Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλος ο κατάλογος των επεμβάσεων των ΗΠΑ στην Λατινική Αμερική και πριν τη Βενεζουέλα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Είναι γνω­στή και επί­και­ρη η ρήση του Προ­έ­δρου της Βολι­βί­ας Μορά­λες πως «στην μόνη χώρα της Αμε­ρι­κής που δεν έγι­νε επέμ­βα­ση των Αμε­ρι­κά­νων είναι οι ίδιες οι ΗΠΑ επει­δή δεν έχουν εκεί Αμε­ρι­κά­νι­κη πρεσβεία».

Ο πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Νίκο­λας Μαδού­ρο κατη­γο­ρεί τις ΗΠΑ για την απρο­κά­λυ­πτη παρέμ­βα­ση της να ανα­γνω­ρί­σουν για Πρό­ε­δρο της χώρας τον

Πρό­ε­δρο της — κατά τα άλλα μετά από από­φα­ση του Ανώ­τα­του δικα­στη­ρί­ου της χώρας παρά­τυ­πης- Βου­λής Juan Guaido που απο­δει­κνύ­ε­ται φερέ­φω­νο των ΗΠΑ.

latinamerika chile

Βίκτωρ Χάρα μάρ­τυ­ρας στην Χιλή.

Φαί­νε­ται ο Juan Guaido να λει­τουρ­γεί βάση ενός οργα­νω­μέ­νου σχε­δί­ου Αμε­ρι­κά­νι­κης κοπής με την βοή­θεια των συμ­μά­χων της από το «γκρούπ της Λίμα» όπου τόνο δίνει μετα­ξύ των άλλων ο ακρο­δε­ξιός νέος Πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Μπολσονάρο.

latinamerika

Οι επεμ­βά­σεις των ΗΠΑ στην μαρ­τυ­ρι­κή Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή είναι πολ­λές και ξεκι­νούν από το δόγ­μα του Προ­έ­δρου των ΗΠΑ James Monroe όπου ανα­κη­ρύσ­σει πως η υπό­λοι­πη Αμε­ρι­κή είναι ένα είδος προ­τε­κτο­ρά­του των ΗΠΑ και έτσι πρέ­πει να αντιμετωπίζεται.

Έτσι εξ ονό­μα­τος εμπο­ρι­κών είτε εθνι­κών συμ­φε­ρό­ντων είτε με διά­φο­ρες άλλες δικαιο­λο­γί­ες όπως ο κίν­δυ­νος του κομ­μου­νι­σμού, η «υπε­ρά­σπι­ση των ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των» έχει επέμ­βει από το 1846 σε όλες σχε­δόν τις χώρες της Λατι­νι­κής Αμε­ρι­κής και της Καραϊβικής.

Η επέμ­βα­ση γίνε­ται είτε με ωμές στρα­τιω­τι­κές παρεμ­βά­σεις είτε στη­ρί­ζο­ντας ακρο­δε­ξιά, φασι­στι­κά ανδρεί­κε­λα που λει­τουρ­γούν ενά­ντια στους λαούς τους με πρα­ξι­κο­πή­μα­τα συνή­θως ενα­ντί­ον νόμι­μα εκλεγ­μέ­νων δημο­κρα­τι­κών ή σοσιαλ­δη­μο­κρα­τών ηγετών.

Η διοί­κη­ση Trump δεί­χνει το αλη­θι­νό πρό­σω­πο της Ιμπε­ρια­λι­στι­κής επι­κυ­ριαρ­χί­ας των ΗΠΑ στην Λ. Αμε­ρι­κή ανα­γνω­ρί­ζο­ντας τον Juan Guaido σαν προ­σω­ρι­νό Πρό­ε­δρο της Βενεζουέλας.

Σημειώ­νου­με επι­γραμ­μα­τι­κά μερι­κές από τις πιο αξιο­ση­μεί­ω­τες παρεμ­βά­σεις των ΗΠΑ στη Λατι­νι­κή Αμερική:

1846: Οι ΗΠΑ εισβάλ­λουν στο Μεξι­κό και κατα­λαμ­βά­νουν την πόλη του Μεξι­κού το 1847. Μια συν­θή­κη ειρή­νης τον επό­με­νο χρό­νο δίνει στις ΗΠΑ πάνω από το μισό του εδά­φους του Μεξι­κού — όπου σήμε­ρα ανή­κουν οι περισ­σό­τε­ρες από τις δυτι­κές της πολιτείες.

1903: Οι ΗΠΑ μηχα­νεύ­ο­νται την ανε­ξαρ­τη­σία του Πανα­μά από την Κολομ­βία και απο­κτούν κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα πάνω από τη ζώνη όπου η διώ­ρυ­γα του Πανα­μά θα συνέ­δεε την  ναυ­τι­λια­κή οδό Ατλα­ντι­κού και Ειρηνικού.

1903: Η Κού­βα και οι ΗΠΑ υπο­γρά­φουν συν­θή­κη που επι­τρέ­πει σχε­δόν από­λυ­το έλεγ­χο των ΗΠΑ επί της Κού­βας. ΗΠΑ εγκα­θι­στά στρα­τιω­τι­κή βάση στον κόλ­πο του Γκουαντανάμο.

Οι Αμε­ρι­κά­νοι πεζο­ναύ­τες παρεμ­βαί­νουν επα­νει­λημ­μέ­να στην Κεντρι­κή Αμε­ρι­κή και την Καραϊ­βι­κή σε όλο το πρώ­το τρί­το του 20ού αιώ­να, συχνά για την προ­στα­σία των επι­χει­ρη­μα­τι­κών συμ­φε­ρό­ντων των ΗΠΑ σε στιγ­μές πολι­τι­κής αστά­θειας που οι ίδιοι έχουν δημιουργήσει.

latinamerika guatemala

1914: Αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατα­λαμ­βά­νουν το λιμά­νι της Veracruz στο Μεξι­κό για επτά μήνες σε μια προ­σπά­θεια να καθο­ρί­σουν τις εξε­λί­ξεις της Μεξι­κα­νι­κής Επα­νά­στα­σης και στο τέλος τα καταφέρνουν.

1948: Στή­ρι­ξη της δικτα­το­ρί­ας στην Παρα­γουάη που κρά­τη­σε μέχρι το 1989.

1954: Ο νόμι­μος Πρό­ε­δρος της Γουα­τε­μά­λα Jacobo Arbenz, αρι­στε­ρών πεποι­θή­σε­ων, ανα­τρέ­πε­ται με πρα­ξι­κό­πη­μα που υπο­στη­ρί­ζε­ται από την CIA. Σημειώ­νου­με εδώ ότι ο Τσε Γκε­βά­ρα ήταν σύμ­βου­λος του Arbenz εκεί­νη την επο­χή και υπέρ της ένο­πλης αντί­στα­σης χωρίς να εισακουστεί.

1961: Αντε­πα­να­στα­τι­κές δυνά­μεις μισθο­φό­ρων υπο­στη­ριγ­μέ­νες απο τις ΗΠΑ εισβά­λουν- στον Κόλ­πο των Χοί­ρων στην Κού­βα. Η εισβο­λή απο­τυγ­χά­νει αλλά η Ουά­σινγ­κτον συνε­χί­ζει τις προ­σπά­θειες να δολο­φο­νή­σει τον Κάστρο και να δια­λύ­σει την επα­να­στα­τι­κή εξουσία.

playa giron

Κου­βα­νοί μαχη­τές που υπε­ρά­σπι­σαν την πατρί­δα τους

1964; Ο υπο­ψή­φιος της Αρι­στε­ράς και μετέ­πει­τα Πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Joao Goulart ανα­τρέ­πε­ται από πρα­ξι­κό­πη­μα οργα­νω­μέ­νο από τις ΗΠΑ που εγκα­θι­στά στρα­τιω­τι­κή χού­ντα που διαρ­κεί μέχρι τη δεκα­ε­τία του 1980.

1965: Στρα­τιω­τι­κές δυνά­μεις των ΗΠΑ απο­βι­βά­ζο­νται στη Δομι­νι­κα­νή Δημο­κρα­τία και παρεμ­βαί­νουν στον εμφύ­λιο πόλε­μο υπέρ των συμ­φε­ρό­ντων τους.

1968: στή­ρι­ξη της δικτα­το­ρί­ας στο Περού που κρά­τη­σε μέχρι το 1975.

Δεκα­ε­τία του 1970: Στην Αργε­ντι­νή, Χιλή και άλλες χώρες της Νότιας Αμε­ρι­κής ξεκι­νά οργα­νω­μέ­νη από τις ΗΠΑ βάναυ­ση εκστρα­τεία απει­λών, κατα­στο­λής και δολο­φο­νί­ας με στό­χο γνω­στές αρι­στε­ρές προ­σω­πι­κό­τη­τες, πολι­τι­κούς, συν­δι­κα­λι­στές αλλά και απλούς ανθρώ­πους γνω­στή ως επι­χεί­ρη­σης Κόνδορας.

1972: Στή­ρι­ξη της δικτα­το­ρί­ας στην Ουρου­γουάη που κρά­τη­σε μέχρι το 1975.

1973: Οργά­νω­ση και στή­ρι­ξη του αιμα­τη­ρού πρα­ξι­κο­πή­μα­τος στην Χιλή ενα­ντί­ον του νόμι­μου αρι­στε­ρού Προ­έ­δρου Αλιέ­ντε και εγκα­τά­στα­ση της στυ­γνής δικτα­το­ρί­ας του Πινοσέτ.

latinamerika argentina

Η χού­ντα του Βιδέλα

1976: Πρα­ξι­κό­πη­μα στην Αργε­ντι­νή με τον στρα­τη­γό Βιδέ­λα επι­κε­φα­λής μετά από παρέμ­βα­ση των ΗΠΑ για «να σωθεί η χώρα από το χάος».

Δεκα­ε­τία του 1980: η κυβέρ­νη­ση Reagan στη­ρί­ζει με όπλα και συμ­βού­λους την αντι­κο­μου­νι­στι­κή οργά­νω­ση Contraς ενά­ντια στην κυβέρ­νη­ση της Νικα­ρά­γουας των Σαντι­νί­στας και οργα­νώ­νει την επί­θε­ση της Σαλ­βα­δο­ρια­νής κυβέρ­νη­σης κατά των αρι­στε­ρών ανταρ­τών FMLN.

1983: οι δυνά­μεις των ΗΠΑ εισβά­λουν στο νησί Γρε­νά­δα μετά από κατη­γο­ρί­ες ότι η κυβέρ­νη­ση της συμ­μα­χεί με την κομ­μου­νι­στι­κή Κούβα.

1989: ΗΠΑ εισβάλ­λει στον Πανα­μά για να συλ­λά­βει τον Manuel Noriega μέχρι τότε σύμ­μα­χο τους.

latinamerika panama

Στον Πανα­μά

1994: μια καθο­δη­γού­με­νη από τις ΗΠΑ εισβο­λή της Αϊτής για την αντι­κα­τά­στα­ση του καθε­στώ­τος που είχε εκδιώ­ξει τον πρό­ε­δρο Jean-Bertrand Aristide. Η εισβο­λή επα­να­φέ­ρει τον Aristide.

2002: Ο Πρό­ε­δρος της Βενε­ζου­έ­λας Ούγκο Τσά­βες απο­πέ­μπε­ται για δύο ημέ­ρες μετά από στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα. Αυτός και οι σύμ­μα­χοί του κατη­γο­ρούν ΗΠΑ σιω­πη­ρή υπο­στή­ρι­ξη της από­πει­ρας του πρα­ξι­κο­πή­μα­τος. Οι πρα­ξι­κο­πη­μα­τί­ες παίρ­νουν χάρη το 2007 και γίνο­νται οι οργα­νω­τές της έκρυθ­μης κατά­στα­σης που επι­κρα­τεί σήμε­ρα στην Βενε­ζου­έ­λα με τις οδη­γί­ες των ΗΠΑ.

2009: Ο Πρό­ε­δρος της Ονδού­ρας Μανου­έλ Ζελά­για ανα­τρέ­πε­ται από τους στρα­τιω­τι­κούς. Οι ΗΠΑ κατη­γο­ρού­νται για συμ­με­το­χή και επι­δεί­νω­ση της κατά­στα­σης στην χώρα μετά την άρνη­σή τους να κατα­δι­κά­σουν το πρα­ξι­κό­πη­μα. Έτσι δεν είναι τυχαίο που χιλιά­δες πρό­σφυ­γες ξεκί­νη­σαν από την Ονδού­ρα, πριν από μήνες, για να μετα­να­στεύ­σουν στις ΗΠΑ, θεω­ρώ­ντας πως είναι οι υπεύ­θυ­νες για να τους προστατεύσουν.

latinamerika grenada

Μισθο­φό­ροι Αμε­ρι­κά­νοι στην Γρενάδα

Ο κατά­λο­γος είναι πράγ­μα­τι μακρύς και φαί­νε­ται να μην έχει τελειω­μό. Η επι­θε­τι­κό­τη­τα του Ιμπε­ρια­λι­σμού στην Λατι­νι­κή Αμε­ρι­κή, όλες οι παρα­βιά­σεις νόμων, δικαιω­μά­των, της ίδιας της ανθρώ­πι­νης ζωής κάνει την ανά­γκη απαλ­λα­γής των λαών από αυτό το απάν­θρω­πο σύστη­μα, που στην κατάρ­ρευ­ση του παρα­σέρ­νει την ανθρω­πό­τη­τα στην κατα­στρο­φή, ακό­μη πιο επιτακτική.

_________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο