Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη κινητοποίηση στο Υπουργείο Άμυνας ενάντια στις επικίνδυνες αποφάσεις της Συνόδου του ΝΑΤΟ (ΦΩΤΟ, VIDEO)

Κινη­το­ποί­η­ση πστο υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας διορ­γά­νω­σε σήμε­ρα η Επι­τρο­πή Αγώ­να Ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις βάσεις για να εκφρα­στεί η αντί­θε­ση στις επι­κίν­δυ­νες απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ στη σύνο­δο κορυ­φής της Μαδρίτης.

Στο κάλε­σμά της η Επι­τρο­πή Αγώ­να καταγ­γέλ­λει «τις ευθύ­νες της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης και των κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, που εδώ και χρό­νια προσ­δέ­νουν τη χώρα μας όλο και πιο στε­νά στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, μετα­τρέ­πο­ντάς την σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και ταυ­τό­χρο­να τον λαό μας σε στό­χο αντι­ποί­νων». Κατα­δι­κά­ζει «τις επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία και την κυβερ­νη­τι­κή από­φα­ση να στεί­λει στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στην Ομά­δα Μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία».

Απευ­θύ­νει κάλε­σμα ενί­σχυ­σης του αγώ­να για την κατα­δί­κη της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης και της πολι­τι­κής της εμπλο­κής: «Να δυνα­μώ­σει απο­φα­σι­στι­κά η πάλη ενά­ντια στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, για να κλεί­σουν και να ξεκου­μπι­στούν όλες οι ξένες βάσεις! Να μη στα­λεί κανέ­νας φαντά­ρος, υπα­ξιω­μα­τι­κός, αξιω­μα­τι­κός και πολε­μι­κό υλι­κό σε απο­στο­λές εκτός συνόρων!».

Στην ομι­λία του, κατά τη διάρ­κεια της κινη­το­ποί­η­σης , ο Γιάν­νης Ανα­γνώ­στου, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Οικο­δό­μων Αθή­νας, εκ μέρους της Επι­τρο­πής Αγώ­να ενά­ντια στην Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία για τις Βάσεις, ανέ­φε­ρε τα εξής: 

«Συνα­γω­νι­στές — συναγωνίστριες,

Θα μας βρί­σκουν παντού μπρο­στά τους, δεν θα μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να χέρια να παρα­κο­λου­θού­με τις εξε­λί­ξεις που βάζουν σε κίν­δυ­νο τη ζωή των εργα­ζο­μέ­νων και όλων των λαών. Για­τί αυτό είναι το ΝΑΤΟ, αυτό σημαί­νει και η Σύνο­δος Κορυ­φής που πραγ­μα­το­ποιεί­ται στη Μαδρί­τη: Ακό­μη βαθύ­τε­ρη εμπλο­κή της χώρας μας στα πολε­μο­κά­πη­λα σχέ­διά τους, νέα δει­νά για τους λαούς. Οι απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής είναι βου­τηγ­μέ­νες για τα καλά στο αίμα των λαών! Πρέ­πει να σημά­νουν συνα­γερ­μό! Να κλι­μα­κω­θεί μαζι­κά και απο­φα­σι­στι­κά η πάλη ενά­ντιά τους, ενά­ντια στον δολο­φο­νι­κό οργα­νι­σμό του ΝΑΤΟ!

Οι επι­κίν­δυ­νες αυτές απο­φά­σεις που φέρουν φαρ­διά — πλα­τιά την υπο­γρα­φή όλων των κυβερ­νή­σε­ων των χωρών-μελών του ΝΑΤΟ και μετα­ξύ αυτών και της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης πάρ­θη­καν στο έδα­φος της όξυν­σης των αντα­γω­νι­σμών και της επι­θε­τι­κό­τη­τας ανά­με­σα σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία, στο φόντο του ιμπε­ρια­λι­στι­κού πολέ­μου στην Ουκρα­νία, που απει­λεί με γενι­κό­τε­ρη ανά­φλε­ξη! Έχουν, μάλι­στα, το θρά­σος να λένε ότι η Σύνο­δος Κορυ­φής της Μαδρί­της γίνε­ται “σε μια κρί­σι­μη στιγ­μή για την ασφά­λειά μας”, αφού ο πόλε­μος που διε­ξά­γε­ται από τη Ρωσία στην Ουκρα­νία έχει γκρε­μί­σει την ειρή­νη στην Ευρώ­πη και έχει προ­κα­λέ­σει εκτε­τα­μέ­νες ενερ­γεια­κές και επι­σι­τι­στι­κές κρί­σεις, ενώ ταυ­τό­χρο­να έγι­νε ανα­φο­ρά και στην ολο­έ­να αυξα­νό­με­νη επιρ­ροή της Κίνας. Με λίγα λόγια, προ­δια­γρά­φουν την κλι­μά­κω­ση της ΝΑΤΟι­κής επι­θε­τι­κό­τη­τας ενά­ντια στους λαούς και την όξυν­ση των ιμπε­ρια­λι­στι­κών αντα­γω­νι­σμών, ενώ την ίδια στιγ­μή μαί­νε­ται η πολε­μι­κή σύγκρου­ση στην Ουκρα­νία. Τι έρχε­ται σήμε­ρα να κάνει το ΝΑΤΟ; Δεκα­πλα­σιά­ζει τις ετοι­μο­πό­λε­μες δυνά­μεις του προς τα ανα­το­λι­κά και κυρί­ως στο έδα­φος της Ευρώ­πης, ανα­πτύσ­σο­ντας σε θέση μάχης πάνω από 300.000 ΝΑΤΟι­κούς στη συνο­ριο­γραμ­μή με τη Ρωσία. Το σχέ­διο περι­κύ­κλω­σής της επε­κτεί­νε­ται με την προ­σάρ­τη­ση και ενερ­γό­τε­ρη εμπλο­κή της Φιλαν­δί­ας και της Σου­η­δί­ας. Ταυ­τό­χρο­να γίνε­ται προ­σπά­θεια διεύ­ρυν­σης των ΝΑΤΟι­κών χωρών στην περιο­χή του Περ­σι­κού κόλ­που και του Ινδο-Ερη­νι­κού στο μέτω­πο της αντι­πα­ρά­θε­σης των ΗΠΑ με την Κίνα για το ποιος θα έχει το πάνω χέρι. Οικο­νο­μι­κά — στρα­τιω­τι­κά και πολιτικά.

Φανε­ρώ­νε­ται ότι και με τη μονι­μο­ποί­η­ση της στρα­τιω­τι­κής παρου­σί­ας του ΝΑΤΟ στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη, απώ­τε­ρος στό­χος είναι η δια­τή­ρη­ση της συνο­χής στη Νοτιο­α­να­το­λι­κή Πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ, με μεγά­λους κιν­δύ­νους για τα κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα της χώρας μας!

Εκτε­νή ανα­φο­ρά γίνε­ται και για τη νότια γει­το­νιά του ΝΑΤΟ, ιδιαί­τε­ρα τη Μέση Ανα­το­λή, τη Βόρεια Αφρι­κή και τις περιο­χές του Σαχέλ όπου υπάρ­χουν τερά­στιες προ­κλή­σεις για την ασφά­λεια, αλλά και οικο­νο­μι­κές και πολι­τι­κές που μπο­ρούν να επι­φέ­ρουν μια απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση από στρα­τη­γι­κούς αντα­γω­νι­στές και αφού γίνε­ται μια συνε­χή ανα­φο­ρά για τα περί ασφά­λειας και αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας, που ανα­πτύσ­σε­ται σε όλο τον πλα­νή­τη, έρχε­ται να κου­μπώ­σει το πυρη­νι­κό οπλο­στά­σιο που έχουν χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, προει­δο­ποιώ­ντας πως υπάρ­χουν όλες οι δυνα­τό­τη­τες, αλλά και η απο­φα­σι­στι­κό­τη­τα που θα κοστί­σει πολύ ακρι­βά στους αντα­γω­νι­στές της Συμ­μα­χί­ας, ενώ δεν έλει­ψαν και τα γλυ­κό­λο­γα για τον παρα­πέ­ρα συντο­νι­σμό με την ΕΕ και αύξη­ση της συνερ­γα­σί­ας σε θέμα­τα κοι­νού ενδια­φέ­ρο­ντος όπως η στρα­τιω­τι­κή κινη­τι­κό­τη­τα, η κλι­μα­τι­κή αλλα­γή, οι ανα­δυό­με­νες τεχνο­λο­γί­ες κλπ.

Συνα­γω­νι­στές — συναγωνίστριες,

Από το ίδιο το κεί­με­νο-δόγ­μα που για τη Νέα Στρα­τη­γι­κή Αντί­λη­ψη του ΝΑΤΟ κατα­λα­βαί­νει κανείς ότι ο κόσμος ολό­κλη­ρος περ­νά σε μια νέα φάση ακό­μη πιο οξυ­μέ­νη μέσα από αντα­γω­νι­σμούς για τη μοι­ρα­σιά της λεί­ας, μετά από τη σφο­δρή σύγκρου­ση των μονο­πω­λί­ων για τις πλου­το­πα­ρα­γω­γι­κές πηγές, τους δρό­μους μετα­φο­ράς εμπο­ρευ­μά­των, συνο­λι­κά για τα μερί­δια της αγο­ράς. Το ΝΑΤΟ αυτό εξυ­πη­ρε­τεί, είναι ένας καλο­κουρ­δι­σμέ­νος μηχα­νι­σμός που απο­τε­λεί μοχλό για τη διε­ξα­γω­γή των πολέ­μων. Για αυτό όταν οι μακε­λά­ρη­δες μιλά­νε για ασφά­λεια, σημαί­νει περισ­σό­τε­ρες δαπά­νες για στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς, περι­κύ­κλω­ση των αντι­πά­λων ιμπε­ρια­λι­στι­κών στρα­το­πέ­δων με τον κίν­δυ­νο μιας πιο γενι­κευ­μέ­νης σύγκρου­σης να είναι πιο ορα­τός από ποτέ, αφού τα ίδια τα γερά­κια ανέ­φε­ραν πως ο ιμπε­ρια­λι­στι­κός πόλε­μος που διε­ξά­γε­ται στην Ουκρα­νία θα κρα­τή­σει χρόνια.

Οι ευθύ­νες της σημε­ρι­νής κυβέρ­νη­σης, που είναι χωμέ­νη με τα μπού­νια και έχει βάλει φαρ­διά — πλα­τιά την υπο­γρα­φής της σε αυτούς τους σχε­δια­σμούς, όπως και των υπό­λοι­πων αστι­κών κομ­μά­των που υπη­ρέ­τη­σαν με ζήλο όλες τις απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ, είναι εγκλη­μα­τι­κές. Απο­τε­λούν απύθ­με­νο θρά­σος οι δηλώ­σεις του Έλλη­να πρω­θυ­πουρ­γού Κ. Μητσο­τά­κη που επι­διώ­κει να παί­ξει ρόλο πρω­το­πα­λί­κα­ρου στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, βάζο­ντας τη χώρα και τον λαό μας σε μεγά­λες περι­πέ­τειες! Μνη­μείο υπο­κρι­σί­ας, βέβαια, απο­τε­λεί και η στά­ση των άλλων κομ­μά­των του ευρω­α­τλα­ντι­σμού, που παρά τις επι­μέ­ρους και δήθεν δια­φω­νί­ες τους, στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα χρό­νια ολό­κλη­ρα υπη­ρέ­τη­σαν και υπη­ρε­τούν τους πολε­μο­κά­πη­λους σχε­δια­σμούς της λυκοσυμμαχίας.

Τα παρα­μύ­θια πως το ΝΑΤΟ είναι πυλώ­νας στα­θε­ρό­τη­τας για τη χώρα και πως εξα­σφα­λί­ζει τα κυριαρ­χι­κά μας δικαιώ­μα­τα έχουν καταρ­ρι­φθεί προ πολ­λού με την τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα να αυξά­νε­ται, με συνε­χείς παρα­βιά­σεις του ενα­έ­ριου και θαλάσ­σιου χώρου της Ελλά­δας, ενώ το καλύ­τε­ρο είναι πως πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε και κοι­νή άσκη­ση των δήθεν συμ­μά­χων μας των ΗΠΑ — Τουρ­κί­ας και άλλων που αφο­ρού­σε την κατά­λη­ψη νησιού! Άλλω­στε ο λαός μας, όπως και άλλοι λαοί έχουν την πικρή πεί­ρα και θυμού­νται καλά ποια ήταν και ποια παρα­μέ­νει η στά­ση των συμ­μά­χων στην εισβο­λή της Τουρ­κί­ας στην Κύπρο, δεν έχουν περά­σει τόσα χρό­νια για να ξεχα­στεί ο δια­με­λι­σμός της Γιου­γκο­σλα­βί­ας και οι σφο­δροί βομ­βαρ­δι­σμοί στο Βελι­γρά­δι της υπο­τι­θέ­με­νης αμυ­ντι­κής συμ­μα­χί­ας, αντί­στοι­χα σε Ιράκ, Αφγα­νι­στάν κ.α.

Σήμε­ρα, όλο και περισ­σό­τε­ροι εργα­ζό­με­νοι συνει­δη­το­ποιούν τον ρόλο του ΝΑΤΟ και τους κιν­δύ­νους από τους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς και πολέ­μους που γεν­νούν τη φτώ­χεια και την προ­σφυ­γιά. Οι σοκα­ρι­στι­κές εικό­νες από την Μελί­για με πάνο­πλους αστυ­νο­μι­κούς να χτυ­πούν με μανία μετα­νά­στες και να στοι­βά­ζουν άψυ­χα και ζωντα­νά κορ­μιά εκα­το­ντά­δων ανθρώ­πων είναι ένα ακό­μη κομ­μά­τι της σαπί­λας αυτού του συστή­μα­τος. Καταγ­γέλ­λου­με το έγκλη­μα στη Μελί­για από τις δυνά­μεις κατα­στο­λής της Ισπα­νί­ας και του Μαρό­κου! Οι σοκα­ρι­στι­κές εικό­νες δολο­φο­νί­ας δεκά­δων αμά­χων προ­σφύ­γων απο­κα­λύ­πτουν τις βαριές ευθύ­νες των κυβερ­νή­σε­ων όλων των απο­χρώ­σε­ων τόσο στην Ισπα­νία, όσο και παντού. Το έχου­με ζήσει κι εδώ στη θάλασ­σα του Αιγαί­ου με εκα­το­ντά­δες νεκρούς πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες, το ίδιο στη Λαμπε­ντού­ζα, το ίδιο στα σύνο­ρα ΗΠΑ — Μεξι­κού, στο Ισρα­ήλ με την Παλαι­στί­νη. Ανα­δει­κνύ­ε­ται ότι διέ­ξο­δο σε αυτή τη σαπί­λα απο­τε­λεί το δυνά­μω­μα της πάλης των λαών για την ανα­τρο­πή αυτής της πολιτικής!

Τα μόνα θύμα­τα είναι οι λαοί, που ξερι­ζώ­νο­νται από τον τόπο τους είτε λόγω των πολέ­μων, είτε λόγω της φτώ­χειας που προ­κα­λούν. Οι απο­φά­σεις της Συνό­δου του ΝΑΤΟ φορ­τώ­νουν με ακό­μη μεγα­λύ­τε­ρα βάρη τον λαό μας και τους άλλους λαούς. Οι νέες υπέ­ρο­γκες εξο­πλι­στι­κές δαπά­νες θα φορ­τω­θούν στις πλά­τες του λαού που ήδη ζει από πρώ­το χέρι τον εφιάλ­τη της ακρί­βειας, τα πετσο­κομ­μέ­να μερο­κά­μα­τα, την ενερ­γεια­κή φτώ­χεια, τις διαρ­κείς ανατιμήσεις.

Συνα­γω­νι­στές — συναγωνίστριες,

Μπρο­στά σε αυτές τις εξε­λί­ξεις απαι­τεί­ται η κλι­μά­κω­ση, το παρα­πέ­ρα δυνά­μω­μα του αγώ­να για την κατα­δί­κη της αντι­λαϊ­κής πολι­τι­κής της κυβέρ­νη­σης και της πολι­τι­κής της εμπλο­κής! Να ορθω­θεί τεί­χος στην επι­κίν­δυ­νη ευρω­α­τλα­ντι­κή προ­πα­γάν­δα που επι­χει­ρεί να αθω­ώ­σει το ΝΑΤΟ και την ΕΕ που μακε­λεύ­ουν τους λαούς! Να δυνα­μώ­σει απο­φα­σι­στι­κά η πάλη ενά­ντια στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ, για να κλεί­σουν και να ξεκου­μπι­στούν όλες οι ξένες βάσεις! Να μη στα­λεί κανέ­νας φαντά­ρος, υπα­ξιω­μα­τι­κός, αξιω­μα­τι­κός και πολε­μι­κό υλι­κό σε απο­στο­λές εκτός συνόρων!

Συνε­χί­ζου­με, δυνα­μώ­νου­με και κλι­μα­κώ­νου­με τον αγώ­να μας ενά­ντια στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ! Ενά­ντια στην ίδια τη λυκο­συμ­μα­χία! Θα μας βρί­σκουν παντού μπρο­στά τους!».

Χαι­ρε­τι­σμός του Άγγε­λου Θωμό­που­λου, προ­έ­δρου του Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Τοπο­γρά­φων Μηχα­νι­κών ΕΜΠ:

«Συνα­γω­νι­στές και συναγωνίστριες,

Σήμε­ρα εδώ, έξω από το υπουρ­γείο Εθνι­κής Άμυ­νας βρι­σκό­μα­στε εκα­το­ντά­δες φοι­τη­τές και δεκά­δες Φοι­τη­τι­κοί Σύλ­λο­γοι πλάι στα σωμα­τεία και τα συν­δι­κά­τα εργα­ζο­μέ­νων, μαζί με την Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Ύφε­ση και Ειρή­νη για να ενα­ντιω­θού­με στις απο­φά­σεις της Συνό­δου Κορυ­φής του ΝΑΤΟ!

Η χώρα μας, με ευθύ­νη όλων των κυβερ­νή­σε­ων, εδώ και χρό­νια προσ­δέ­νε­ται όλο και πιο στε­νά στους αμε­ρι­κα­νο­ΝΑ­ΤΟι­κούς σχε­δια­σμούς, μετα­τρέ­πε­ται σε πολε­μι­κό ορμη­τή­ριο και ταυ­τό­χρο­να ο λαός μας σε στό­χο αντι­ποί­νων. Μας μπλέ­κουν σε πολύ επι­κίν­δυ­να σχέ­δια, ενώ ήδη οι υπάρ­χου­σες βάσεις του ΝΑΤΟ στη χώρα μας, οι οποί­ες ανα­βαθ­μί­στη­καν κιό­λας με την πρό­σφα­τη Ελλη­νο­α­με­ρι­κα­νι­κή Συμ­φω­νία, έχουν ενερ­γό ρόλο σε πολε­μι­κούς σχε­δια­σμούς ενά­ντια σε άλλους λαούς.

Δεν είναι τυχαίο που η Σύνο­δος Κορυ­φής του ΝΑΤΟ γίνε­ται την ίδια στιγ­μή που ο πόλε­μος ανά­με­σα σε ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ με τη Ρωσία συνε­χί­ζε­ται στο έδα­φος της Ουκρα­νί­ας, που υπάρ­χει κίν­δυ­νος γενί­κευ­σής του. Οι λαοί ματώ­νουν για τα κέρ­δη των μονο­πω­λί­ων, για το μοί­ρα­σμα των αγο­ρών και των δρό­μων μετα­φο­ράς της Ενέργειας.

Οι απο­φά­σεις της Συνό­δου του ΝΑΤΟ μυρί­ζουν μπα­ρού­τι και είναι απει­λή για τους λαούς! Μόνο ανα­τρι­χί­λα προ­κα­λεί η ανά­πτυ­ξη 300.000 στρα­τιω­τών με το δάκτυ­λο στη σκαν­δά­λη, τα εξο­πλι­στι­κά προ­γράμ­μα­τα- μαμούθ, η διεύ­ρυν­ση της φυλα­κής του ΝΑΤΟ με θύμα­τα και άλλους λαούς των Βαλ­κα­νί­ων, η προ­ε­τοι­μα­σία των επό­με­νων ιμπε­ρια­λι­στι­κών επεμ­βά­σε­ων, το δόγ­μα του πρώ­του πυρη­νι­κού πλήγ­μα­τος. Απο­φά­σεις που έχουν τη σύμ­φω­νη γνώ­μη της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης, την ουσια­στι­κή συναί­νε­ση όλων των αστι­κών κομ­μά­των της Ελλά­δας και των “αδερ­φών” τους κυβερ­νή­σε­ων που παρου­σιά­ζο­νται ως προ­ο­δευ­τι­κές! Τόσο προ­ο­δευ­τι­κές που στις ΗΠΑ του Μπάι­ντεν απα­γο­ρεύ­ο­νται οι αμβλώ­σεις και στην Ισπα­νία του Σάν­τσεθ δολο­φο­νού­νται σε ζωντα­νή μετά­δο­ση δεκά­δες ξερι­ζω­μέ­νοι μετα­νά­στες στα σύνο­ρα με το Μαρό­κο. Να τους χαί­ρο­νται τους συμ­μά­χους και εταί­ρους τους!

Οι φοι­τη­τές, η νεο­λαία το δηλώ­νου­με καθα­ρά! Δεν ανε­χό­μα­στε να φεύ­γουν από τη χώρα μας πύραυ­λοι, αερο­πλά­να, τεθω­ρα­κι­σμέ­να για να σκο­τώ­νου­νε λαούς σε διά­φο­ρες γωνιές του πλα­νή­τη. Κατα­δι­κά­ζου­με τις επι­θε­τι­κές πρω­το­βου­λί­ες της κυβέρ­νη­σης για την απο­στο­λή στρα­τιω­τι­κού εξο­πλι­σμού στην Ουκρα­νία και την από­φα­ση να στεί­λει στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις στην Ομά­δα Μάχης του ΝΑΤΟ στη Βουλγαρία!

Θέλου­με επί­σης να δηλώ­σου­με την αμέ­ρι­στη συμπα­ρά­στα­σή μας στους νέους στρα­τευ­μέ­νους φαντά­ρους, πολ­λοί από αυτούς φοι­τη­τές, που με δεκά­δες επι­στο­λές ενα­ντιώ­νο­νται στην εμπλο­κή της χώρας μας στον πόλε­μο. Το φωνά­ζου­με και από εδώ για να το ακού­σουν σε κάθε γωνιά της Ελλά­δας: Οι φαντά­ροι είναι του λαού παι­διά έξω από τα σύνο­ρα δεν έχου­νε δουλειά.

Οι φοι­τη­τές δεν θα μεί­νου­με με σταυ­ρω­μέ­να τα χέρια όταν η ακρί­βεια τσα­κί­ζει τις ζωές και τις σπου­δές μας, αλλά δίνο­νται την ίδια στιγ­μή δισε­κα­τομ­μύ­ρια για πολε­μι­κούς εξο­πλι­σμούς, που δεν έχουν καμία σχέ­ση με την άμυ­να της χώρας μας. Κάθε χρό­νο δίνου­με πάνω από 6 δισ. ευρώ για εξο­πλι­σμούς, την ίδια στιγ­μή που από τα Πανε­πι­στή­μιά μας λεί­πουν καθη­γη­τές, συγ­γράμ­μα­τα, οι περισ­σό­τε­ρες εστί­ες θυμί­ζουν βομ­βαρ­δι­σμέ­να κτί­ρια, ενώ το κόστος φοί­τη­σης για έναν φοι­τη­τή έχει χτυ­πή­σει “κόκ­κι­νο”.

Δεν θα ανε­χτού­με στις σχο­λές μας να γίνε­ται έρευ­να για τους πολε­μι­κούς σκο­πούς, όπως συμ­βαί­νει με τη συνερ­γα­σία του Πανε­πι­στη­μί­ου Πει­ραιά και του Πολυ­τε­χνεί­ου Κρή­της με το ΝΑΤΟ, στο πλαί­σιο του εκπαι­δευ­τι­κού προ­γράμ­μα­τος “Cyber Hot”, με στό­χο την εκπαί­δευ­ση σε θέμα­τα κυβερ­νο­α­σφά­λειας, παρα­κο­λού­θη­σης δικτύ­ων και αντι­με­τώ­πι­σης επι­θέ­σε­ων. Θα μας βρουν απέ­να­ντι, θα τους μπλο­κά­ρου­με όπως κάνα­με σε παλιό­τε­ρες από­πει­ρες. Εμείς σαν νέοι επι­στή­μο­νες θα θέσου­με την επι­στή­μη μας στην υπη­ρε­σία του λαού, για έρευ­να με σκο­πό την καλυ­τέ­ρευ­ση της ζωής του . Όσα μέτρα και να πάρουν οι κυβερ­νή­σεις, όσο ζεστό χρή­μα και να ρίξουν για να μας κάνουν να δού­με το ΝΑΤΟ “με άλλο μάτι”, δεν θα τους περά­σει. Το ΝΑΤΟ δεν είναι περι­στέ­ρι της ειρή­νης, αλλά γερά­κι του πολέ­μου που σκορ­πά­ει τον όλε­θρο και τον θάνα­το, προ­ω­θώ­ντας και με αυτό τον τρό­πο τις επι­διώ­ξεις των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων που εκπρο­σω­πεί. Θα τους παίρ­νου­με στο κυνή­γι όπου στα­θούν και όπου βρεθούν.

Συνε­χί­ζου­με τον αγώ­να, δυνα­μώ­νου­με τη διεκ­δί­κη­ση και την ενη­μέ­ρω­ση σε κάθε σχο­λή. Για να κατα­δι­κα­στούν μαζι­κά οι απο­φά­σεις του ΝΑΤΟ. Για να μην υπάρ­ξει καμία εμπι­στο­σύ­νη στα δολο­φο­νι­κά του σχέ­δια που μας εμπλέ­κουν όλες οι κυβερ­νή­σεις. Για να δυνα­μώ­σει η αλλη­λεγ­γύη και κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στο σύστη­μα που γεν­νά πολέ­μους και προσφυγιά».

902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο