­ρι­κή της απο­στο­λή, την ανα­τρο­πή του σάπιου καπι­τα­λι­στι­κού συστή­μα­τος και την οικο­δό­μη­ση της νέας σοσια­λι­στι­κής κοινωνίας».

902.gr

Ο Δ. Κου­τσού­μπας στη Δανία: Ιστο­ρι­κός περί­πα­τος στο κοι­μη­τή­ριο Mindelunden

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο