Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλη συναυλία προς τιμήν του Δημήτρη Μητροπάνου διοργανώνουν η ΚΕ του ΚΚΕ και η οικογένειά του

Η Κεντρι­κή Επι­τρο­πή του ΚΚΕ μαζί με την οικο­γέ­νεια του Δημή­τρη Μητρο­πά­νου, με αφορ­μή τα 10 χρό­νια από τον θάνα­τό του, διορ­γα­νώ­νουν μια μεγά­λη συναυ­λία προς τιμήν του τη Δευ­τέ­ρα 30 Μαΐ­ου στις 20.30 στο γήπε­δο του Πανιώ­νιου στη Νέα Σμύρ­νη, με τη συμ­με­το­χή σπου­δαί­ων καλλιτεχνών.

«Ο Δημή­τρης Μητρο­πά­νος άφη­σε έντο­νη τη σφρα­γί­δα του στην ιστο­ρία του ελλη­νι­κού τρα­γου­διού, κυρί­ως όμως στις καρ­διές όλων. Ερμή­νευ­σε με τον δικό του μονα­δι­κό τρό­πο τρα­γού­δια που έχουν μεί­νει ανε­ξί­τη­λα στο πέρα­σμα του χρό­νου. Συνερ­γά­στη­κε με κορυ­φαί­ους συν­θέ­τες και στι­χουρ­γούς της χώρας και κέρ­δι­σε την αγά­πη και το σεβα­σμό όλων μας. Στη φωνή του φτε­ρού­γι­σε το πεί­σμα όσων πηγαί­νουν κόντρα στους δύσκο­λους και­ρούς. Τα τρα­γού­δια του συντρό­φευ­σαν και συνε­χί­ζουν να συντρο­φεύ­ουν όσους θέλουν ‘έναν κόσμο πιο μεγά­λο…’» σημειώ­νει το ΚΚΕ.

Η Πέγκυ Ζήνα, ο Παντε­λής Θαλασ­σι­νός, ο Βαγ­γέ­λης Κορα­κά­κης, ο Λάκης Παπα­δό­που­λος, ο Μίλ­τος Πασχα­λί­δης, ο Γιώρ­γος Σαμπά­νης και ο Κώστας Τρια­ντα­φυλ­λί­δης, πλαι­σιω­μέ­νοι από την ορχή­στρα που τον συνό­δευε «θα στα­θούν στη μέση της σκη­νής, θα ανα­λά­βουν το βαρύ έργο της επα­νε­κτέ­λε­σης των τρα­γου­διών που ερμή­νευ­σε ο ίδιος και θα απο­τί­σουν φόρο τιμής σε ένα μονα­δι­κό άνθρω­πο, που με την ταπει­νό­τη­τα και τη σεμνό­τη­τα που τον χαρα­κτή­ρι­ζε μιλού­σε πάντα στις δικές μας ψυχές».

Παρου­σί­α­ση, σκη­νο­θε­σία, επι­μέ­λεια: Ιερο­κλής Μιχαηλίδης

Καλ­λι­τε­χνι­κή επι­μέ­λεια: Γιάν­νης Παπαζαχαριάκης.

Ηχο­λη­ψία: Δημή­τρης Ευαγγελάτος.

Η ορχή­στρα του Δημή­τρη Μητρο­πά­νου: Γιώρ­γος Κατσί­κας (ντραμς), Γιάν­νης Κυφω­νί­δης (πλή­κτρα), Μίμης Ντού­τσου­λης (μπά­σο), Γιάν­νης Παπα­ζα­χα­ριά­κης (κιθά­ρα), Γιώρ­γος Παπα­χρι­στού­δης (πιά­νο), Μάκης Πελέ­κας (μπου­ζού­κι), Χρή­στος Περ­τσι­νί­δης (ηλε­κτρι­κή κιθά­ρα), Γιάν­νης Σινά­νης (μπου­ζού­κι), Ανδρέ­ας Τρά­πα­λης (βιο­λί), Ντί­νος Χατζη­ιορ­δά­νου (ακορ­ντε­όν).

Γενικές πληροφορίες:

Συναυ­λία: Δευ­τέ­ρα 30 Μαΐ­ου, Γήπε­δο Πανιω­νί­ου, Νέα Σμύρνη

Έναρ­ξη συναυ­λί­ας: 20.30

Οι πόρ­τες ανοί­γουν στις 18.00

Προ­πώ­λη­ση εισι­τη­ρί­ων online: www.ticketservices.gr. Τιμή εισι­τη­ρί­ου: 12 ευρώ.

Προ­σκλή­σεις δια­τί­θε­νται από τις οργα­νώ­σεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ στην Αττική.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο