Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συγκέντρωση του ΚΚΕ στο Βόλο: Με την κοινή πάλη των λαών ενάντια στα σχέδια των ιμπεριαλιστών — Έτσι γράφεται η ιστορία!

«Τόλ­μη­σε στον αγώ­να μαζί με το ΚΚΕ. Ασπί­δα για το τώρα — Ελπί­δα για το αύριο». Με το σύν­θη­μα αυτό να δεσπό­ζει σε γιγα­ντο­πα­νό στην πρό­σο­ψη του κτι­ρί­ου του Πανε­πι­στη­μί­ου Θεσ­σα­λί­ας στην παρα­λία του Βόλου και το σύν­θη­μα διε­θνι­στι­κής αλλη­λεγ­γύ­ης στην «πλά­τη» της εξέ­δρας να δια­κη­ρύτ­τει «Με την κοι­νή πάλη των λαών ενά­ντια στα σχέ­δια των ιμπε­ρια­λι­στών — Έτσι γρά­φε­ται η ιστο­ρία!», παρου­σία χιλιά­δων μελών και φίλων της ΚΝΕ και του ΚΚΕ πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση κορύ­φω­σης της 31ης Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κής Κατα­σκή­νω­σης της ΚΝΕ στην παρα­λία του Βόλου.

Κεντρι­κός ομι­λη­τής ο Γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ Ν. Αμπα­τιέ­λος, ενώ χαι­ρε­τι­σμούς απηύ­θυ­ναν ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρης Κου­τσού­μπας και οι Άστορ Γκαρ­σία, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Εργα­ζο­μέ­νων Ισπα­νί­ας, Πάβελ Μπλάν­κο Καμπρέ­ρα, Α’ Γραμ­μα­τέ­ας της ΚΕ του ΚΚ Μεξι­κού και Κεμάλ Οκου­γιάν, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚ Τουρκίας.

Στη συγκέ­ντρω­ση παρα­βρέ­θη­κε πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ, απο­τε­λού­με­νη από τους Κ. Παρα­σκευά, Γ. Μαρί­νο, Ν. Σοφια­νό και Κ. Παπα­σταύ­ρου, μέλη του ΠΓ, Κ. Παπα­δά­κη, Ελ. Βαγε­νά και Π. Κουρ­μού­λη, Ρ.  Μαρού­δα,  μέλη της ΚΕ και Μαρία Γαβα­λά, μέλος της ΚΕ και γραμ­μα­τέα της ΕΠ Θεσ­σα­λί­ας του ΚΚΕ.

Λίγο μετά τις εφτά ένα κόκ­κι­νο ποτά­μι άρχι­σε να «εκβά­λει» στο λιμά­νι: Με τις σημαί­ες, τα συν­θή­μα­τα και τον δυνα­μι­σμό της η προ­συ­γκέ­ντρω­ση της ΚΝΕ. Στην κεφα­λή η Οργά­νω­ση Θεσ­σα­λί­ας της ΚΝΕ που φιλο­ξε­νεί όλες τις υπό­λοι­πες απ’ όλη την Ελλά­δα που ακολουθούν.

Ξεχω­ρι­στή η παρου­σία των φίλων του «Κόκ­κι­νου Αερό­στα­του» με το πανό τους δια­τρα­νώ­νουν «Και με αστρα­πή και με βρο­χή το Κόκ­κι­νο Αερό­στα­το θα φτά­σει κορυφή»!

«Ούτε γη ούτε νερό στους φονιά­δες των λαών», «Στον ιμπε­ρια­λι­σμό καμία υπο­τα­γή, η μόνη υπερ­δύ­να­μη είναι οι λαοί», η παρα­λία του Βόλου αντη­χεί αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κά συν­θή­μα­τα μετα­ξύ άλλων. «Ένας αιώ­νας αγώ­νας και θυσία, το ΚΚΕ στην πρω­το­πο­ρία» βρο­ντο­φω­νά­ζουν κατα­χει­ρο­κρο­τού­με­να τα παι­διά της ΚΝΕ, η επό­με­νη βάρ­δια των πρω­το­πό­ρων αγω­νι­στών, που παρά τις αντί­ξο­ες και­ρι­κές συν­θή­κες δια­δή­λω­σαν μαζι­κά, μαχη­τι­κά, κάνο­ντας την καρ­διά του Βόλου να χτυ­πά­ει στον δικό τους παλμό.

Ξεχω­ρι­στή και η παρου­σία των αντι­προ­σώ­πων των 8 ΚΝ που συμ­με­τέ­χουν στη φετι­νή 31η Αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κή Κατα­σκή­νω­ση της ΚΝΕ, δίνο­ντας ισχυ­ρό διε­θνι­στι­κό στίγ­μα στη μεγα­λειώ­δη συγκέ­ντρω­ση της ΚΝΕ από κοι­νού με τα Κομ­μου­νι­στι­κά Κόμ­μα­τα Εργα­ζο­μέ­νων της Ισπα­νί­ας, Μεξι­κού και Τουρ­κί­ας. Με δυνα­μι­σμό και παλ­μό ένω­σαν τις φωνές τους με τους χιλιά­δες νέους και νέες στην Ελλά­δα στέλ­νο­ντας από κοι­νού αντι­ι­μπε­ρια­λι­στι­κό αλλά και διε­θνι­στι­κό  μήνυ­μα. Ένα μήνυ­μα ενά­ντια στις επι­λο­γές των αστι­κών τάξε­ων που από τη μια σέρ­νουν τους λαούς σε πολε­μι­κά σφα­γεία και από την άλλη  τσα­κί­ζουν με τις πολι­τι­κές τους τα δικαιώ­μα­τα των εργα­ζο­μέ­νων. Ένα μήνυ­μα που τονί­ζει ότι η σωστή πλευ­ρά της ιστο­ρί­ας είναι η στρά­τευ­ση της Νεο­λαί­ας στην πάλη για το Σοσιαλισμό!

Η μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε με την «Διε­θνή», ενώ μέλη της ΚΝΕ άνα­ψαν πυρ­σούς πάνω στη γέφυ­ρα της παρα­λί­ας του Βόλου.

902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο