Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη νίκη του Ιμάμογλου στην Κωνσταντινούπολη

Ο Εκρέμ Ιμά­μο­γλου, ο υπο­ψή­φιος της τουρ­κι­κής αντι­πο­λί­τευ­σης στις δημο­τι­κές εκλο­γές της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης επα­νέ­λα­βε και διεύ­ρυ­νε την νίκη που είχε κατα­γά­γει στις 31 Μαρ­τί­ου κατα­φέ­ρο­ντας ισχυ­ρό πλήγ­μα στον πρό­ε­δρο Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα μετά τη κατα­μέ­τρη­ση του 99% των ψήφων, ο Εκρέμ Ιμά­μο­γλου εξα­σφα­λί­ζει το 54,03% των ψήφων, ένα­ντι 45,09% για τον υπο­ψή­φιο του Ερντο­γάν, τον πρώ­ην πρω­θυ­πουρ­γό Μπι­να­λί Γιλντιρίμ.

Η ψηφο­φο­ρία διε­ξή­χθη περί­που τρεις μήνες μετά τις δημο­τι­κές εκλο­γές της 31ης Μαρ­τί­ου, στην οποία είχε νική­σει ο υπο­ψή­φιος της αντι­πο­λί­τευ­σης με μία δια­φο­ρά 13.000 ψήφων. Σήμε­ρα βελ­τί­ω­σε θεα­μα­τι­κά την επί­δο­σή του λαμ­βά­νο­ντας 777.000 ψήφους περισ­σό­τε­ρες από τον αντί­πα­λό του.

Η αντι­πο­λί­τευ­ση κατήγ­γει­λε την ακύ­ρω­ση της πρώ­της ψηφο­φο­ρί­ας της 31ης Μαρ­τί­ου ως «πρα­ξι­κό­πη­μα κατά της κάλ­πης» και αντι­με­τώ­πι­σε την σημε­ρι­νή επα­να­λη­πτι­κή ψηφο­φο­ρία ως «μάχη για την δημοκρατία».

Ο Μπι­να­λί Γιλ­ντι­ρίμ, παρα­δέ­χθη­κε την ήττα του στις δημο­τι­κές εκλο­γές της Κων­στα­ντι­νού­πο­λης μετά τη δημο­σί­ευ­ση των πρώ­των αποτελεσμάτων.

«Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα, ο αντί­πα­λός μου Εκρέμ Ιμά­μο­γλου προη­γεί­ται. Τον συγ­χαί­ρω και του εύχο­μαι καλή τύχη. Ελπί­ζω ότι θα υπη­ρε­τή­σει καλά την Κων­στα­ντι­νού­πο­λη», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ο Μπι­να­λί Γιλντιρίμ.

Λίγη ώρα αργό­τε­ρα, ο Εκρέμ Ιμά­μο­γλου δήλω­νε ότι η νίκη του σημα­το­δο­τεί «μία νέα αρχή για την Τουρκία».

«Η εκλο­γή αυτή σημαί­νει ότι ανοί­γει μια νέα σελί­δα. Σημα­το­δο­τεί μία νέα αρχή», δήλω­σε στους δημο­σιο­γρά­φους ο Εκρέμ Ιμάμογλου.

Ο δύο φορές νικη­τής των δημο­τι­κών εκλο­γών τόνι­σε ότι «επι­θυ­μεί να συνερ­γα­σθεί αρμο­νι­κά» με τον πρό­ε­δρο Ταγίπ Ερντο­γάν, στον οποίο «ανυ­πο­μο­νεί να παρου­σιά­σει τον οδι­κό του χάρ­τη» για την πόλη και τον κάλε­σε «να εργα­σθούν μαζί για να υπη­ρε­τή­σουν» την Κωνσταντινούπολη».

«Κ. πρό­ε­δρε, είμαι έτοι­μος να συνερ­γα­σθώ αρμο­νι­κά μαζί σας», είπε.

«Πρό­κει­ται για μία κολοσ­σιαία ήττα για τον Γιλ­ντι­ρίμ, αλλά επί­σης για τον Ερντο­γάν», δήλω­σε ο Μπερκ Εσέ­να, καθη­γη­τής του πανε­πι­στη­μί­ου Bilkent της Αγκυ­ρας. «Το στοί­χη­μά του στρά­φη­κε ενα­ντί­ον του».

Διό­τι πέραν της ψηφο­φο­ρί­ας των δημο­τι­κών εκλο­γών, οι εκλο­γές στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη απο­τε­λούν ένα τεστ για την δημο­τι­κό­τη­τα του Ερντο­γάν και του κόμ­μα­τός του με δεδο­μέ­νη την δυσχε­ρή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση στην οποία βρί­σκε­ται η Τουρ­κία. «Οποιος κερ­δί­ζει στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, κερ­δί­ζει στην Τουρ­κία» συνή­θι­ζε να λέει ο Ερντο­γάν, ο οποί­ος, μαζί με το κόμ­μα του, είχε κερ­δί­σει όλες τις εκλο­γι­κές ανα­με­τρή­σεις από την ανά­λη­ψη της εξου­σί­ας από το AKP το 2002.

Για τον Ταγίπ Ερντο­γάν, το στοί­χη­μα ήταν να δια­τη­ρή­σει τον έλεγ­χο της μεγα­λού­πο­λης των 15 εκα­τομ­μυ­ρί­ων κατοί­κων, οικο­νο­μι­κής πρω­τεύ­ου­σας της χώρας, την οποία ελέγ­χει εδώ και 25 χρόνια.

Δεκά­δες οπα­δοί του AKP συγκε­ντρώ­θη­καν μετά τη ανα­κοί­νω­ση των απο­τε­λε­σμά­των μπρο­στά στην έδρα του κόμ­μα­τος στην Κων­στα­ντι­νού­πο­λη, ορι­σμέ­νοι με δάκρυα στα μάτια.

Στις 31 Μαρ­τί­ου, το κυβερ­νών κόμ­μα έχα­σε τις εκλο­γές στην Αγκυ­ρα, επί­σης μετά από ηγε­μο­νία 25 ετών των ισλα­μο­συ­ντη­ρη­τι­κών, πλη­ρώ­νο­ντας την δυσχε­ρή οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση, με έναν πλη­θω­ρι­σμό στο 20%, την κατάρ­ρευ­ση της τουρ­κι­κής λίρας και την αύξη­ση της ανεργίας.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο