Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης της ΚΝΕ για την ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ: “Τραγουδάμε και πολεμάμε για τη ζωή”…

Χιλιά­δες νέοι και νέες, άνθρω­ποι όλων των ηλι­κιών σμί­γουν τις φωνές τους στη μεγά­λη συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον σκλη­ρά δοκι­μα­ζό­με­νο και πάντα ηρω­ι­κό λαό της Παλαι­στί­νης, που πραγ­μα­το­ποιεί η ΚΝΕ στο Σπόρτινγκ.

Στη συναυ­λία παρα­βρί­σκε­ται πολυ­με­λής αντι­προ­σω­πεία της ΚΕ του ΚΚΕ με επι­κε­φα­λής τον ΓΓ της, Δημή­τρη Κου­τσού­μπα.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΑΣ Ενώ­νου­με τη φωνή μας με τους λαούς όλου του κόσμου για «Λευ­τε­ριά στην Παλαιστίνη»

Το «παρών» ακό­μα έδω­σε αντι­προ­σω­πεία της πρε­σβεί­ας της Παλαι­στί­νης στην Ελλάδα.

«Είναι στιγ­μές που δεν υπάρ­χουν λέξεις για να περι­γρά­ψεις τη φρί­κη, όπως αυτή που ζει ο παλαι­στι­νια­κός λαός από το κρά­τος-δολο­φό­νο του Ισρα­ήλ, που σφυ­ρο­κο­πά ακό­μα και τώρα, τη στιγ­μή αυτή, τη Λωρί­δα της Γάζας. Θα βρού­με όμως τις λέξεις, όπως ο ήρω­ας λαός βρί­σκει τη δύνα­μη να παλέ­ψει ενά­ντια στην πανί­σχυ­ρη πολε­μι­κή μηχα­νή του Ισρα­ήλ, με όπλο το δίκιο του. Θα βρού­με τα τρα­γού­δια και τη φωνή, για­τί έχου­με χρέ­ος να μην σιω­πή­σου­με…», σημεί­ω­σε στην ομι­λία του ο Θοδω­ρής Κωτσαντής γραμ­μα­τέ­ας του ΚΣ της ΚΝΕ.

Και σει­ρά έχουν πάρει τα τρα­γού­δια… Τρα­γού­δια που μιλά­νε για το δίκιο, τρα­γού­δια που μιλά­νε για την ομορ­φιά της ζωής, τρα­γού­δια αφιε­ρω­μέ­να στα παι­διά που σε αυτήν την τόσο τρυ­φε­ρή ηλι­κία δεν έχουν γνω­ρί­σει τίπο­τα αλλά από το απο­κρου­στι­κό πρό­σω­πο του πολέ­μου και την κατο­χή της πατρί­δας τους, τρα­γού­δια αφιε­ρω­μέ­να στον λαό της Παλαι­στί­νης , που «δεν γονα­τί­ζει παρά μονά­χα μπρο­στά στους νεκρούς του».

 

«Είμα­στε και εμείς εδώ για να εκφρά­σου­με την αλλη­λεγ­γύη μας στον παλαι­στι­νια­κό λαό» ανά­φε­ρε η Νεφέ­λη Φασού­λη ανοί­γο­ντας τη μεγά­λη συναυλία.

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο