Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη πορεία προς το υπ.Εσωτερικών: Μήνυμα απεργιακού ξεσηκωμού για αυξήσεις μισθών και φθηνό ρεύμα

«Η ζωή μας δεν χωρά­ει voucher και pass. Η δύνα­μη βρί­σκε­ται στα χέρια μας. Προ­ε­τοι­μά­ζου­με μεγά­λη απερ­για­κή απά­ντη­ση στις 9 Νοέμ­βρη» τόνι­σαν Συν­δι­κά­τα, Φοι­τη­τι­κού Σύλ­λο­γοι και φορείς της Αττι­κής με τις κινη­το­ποι­ή­σεις τους στα υπουρ­γεία Οικο­νο­μι­κών και Εσω­τε­ρι­κών απαι­τώ­ντας αυξή­σεις στους μισθούς και φθη­νό ρεύ­μα για το λαό.

Με τη μεγά­λη τους δια­δή­λω­ση έστει­λαν μήνυ­μα αγώ­να και απερ­για­κής κλι­μά­κω­σης της πάλης για τις ανά­γκες του λαού. Ήταν η πρώ­τη απά­ντη­ση στις εξαγ­γε­λί­ες-ψίχου­λα του πρω­θυ­πουρ­γού από τη ΔΕΘ. Τονί­στη­κε πως ο λαός δεν έχει να περι­μέ­νει από κυβερ­νη­τι­κούς «σωτή­ρες» αλλά η ελπί­δα βρί­σκε­ται στο αγώ­να του.

Εργα­τι­κά σωμα­τεία, ενώ­σεις και σύλ­λο­γοι αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων, συν­δι­κα­λι­στι­κές οργα­νώ­σεις συντα­ξιού­χων, σύλ­λο­γοι και ομά­δες γυναι­κών, άλλοι μαζι­κοί φορείς πήραν τη θέση τους μπρο­στά από το υπουρ­γείο Οικο­νο­μι­κών με τα πανό και τις πικέ­τες τους. Μαζί τους ενώ­θη­καν τα μπλοκ των Φοι­τη­τι­κών Συλ­λό­γων που έφτα­σαν με στο Σύνταγ­μα με πορεία από τα Προ­πύ­λαια, δια­τρα­νώ­νο­ντας: «Φοι­τη­τές — εργα­τιά, μια φωνή και μια γροθιά».

Απέ­να­ντι στην πολι­τι­κή της εξα­θλί­ω­σης, που παρου­σιά­ζει ως «παρο­χές» το μισό ντε­πό­ζι­το καυ­σί­μων και τις δύο σακού­λες με ψώνια από το σού­περ μάρ­κετ που μοι­ρά­ζει στον λαό, η δια­δή­λω­ση απαί­τη­σε φθη­νό ρεύ­μα, καύ­σι­μα και τρό­φι­μα. Κόντρα στις κυβερ­νή­σεις και τους νόμους που έχουν μετα­τρέ­ψει τους μισθούς και τις συντά­ξεις σε …pass που δεν φτά­νουν ούτε για να βγει μισός μήνας, απαί­τη­σαν Συλ­λο­γι­κές Συμ­βά­σεις, αυξή­σεις των μισθών και των συντά­ξε­ων πάνω από το ύψος του πληθωρισμού.

«Κου­πό­νια για το ρεύ­μα, κου­πό­νια για φαΐ, σε λίγο θα μας δώσε­τε κου­πό­νια για ζωή», κατήγ­γει­λαν οι δια­δη­λω­τές. Αντί να στα­θούν στην ουρά του …πτω­χο­κο­μεί­ου που ετοι­μά­ζει η κυβέρ­νη­ση, αντί να πλη­ρώ­σουν για μια ακό­μα φορά τα σπα­σμέ­να προ­κει­μέ­νου να δια­τη­ρού­νται και να αυξά­νο­νται τα κέρ­δη των επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, έστει­λαν μήνυ­μα στον λαό πως έχει κι άλλη επι­λο­γή: Να πάρει θέση στον αγώ­να, στην οργά­νω­ση της πάλης, στη διεκδίκηση.

«Χει­μώ­νας δε βγαί­νει με voucher και pass, δεν προ­σαρ­μο­ζό­μα­στε, μην τους προ­σκυ­νάς», φώνα­ξαν και κάλε­σαν κάθε εργα­ζό­με­νο νέο, συντα­ξιού­χο, να μην δεί­ξει καμία ανο­χή σε όσους τον κατα­δι­κά­ζουν να ξεπα­γιά­σει χωρίς θέρ­μαν­ση και ρεύ­μα, σε όσους τον ανα­γκά­ζουν να ζει με την απει­λή των πλει­στη­ρια­σμών, των δια­κο­πών ηλε­κτρο­δό­τη­σης, σε όσους τον καλούν να προ­σαρ­μο­στεί στο κρύο, στην πεί­να, στην επι­βί­ω­ση με τα ελάχιστα.

«Δεν προ­σαρ­μο­ζό­μα­στε — Αγω­νι­ζό­μα­στε για να ζήσου­με». Η μεγά­λη δια­δή­λω­ση έδω­σε απά­ντη­ση και στις κυβερ­νη­τι­κές προ­κλή­σεις όπως απο­τυ­πώ­θη­καν στις ανεκ­δι­ή­γη­τες δηλώ­σεις του Στέ­λιου Πέτσα, σύμ­φω­να με τον οποίο «όποιος δεν προ­σαρ­μό­ζε­ται πεθαίνει».

Έξω από το υπουρ­γείο Εσω­τε­ρι­κών, στο οποίο κατέ­λη­ξε η πορεία, οι δια­δη­λω­τές άφη­σαν την παρα­πά­νω δια­βε­βαί­ω­ση στην είσο­δο του κτη­ρί­ου, μαζί με ένα σύν­θη­μα ειδι­κά αφιε­ρω­μέ­νο στο κυβερ­νη­τι­κό στέ­λε­χος: «Δεν θα πεθά­νου­με ποτέ, κου­φά­λα νεκροθάφτη».

Νωρί­τε­ρα από το βήμα της συγκέ­ντρω­σης ο Γιάν­νης Τασιού­λας, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Οικο­δό­μων απηύ­θυ­νε κάλε­σμα σε όλα τα σωμα­τεία να πάρουν μέρος στην σύσκε­ψη που θα οργα­νω­θεί 5 Οκτώ­βρη στο γήπε­δο του Σπόρ­τιγκ, με θέμα την οργά­νω­ση της επι­τυ­χί­ας της απερ­γί­ας στις 9 Νοέμ­βρη. «Τώρα είναι η ώρα του αγώ­να! Για να προ­στα­τεύ­σου­με τη ζωή μας. Για τα δικαιώ­μα­τά μας. Για να μην πλη­ρώ­σου­με τα σπα­σμέ­να για μια ακό­μη φορά. Τώρα όλοι έχου­με ανά­γκη τον αγώ­να και ο αγώ­νας μάς έχει όλους ανάγκη.

Κανείς δεν περισ­σεύ­ει», σημεί­ω­σε ο Γ. Τασιού­λας. «Απέ­να­ντι στην ανα­μο­νή, τον εφη­συ­χα­σμό, τις αυτα­πά­τες που καλ­λιερ­γούν η κυβέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα που στη­ρί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντα των επι­χει­ρη­μα­τιών της Ενέρ­γειας, των τρα­πε­ζι­τών, των μεγά­λων επι­χει­ρη­μα­τι­κών ομί­λων, αντι­πα­ρα­θέ­του­με τον μόνο σίγου­ρο και ελπι­δο­φό­ρο δρό­μο για να υπε­ρα­σπι­στού­με τη ζωή μας και τις οικο­γέ­νειές μας, τον δρό­μο του αγώ­να», υπογράμμισε.

Στη συγκέ­ντρω­ση χαι­ρε­τί­σαν ακό­μα ο Γιώρ­γος Σκια­διώ­της, εκ μέρους της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ, η Χρύ­σα Λεμπέ­ση — Πάκου, πρό­ε­δρος Φοι­τη­τι­κού Συλ­λό­γου Φιλο­σο­φι­κής ΕΚΠΑ, ο Βασί­λης Βατί­στας, πρό­ε­δρος του ΣΕΠΕ Εκπαι­δευ­τι­κών Κερα­τσι­νί­ου — Δρα­πε­τσώ­νας «Ν. Πλου­μπί­δης», ο Βασί­λης Πετρό­που­λος, αντι­πρό­ε­δρος του Σωμα­τεί­ου Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Νέας Φιλα­δέλ­φειας — Νέας Χαλ­κη­δό­νας, ο Χρή­στος Μου­λός, αντι­πρό­ε­δρος του Κλα­δι­κού Σωμα­τεί­ου Ενέργειας.

Πηγή: 902.gr

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο