Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη πορεία Πάτρα-Αθήνα με όλα τα μέσα: Παλεύουμε για τη ζωή, τη δουλειά και τα δικαιώματά μας!

Με απόφαση και του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μεγάλη πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής

Απέναντι στον λαό και τα αιτήματά του σύσσωμοι οι εκπρόσωποι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ & ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ

«Προ­χω­ρά­με σε μια μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση που απα­ντά σήμε­ρα στις ανη­συ­χί­ες και την αγα­νά­κτη­ση των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού της πόλης μας για όσα δικαιού­μα­στε και έχου­με ανά­γκη», τόνι­σε ο δήμαρ­χος Πατρέ­ων, Κώστας Πελε­τί­δης, στην εισή­γη­σή του στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο, ανα­φε­ρό­με­νος στη μεγά­λη πορεία Πάτρα — Αθή­να με όλα τα μέσα και με λεω­φο­ρεία που οργα­νώ­νει η δημο­τι­κή αρχή, από κοι­νού με το Εργα­τι­κό Κέντρο, το Σάβ­βα­το 29 Γενά­ρη, με συγκέ­ντρω­ση στο Σύνταγ­μα στις 12 το μεση­μέ­ρι.Η εισή­γη­ση της δημο­τι­κής αρχής εγκρί­θη­κε από το Σώμα με τις ψήφους των συμ­βού­λων της «Λαϊ­κής Συσπεί­ρω­σης» και της «Ανυ­πό­τα­κτης Πολι­τεί­ας». Οι εκπρό­σω­ποι της ΝΔ, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ, με διά­φο­ρα υπο­κρι­τι­κά επι­χει­ρή­μα­τα και προ­σχή­μα­τα, στά­θη­καν απέ­να­ντι στην πρω­το­βου­λία της αγω­νι­στι­κής δημο­τι­κής αρχής και του Εργα­τι­κού Κέντρου, την οποία στη­ρί­ζουν μέχρι σήμε­ρα πάνω από 80 εργα­τι­κά συν­δι­κά­τα και άλλοι φορείς της πόλης.

Η μεί­ζων αντι­πο­λί­τευ­ση του ΠΑΣΟΚ/ΚΙΝΑΛ αρνή­θη­κε το πλαί­σιο αιτη­μά­των και κατέ­θε­σε δικό της θεω­ρώ­ντας ότι για τα προ­βλή­μα­τα του λαού της πόλης, σήμε­ρα, ευθύ­νε­ται… η αγω­νι­στι­κή δημο­τι­κή αρχή, και μάλι­στα όσο και η κυβέρ­νη­ση της ΝΔ… Απο­γεί­ω­σε δε την κοροϊ­δία απέ­να­ντι στον λαό της πόλης λέγο­ντας ότι θα μπο­ρού­σε να συμ­με­τά­σχει στην κινη­το­ποί­η­ση αλλά με βάση το κεί­με­νό της! Οι εκπρό­σω­ποι του κυβερ­νώ­ντος κόμ­μα­τος πρό­τα­ξαν ότι οι κινη­το­ποι­ή­σεις «δεν βοη­θούν στην δημιουρ­γία ευνοϊ­κού επι­χει­ρη­μα­τι­κού περι­βάλ­λο­ντος για την πραγ­μα­το­ποί­η­ση επεν­δύ­σε­ων». Απαί­τη­σαν μάλι­στα να μην πραγ­μα­το­ποι­η­θεί η πρω­το­βου­λία, επι­διώ­κο­ντας τη «σιγή νεκρο­τα­φεί­ου», για την κερ­δο­φο­ρία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων. Περίσ­σε­ψε η υπο­κρι­σία και στους εκπρο­σώ­πους του ΣΥΡΙΖΑ. Αφού, προ ημε­ρών, θεώ­ρη­σαν ότι τα αιτή­μα­τα «δεν είναι αυτά που απα­ντά­νε στα πραγ­μα­τι­κά αιτή­μα­τα της πόλης», που κατά τους ίδιους είναι …η «δημιουρ­γία εμπο­ρι­κού τμή­μα­τος του λιμα­νιού με δια­με­τα­κο­μι­στι­κό κέντρο και υλο­ποί­η­ση μαρί­νας με δυνα­τό­τη­τα φιλο­ξε­νί­ας mega yacht», ζήτη­σαν ακύ­ρω­ση της πορεί­ας και με άλλες προφάσεις.

Υπη­ρε­τώ­ντας πιστά την πολι­τι­κή των κομ­μά­των τους, ουσια­στι­κά η πλειο­ψη­φία τους ζήτη­σε με διά­φο­ρα προ­σχή­μα­τα την ακύ­ρω­ση της πρω­το­βου­λί­ας. Θέλη­σαν να παρέμ­βουν στο περιε­χό­με­νο και τις διεκ­δι­κή­σεις ώστε να μένουν μακριά από τις πραγ­μα­τι­κές ανά­γκες των εργα­ζο­μέ­νων και των λαϊ­κών στρω­μά­των της πόλης.

Έδει­ξαν και στη συγκε­κρι­μέ­νη συνε­δρί­α­ση, με τη στά­ση τους συνο­λι­κά, με ποιους είναι και ποιων τα συμ­φέ­ρο­ντα εξυ­πη­ρε­τούν, προ­τι­μώ­ντας να μεί­νουν μακριά από την «ταμπα­κέ­ρα», στην προ­κει­μέ­νη περί­πτω­ση το δίκαιο πλαί­σιο αιτη­μά­των που θέτουν η δημο­τι­κή αρχή και το Εργα­τι­κό Κέντρο.

Νωρί­τε­ρα, στην εισή­γη­σή του, ο δήμαρ­χος, Κώστας Πελε­τί­δης, ανα­φε­ρό­με­νος και στην οικο­νο­μι­κή κατά­στα­ση των δήμων, τόνι­σε: «Το Νοέμ­βρη έγι­νε το Συνέ­δριο της ΚΕΔΕ (Κεντρι­κή Ενω­ση Δήμων Ελλά­δας). Εκεί μπή­καν ζητή­μα­τα που χτύ­πη­σαν το “καμπα­νά­κι” για όλους τους δήμους της χώρας και αφο­ρού­σαν τη χρη­μα­το­δό­τη­ση των δήμων και την οικο­νο­μι­κή ασφυ­ξία στην οποία οδη­γού­νται λόγω των επι­λο­γών της κυβέρνησης.

Τα οικο­νο­μι­κά του δήμου είναι σε πολύ δύσκο­λη κατά­στα­ση. Σύμ­φω­να με τον νόμο (“Καλ­λι­κρά­της”) που ψήφι­σαν οι κυβερ­νή­σεις, ο δήμος Πατρέ­ων έπρε­πε να παίρ­νει από τους ΚΑΠ (Κεντρι­κούς Αυτο­τε­λείς Πόροι) 91 εκατ. ευρώ. Αντί αυτών παίρ­νου­με 22.236.000 ευρώ συν 3 εκατ. περί­που που πήρα­με ως ενί­σχυ­ση για την αντι­με­τώ­πι­ση των ανα­γκών που προ­έ­κυ­ψαν από την παν­δη­μία Covid-19. Στη συνέ­χεια, στη συνά­ντη­ση με τον πρω­θυ­πουρ­γό, κ. Μητσο­τά­κη, και τους υπουρ­γούς του, τον κ. Βορί­δη και τον κ. Πέτσα, ακού­σα­με ότι τίπο­τε από αυτά που ζητούν οι δήμοι δεν θα ικανοποιηθεί».

Υπο­γράμ­μι­σε, επι­πλέ­ον, πως την ίδια στιγ­μή μια σει­ρά από αιτή­μα­τα, όπως η υπο­γειο­ποί­η­ση του τρέ­νου, η παρα­χώ­ρη­ση της έκτα­σης στον Ριγα­νό­κα­μπο για τη δημιουρ­γία του Ανα­το­λι­κού Πάρ­κου, η ανα­βάθ­μι­ση λαϊ­κών συνοι­κιών αλλά και τα συνο­λι­κά ζητή­μα­τα που θέτουν η δημο­τι­κή αρχή και οι εργα­τι­κοί — λαϊ­κοί φορείς της πόλης για την αντι­με­τώ­πι­ση της ανερ­γί­ας και της ακρί­βειας, των προ­βλη­μά­των στις δημό­σιες δομές Υγεί­ας, της έλλει­ψης προ­σω­πι­κού σε υπη­ρε­σί­ες του δήμου αλλά και των ανα­γκαί­ων έργων για την προ­στα­σία του λαού και της περιου­σί­ας του από φυσι­κά φαι­νό­με­να δεν ικα­νο­ποιού­νται, επισημαίνοντας:

«Μπροστά σε αυτήν την κατάσταση έχουμε τρεις δρόμους να επιλέξουμε.
1. Να μείνουμε άπραγοι κι όπου βγει.
2. Να κάνουμε επίθεση στις τσέπες των δημοτών και να τους φορολογήσουμε, δεύτερη και τρίτη φορά, όπως μας δείχνει να κάνουμε η κυβέρνηση και που εμείς είμαστε κάθετα αντίθετοι.
3 . Να ακολουθήσουμε τον δρόμο της διεκδίκησης για να έχουμε αυτά που δικαιούμαστε.

Αυτόν τον δρό­μο εμείς θα ακο­λου­θή­σου­με, τον δρό­μο του αγώ­να, μαζί με τους φορείς της πόλης, για να απαι­τή­σου­με από την κυβέρ­νη­ση να μας δώσει τα 91 εκατ. τον χρό­νο, να μας επι­στρέ­ψει τα χρή­μα­τα που μας έχει παρα­κρα­τή­σει, να μας δώσει όλα εκεί­να που δικαιού­μα­στε και που μας οφεί­λει.

Στη συνε­δρί­α­ση, τέλος, συμ­με­τεί­χαν και πήραν τον λόγο φορείς της Πάτρας, με τον πρό­ε­δρο του Εργα­τι­κού Κέντρου, Δημή­τρη Μαρ­μού­τα, και τον εκπρό­σω­πο της ΟΕΒΕΣΝΑ, Ταξιάρ­χη Κάπ­πα, να εκφρά­ζουν τη συμπό­ρευ­σή τους στη μεγά­λη πορεία.

Ξεπέρασαν τις 90 οι συμμετοχές φορέων

Την ίδια ώρα, ξεπέ­ρα­σαν τις 90 οι συμ­με­το­χές συν­δι­κά­των εργα­ζο­μέ­νων, σωμα­τεί­ων και συλ­λό­γων δια­φό­ρων φορέ­ων στη μεγά­λη πορεία. Από προ­χτές, άλλω­στε, στην πόλη κυκλο­φο­ρεί πλα­τιά το κάλε­σμα της δημο­τι­κής αρχής και του Εργα­τι­κού Κέντρου, σε γει­το­νιές και χώρους δου­λειάς, ενώ δρό­μοι, πλα­τεί­ες και άλλοι χώροι «στο­λί­ζο­νται» με αφί­σες που καλούν σε μαζι­κή συμμετοχή.

Παράλ­λη­λα, προ­χω­ρά η προ­ε­τοι­μα­σία για την ανα­χώ­ρη­ση των λεω­φο­ρεί­ων που θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί στις 7.30 το πρωί του Σαβ­βά­του, έξω από την εκκλη­σία του Αγί­ου Ανδρέα.

Συμ­με­το­χές συγκε­ντρώ­νο­νται και στα Δημο­τι­κά Δια­με­ρί­σμα­τα καθη­με­ρι­νές (9 π.μ. — 2 μ.μ.) και συγκε­κρι­μέ­να: Κεντρι­κό Δια­μέ­ρι­σμα, τηλ. 2610.438.466, Νότιο Δια­μέ­ρι­σμα 2610.331.663, Αρκτι­κό Δια­μέ­ρι­σμα 2610.432.977 & 2610.430.984, Ανα­το­λι­κό Δια­μέ­ρι­σμα 2610.225.031, ΔΕ Παρα­λί­ας 2613.602.512, ΔΕ Βρα­χναί­ι­κων 2613.600.700 & 2613.600.720, ΔΕ Ρίου 2613.602.608, ΔΕ Οβρυάς 2613.600.919.

Ο αγώνας του λαού της Πάτρας 
είναι και δικός μας αγώνας
Δηλώσεις από προέδρους σωματείων της Αττικής
που ετοιμάζουν την αγωνιστική υποδοχή 
με συλλαλητήριο το Σάββατο

Αγω­νι­στι­κή υπο­δο­χή στο συλ­λα­λη­τή­ριο που οργα­νώ­νουν ο δήμος Πάτρας, το Εργα­τι­κό Κέντρο και δεκά­δες φορείς της πόλης ετοι­μά­ζο­νται να κάνουν Εργα­τι­κά Κέντρα και συν­δι­κά­τα της Αττι­κής. Το ραντε­βού είναι το Σάβ­βα­το 29/1 στις 11 π.μ. στην Ομό­νοια, από όπου και θα πορευ­τούν μαζί έως το Σύνταγ­μα (βλ. και σελ. 5), ενώ με δηλώ­σεις τους δεκά­δες συν­δι­κα­λι­στές στη­ρί­ζουν την πρω­το­βου­λία και τα αιτή­μα­τά της (ανα­λυ­τι­κά και στο «902.gr»).

«Συμπα­ρα­στε­κό­μα­στε και θα συμ­με­τά­σχου­με στη μεγά­λη κινη­το­ποί­η­ση του λαού της Πάτρας μαζί με τη δημο­τι­κή αρχή», σημειώ­νει ο Σπύ­ρος Κων­στα­ντάς, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Εργα­ζο­μέ­νων ΟΤΑ Αττι­κής, και προ­σθέ­τει: «Ζού­με μια βαθιά ταξι­κή πολι­τι­κή από τις κυβερ­νή­σεις. Καθη­με­ρι­νά πετσο­κό­βουν δικαιώ­μα­τα και κατα­κτή­σεις των εργα­ζο­μέ­νων προ­κει­μέ­νου να ικα­νο­ποι­ή­σουν τους μεγά­λους επι­χει­ρη­μα­τι­κούς ομί­λους. Ανά­λο­γη πολι­τι­κή ακο­λου­θούν και η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των δημο­τι­κών αρχών. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της πολι­τι­κής είναι μεγά­λο μέρος των συνα­δέλ­φων μας να δου­λεύ­ουν στους δήμους με ελα­στι­κές μορ­φές εργα­σί­ας. Συνά­δελ­φοι που ζουν με το άγχος και την ανα­σφά­λεια της επό­με­νης μέρας. Σήμε­ρα, με την τερά­στια ανά­πτυ­ξη της τεχνο­λο­γί­ας, υπάρ­χουν όλες οι προ­ϋ­πο­θέ­σεις για να έχου­με όλοι αξιο­πρε­πή δια­βί­ω­ση, με μισθούς που να ικα­νο­ποιούν τις σύγ­χρο­νες ανά­γκες μας, να έχου­με μόνι­μη και στα­θε­ρή δου­λειά για όλους, δωρε­άν δημό­σια Υγεία και σχο­λεία ασφα­λή για τα παι­διά μας. Δεν ανε­χό­μα­στε να είμα­στε δού­λοι για τα κέρ­δη του μεγά­λου κεφα­λαί­ου. Ο αγώ­νας του λαού της Πάτρας είναι και δικός μας αγώ­νας, τα αιτή­μα­τά τους είναι και δικά μας αιτή­μα­τα. Θα πρέ­πει όλοι οι συνά­δελ­φοι, τα σωμα­τεία του κλά­δου να δώσουν το αγω­νι­στι­κό “παρών”».

Ο Στά­θης Στα­θου­λό­που­λος, πρό­ε­δρος του Συν­δι­κά­του Φαρ­μά­κου Αττι­κής, δηλώ­νει: «Το κλα­δι­κό Συν­δι­κά­το Φαρ­μά­κου Αττι­κής στη­ρί­ζει και συμ­με­τέ­χει στη μεγά­λη πορεία Πάτρα — Αθή­να που διορ­γα­νώ­νει η δημο­τι­κή αρχή της Πάτρας με τη στή­ρι­ξη των μαζι­κών φορέ­ων. Θέλου­με οι εργα­ζό­με­νοι του κλά­δου, που καθη­με­ρι­νά δίνου­με μέσα στους χώρους δου­λειάς μάχες, να ενώ­σου­με τη φωνή μας με τους εργα­ζό­με­νους, τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους, τους αγρό­τες, τη νεο­λαία, για να διεκ­δι­κή­σου­με τα αυτο­νό­η­τα, την προ­στα­σία της ζωής και της υγεί­ας μας από την παν­δη­μία, μέτρα για την ενί­σχυ­ση της δημό­σιας δωρε­άν Υγεί­ας, επί­τα­ξη των ιδιω­τι­κών κλι­νι­κών, αυξή­σεις και υπο­γρα­φή συμ­βά­σε­ων που να ικα­νο­ποιούν τις σημε­ρι­νές μας ανά­γκες. Να ενώ­σου­με τη φωνή μας με όλους τους εργα­ζό­με­νους της χώρας και τα φτω­χά λαϊ­κά στρώ­μα­τα, ενά­ντια σε κυβερ­νή­σεις — ΕΕ — εργο­δό­τες, που φρο­ντί­ζουν με την άσκη­ση της πολι­τι­κής τους να βγά­ζουν αμύ­θη­τα κέρ­δη και οι εργα­ζό­με­νοι να χάνουν συνε­χώς δικαιώ­μα­τα. Με αυτήν την πρω­το­βου­λία να δεί­ξου­με ότι έχου­με τη δύνα­μη να τους στα­μα­τή­σου­με και να διεκ­δι­κή­σου­με το δίκιο μας».

Ο Βασί­λης Παρα­σκευό­που­λος, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Μου­σι­κού Συλ­λό­γου, τονί­ζει: «Η πρω­το­βου­λία της δημο­τι­κής αρχής της Πάτρας και του Εργα­τι­κού Κέντρου της πόλης δεν αφο­ρά μόνο την Πάτρα. Αφο­ρά όλους τους εργα­ζό­με­νους, και φυσι­κά και τους εργα­ζό­με­νους στον Πολι­τι­σμό. Σε μια συγκυ­ρία που οι εργα­ζό­με­νοι καλ­λι­τέ­χνες έχουν βυθι­στεί στη φτώ­χεια και την ανέ­χεια, η ακρί­βεια και οι ανα­τι­μή­σεις σε βασι­κά αγα­θά, όπως η Ενέρ­γεια και τα τρό­φι­μα, δεί­χνουν την κυριαρ­χία της βαρ­βα­ρό­τη­τας. Γι’ αυτούς τους λόγους θα συμ­με­τά­σχου­με στην υπο­δο­χή της αγω­νι­στι­κής αυτής πρω­το­βου­λί­ας στην Αθή­να. Η βαρ­βα­ρό­τη­τα των 100 νεκρών τη μέρα, των παγω­μέ­νων σπι­τιών και των νηστι­κών παι­διών δεν είναι το μέλ­λον μας. Καθή­κον μας να παλέ­ψου­με για το δίκιο μας και για τις ανθρώ­πι­νες ανά­γκες μας».

Στους δρόμους το Σάββατο για μέτρα προστασίας του λαού από τις φυσικές καταστροφές

Οι διεκδικήσεις για τη συγκέντρωση του Σαββάτου

ΠΑΜΕ — Συνδικάτο ΟΤΑ Αττικής : Kάλεσμα στη συγκέντρωση 29 Γενάρη στο Σύνταγμα 11.30π.μ. μαζί με το λαό της Πάτρας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο