Μεγάλη Συναυλία — ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον Δημήτρη Μητροπάνο: Ανάρπαστο το έντυπο αφιέρωμα της ΚΝΕ με στιγμές από τη ζωή του αξέχαστου ερμηνευτή

Στο πλαί­σιο της μεγά­λης συναυ­λί­ας για τον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο η Οργά­νω­ση Περιο­χής Αττι­κής της ΚΝΕ τιμά με ακό­μη έναν ξεχω­ρι­στό τρό­πο τη μνή­μη και την προ­σφο­ρά του. Δημιούρ­γη­σε ένα όμορ­φο ολι­γο­σέ­λι­δο έντυ­πο αφιέ­ρω­μα με στιγ­μές από τη ζωή του αξέ­χα­στου ερμη­νευ­τή. Συγκε­κρι­μέ­να, οι διαν­θι­σμέ­νες με φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό σελί­δες του αφιε­ρώ­μα­τος περι­λαμ­βά­νουν τη μεγά­λη μου­σι­κή δια­δρο­μή του … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Μεγά­λη Συναυ­λία — ΑΦΙΕΡΩΜΑ στον Δημή­τρη Μητρο­πά­νο: Ανάρ­πα­στο το έντυ­πο αφιέ­ρω­μα της ΚΝΕ με στιγ­μές από τη ζωή του αξέ­χα­στου ερμη­νευ­τή.