Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συναυλία Κυριακή 13 Δεκέμβρη 9.00μμ

Στην τελι­κή ευθεία ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος για τη πολύ μεγά­λη συναυ­λία, προ­σαρ­μο­σμέ­νης «δια­δι­κτυα­κά» λόγω των συνθηκών.

Η συναυ­λία, που όπως τονί­ζει «διορ­γα­νώ­νε­ται με τη θερ­μή απο­δο­χή και συνει­σφο­ρά δεκά­δων τρα­γου­δι­στών, μου­σι­κών, τεχνι­κών» θα γίνει την Κυρια­κή 13 Δεκέμ­βρη, στις 21.00 μέσα από την πλατ­φόρ­μα estage live ενώ ο κάθε θεα­τής θα μπο­ρεί να παρα­κο­λου­θή­σει τη συναυ­λία μετά από την ενί­σχυ­ση του Ταμεί­ου Αλλη­λο­βο­ή­θειας του Συλ­λό­γου επι­λέ­γο­ντας ανά­με­σα στα ποσά των 3 ευρώ, ή 5 ευρώ ή 10 ευρώ, ανά­λο­γα την ενί­σχυ­ση που επι­θυ­μεί και δύνα­ται να προ­σφέ­ρει για το Ταμείο Αλλη­λεγ­γύ­ης του Συλλόγου.
Ταυ­τό­χρο­να οποιοσ­δή­πο­τε επι­θυ­μεί να κατα­βά­λει ένα επι­πλέ­ον ποσό για το ταμείο αλλη­λεγ­γύ­ης, μπο­ρεί κατά τη διάρ­κεια της συναυ­λί­ας να το κάνει με τη μορ­φή δωρεάς.

Σημειώνεται πως η συναυλία θα αναμεταδοθεί και από την ΕΡΤ τηλεόραση και ραδιόφωνο σε μεταγενέστερο χρόνο.

Ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος επι­ση­μαί­νει ότι «είμα­στε παρό­ντες με τα τρα­γού­δια και τους αγώ­νες μας, δίπλα στους για­τρούς, τους νοσο­κό­μους, τους συνα­δέλ­φους μας, δίπλα σε όλους που υψώ­νουν το ανά­στη­μά τους σε αυτές τις δύσκο­λες και κρί­σι­μες συνθήκες.
Η αντα­πό­κρι­ση όσων συνα­δέλ­φων μας συμ­με­τέ­χουν στη συναυ­λία είναι πραγ­μα­τι­κά συγκι­νη­τι­κή και μας ανοί­γει την προ­ο­πτι­κή για νέες παρό­μοιες πρω­το­βου­λί­ες στο μέλ­λον
».

Κατα­λή­γο­ντας κάνει σαφές πως «η εκδή­λω­ση του Συλ­λό­γου μας απο­τε­λεί ένα μεγά­λο πολι­τι­στι­κό γεγο­νός σε μια πολύ δύσκο­λη και κρί­σι­μη στιγ­μή για το λαό μας. Υψώ­νει φωνή διεκ­δί­κη­σης, αγώ­να, ανά­τα­σης, αλλη­λεγ­γύ­ης. Μια πολυ­συλ­λε­κτι­κή συναυ­λία με μεγά­λα ονό­μα­τα του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού».

Στη συναυ­λία έως τώρα συμ­με­τέ­χουν αλφα­βη­τι­κά οι ερμηνευτές:

🔹  Αντω­νο­πού­λου Ρίτα, Γλυ­κε­ρία, Δελη­βο­ριάς Φοί­βος, Δρο­γώ­σης Στά­θης, Ζου­γα­νέ­λη Ελε­ω­νό­ρα, Θηβαί­ος Χρή­στος, Θωμαϊ­δης Κώστας, Ίκα­ρη Βιο­λέ­τα, Κανά Μελί­να, Κότσι­ρας Γιάν­νης, Λέκ­κας Βασί­λης, Λιδά­κης Μανώ­λης, Μακε­δό­νας Κώστας, Μητσιάς Μανώ­λης, Μου­ζου­ρά­κης Πάνος, Μου­τσά­τσου Ανα­στα­σία, Μπά­μπα­λη Ανδριάν­να, Μπά­σης Δημή­τρης, Μπού­σα­λης Πάνος, Μπο­φί­λιου Νατάσ­σα, Νέγκα Γιώ­τα, Ντα­λά­ρας Γιώρ­γος, Πασχα­λί­δης Μίλ­τος, Περί­δης Ορφέ­ας, Πορ­το­κά­λο­γλου Νίκος, Σάτ­τι Μαρί­να, Τρια­ντα­φυλ­λί­δης Κώστας, Τσα­κνής Διο­νύ­σης, Φάμελ­λος Μανώ­λης και Φαρα­ντού­ρη Μαρία.

Επί­σης, συμ­με­τέ­χουν οι μουσικοί:

🔹  Ανδρου­λι­δά­κης Μανό­λης, Αθα­να­σιάς Τάσος, Βαλα­ρού­τσος Από­στο­λος, Βήχος Θανά­σης, Βορ­γιάς Ρήγας, Γουά­στορ Αχιλ­λέ­ας, Δρα­κό­που­λος Καλ­λί­στρα­τος, Δρά­κος Μάξι­μος, Ζάκ­κας Ηρα­κλής, Ζέρ­βας Άρης, Κατσί­κας Γιώρ­γος, Κατσί­κης Νίκος, Μαχαί­ρας Βαγ­γέ­λης, Μάτσι­κας Γιώρ­γος, Μιχά­λης Χρή­στος, Μπαρ­μπα­γά­λας Δημή­τρης, Μπε­νέ­κας Ορέ­στης, Μυλω­νάς Γιώρ­γος, Νεο­φυ­τί­δης Νεο­κλής, Ντού­τσου­λης Μίμης, Παπα­δό­που­λος Θύμιος, Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάν­νης, Παχής Γιώρ­γος, Πελέ­κας Μάκης, Περ­τσι­νί­δης Χρή­στος, Ραψα­νιώ­της Βασί­λης, Σινά­νης Γιάν­νης, Σίντος Δημή­τρης, Συντρί­δης Γρη­γό­ρης, Τρά­πα­λης Ανδρέ­ας, Φωτιά­δης Κων­στα­ντί­νος και Χατζη­ιορ­δά­νου Ντίνος.

🔹  Επι­μέ­λεια ορχή­στρας: Παπα­ζα­χα­ριά­κης Γιάννης.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο