Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συγκέντρωση για συντάξεις και υγεία (Φωτο)

Πανατ­τι­κή συγκέ­ντρω­ση στην πλα­τεία Κλαυθ­μώ­νος πραγ­μα­το­ποιούν οι Συνερ­γα­ζό­με­νες Συντα­ξιου­χι­κές Οργα­νώ­σεις  ΙΚΑ – OAEE – Δημο­σί­ου – ΠΟΣΕ ΟΑΕΕ – ΕΛΤΑ – ΟΣΕ – ΠΕΣ ΝΑΤ – ΠΣΣ Δικη­γό­ρων – ΠΟΣΕΑ ΕΤΕΑΠ – ΕΣΤΑΜΕΔΕ διεκ­δι­κώ­ντας την απο­κα­τά­στα­ση των λεη­λα­τη­μέ­νων συντά­ξε­ων και την ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγείας.

Μεγάλη συγκέντρωση για συντάξεις και υγεία 20 4 21 7

«Είμα­στε στον δρό­μο του αγώ­να και διεκ­δι­κού­με ό,τι με τον ιδρώ­τα και τον κόπο μιας ζωής πλη­ρώ­σα­με. Δεν χρω­στά­με σε κανέ­ναν. Εσείς μας χρω­στά­τε», τονί­ζουν απαι­τώ­ντας: Κατα­βο­λή του Δώρου του Πάσχα σε όλους τους συντα­ξιού­χους από το 0,5% του προ­ϋ­πο­λο­γι­σμού. 13η — 14η σύντα­ξη. Κατώ­τα­τη σύντα­ξη για όλους 600 ευρώ, από 384 που είναι σήμε­ρα, και άμε­ση κατα­βο­λή των συντά­ξε­ων. Δωρε­άν φάρ­μα­κα και ιατρο­φαρ­μα­κευ­τι­κή περί­θαλ­ψη. Ενί­σχυ­ση του δημό­σιου συστή­μα­τος Υγεί­ας. Κατα­βο­λή των ανα­δρο­μι­κών του 11μηνου σε όλους τους συντα­ξιού­χους για τις κύριες και επι­κου­ρι­κές συντά­ξεις, τη 13 — 14η σύντα­ξη και όλα τα αιτή­μα­τα που ανα­λυ­τι­κά έχουν επι­δώ­σει με τα υπο­μνή­μα­τά τους στην κυβέρνηση.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­καν ο Χρή­στος Κατσώ­της, μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ και βου­λευ­τής, αντι­προ­σω­πεία της ΕΓ του ΠΑΜΕ και της κεντρι­κής διοί­κη­σης της ΠΕΑΕΑ-ΔΣΕ.
Ακό­μη έστει­λε χαι­ρε­τι­σμό ο Δια­μα­ντής Μαυ­ρο­δό­γλου, πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ.

Μιλώ­ντας στη συγκέ­ντρω­ση ο Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ, ανήγ­γει­λε πρό­γραμ­μα κινη­το­ποι­ή­σε­ων, λέγο­ντας ότι η σημε­ρι­νή συγκέ­ντρω­ση είναι τρό­πον τινά το εναρ­κτή­ριο λάκτι­σμα. Τον Μάη και τον Ιού­νη θα γίνουν περι­φε­ρεια­κές κινη­το­ποι­ή­σεις και συσκέ­ψεις για την προ­ε­τοι­μα­σία των αγώ­νων των συντα­ξιού­χων με προ­τρο­πή την 1η Οκτώ­βρη να γίνει πανελ­λα­δι­κή κινη­το­ποί­η­ση στην Αθή­να. Ακό­μη κάλε­σε σε μαζι­κή συμ­με­το­χή στις απερ­για­κές συγκε­ντρώ­σεις της Πρω­το­μα­γιάς στις 6 Μάη.

Χαι­ρέ­τι­σαν ακό­μη: Ο Παντε­λής Τάτσης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΟΑΕΕ, ο Ερμό­λα­ος Λινάρ­δος, γραμ­μα­τέ­ας της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Πολι­τι­κών Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ου, ο Σωτή­ρης Ραυ­τό­που­λος, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων ΟΣΕ, ο Γιώρ­γος Πεπό­νης, πρό­ε­δρος του Πανελ­λή­νιου Συλ­λό­γου Συντα­ξιού­χων ΕΛΤΑ, ο Γιώρ­γος Βρα­νάς, πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ένω­σης Συντα­ξιού­χων ΝΑΤ, ο Κώστας Τζα­τζά­νης, πρό­ε­δρος των Συντα­ξιού­χων Μηχανικών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο