Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλο κύμα συμμετοχής στο συλλαλητήριο από συνδικαλιστικές οργανώσεις και άλλους φορείς

Στο σημερινό συλλαλητήριο, στις 6 μ.μ., στα Προπύλαια καλούν με ανακοινώσεις τους δεκάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Σχε­τι­κές απο­φά­σεις έχουν πάρει:

  • Το Εργα­τι­κό Κέντρο Λαυ­ρί­ου — Ανα­το­λι­κής Αττικής.
  • Οι Ομο­σπον­δί­ες Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μα­κευ­τι­κών και Συνα­φών Επαγ­γελ­μά­των (ΟΕΦΣΕΕ), Οικο­δό­μων, Εργα­το­τε­χνι­τών και Υπαλ­λή­λων Γάλα­κτος — Τρο­φί­μων — Ποτών, Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ας — Ιμα­τι­σμού — Δέρ­μα­τος (ΟΕΚΙΔΕ), Λογι­στών (ΠΟΛ), Μισθω­τών Τύπου και Βιο­μη­χα­νί­ας Χάρ­του, Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Τρι­το­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης (ΟΔΠΤΕ), Εργα­ζο­μέ­νων στην Ειδι­κή Αγω­γή (ΠΟΜΕΕΑ), Συλ­λό­γων Εργα­ζο­μέ­νων Απο­κε­ντρω­μέ­νων Διοι­κή­σε­ων Ελλά­δας (ΟΣΕΑΔΕ), Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ (ΟΣΙΚΑ).
  • Τα Συν­δι­κά­τα Μετάλ­λου Αττι­κής και Ναυ­πη­γο­ε­πι­σκευα­στι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Ελλά­δας, Τηλε­πι­κοι­νω­νιών και Πλη­ρο­φο­ρι­κής (ΣΕΤΗΠ) Αττι­κής, Επι­σι­τι­σμού — Του­ρι­σμού — Ξενο­δο­χεί­ων Αττι­κής, Οικο­δό­μων Αθή­νας, Ηλε­κτρο­λό­γων Αττι­κής, Τύπου και Χάρ­του, Εργα­το­ϋ­παλ­λή­λων Ταχυ­δρο­μεί­ων — Ταχυ­με­τα­φο­ρών Αττι­κής (ΣΕΤΤΑ), ΟΤΑ Αττι­κής, Καθα­ρι­στριών Αττι­κής, Ιδιω­τι­κής Υγεί­ας Πει­ραιά, το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κής Υγεί­ας Αθή­νας, ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Χρη­μα­το­πι­στω­τι­κών και Συνα­φών Επι­χει­ρή­σε­ων Νομού Αττι­κής, τα ναυ­τερ­γα­τι­κά σωμα­τεία ΠΕΜΕΝ, «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», ΠΕΕΜΑΓΕΝ, ΠΕΠΡΝ και ΠΕΣ/ΝΑΤ, η Πανελ­λα­δι­κή Ενω­ση Ελαιουρ­γο­σα­πω­νο­ποιών και Χημι­κής Βιο­μη­χα­νί­ας Αττι­κής, το Σωμα­τείο Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων και Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Δυτι­κής Αττι­κής, η Ενω­ση Λογι­στών — Ελεγ­κτών Περι­φέ­ρειας Αττι­κής (ΕΛΕΠΑ), το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Χαϊ­δα­ρί­ου, ο Σύλ­λο­γος Εργα­ζο­μέ­νων στην Ιδιω­τι­κή Εκπαί­δευ­ση ν. Αττι­κής «Ο Βύρων», το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων «Forthnet — Netmed». Οι Σύλ­λο­γοι Εκπαι­δευ­τι­κών ΠΕ Ανατ. Αττι­κής «Ο Σωκρά­της», Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Γεω­πο­νι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Αθη­νών, Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού ΕΜΠ, Εργα­ζο­μέ­νων Υπουρ­γεί­ου Γεωρ­γί­ας ν. Αττι­κής, Υπαλ­λή­λων Περι­φέ­ρειας Αττι­κής, Προ­σω­πι­κού Εθνι­κού Ιδρύ­μα­τος Ερευ­νών, Διοι­κη­τι­κού Προ­σω­πι­κού Πανε­πι­στη­μί­ου Δυτι­κής Αττι­κής. Τα Σωμα­τεία Εργα­ζο­μέ­νων «DHL Express (Hellas)», Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Λαυ­ρε­ω­τι­κής, Οικο­δό­μων Λαυ­ρε­ω­τι­κής, Ηλε­κτρο­τε­χνι­τών Λαυ­ρί­ου, Εργα­ζο­μέ­νων «Σελέκτ Σέρ­βις Πάρτ­νερ» Αερο­δρο­μί­ου Αθη­νών, Εργα­ζο­μέ­νων «Cosmote — eValue» Αττι­κής, Καθα­ρι­στών — Καθα­ρι­στριών Πει­ραιά, Επαγ­γελ­μα­τιών Οδη­γών Αττι­κής, Βοιω­τί­ας και Νήσων Αργο­σα­ρω­νι­κού, Ιδιω­τι­κών Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, Εργα­ζο­μέ­νων σε «Vodafone — 360 Connect» και λοι­πές θυγα­τρι­κές, Εργα­ζο­μέ­νων στη «New Sia Greece» (πρώ­ην «First Data»), Εργα­ζο­μέ­νων στη «Mellon». Η Ενω­ση Εργα­ζο­μέ­νων στη Δια­κί­νη­ση Εμπο­ρευ­μα­το­κι­βω­τί­ων στις Προ­βλή­τες του Πει­ραιά (ΕΝΕΔΕΠ), ο Σύν­δε­σμος Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων Αθή­νας, το Συν­δι­κά­το Εργα­ζο­μέ­νων Φαρ­μά­κου — Καλ­λυ­ντι­κού Αττι­κής — Πει­ραιά, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων στην Ενέρ­γεια Αττι­κής — Βοιω­τί­ας — Εύβοιας — Κοριν­θί­ας, το Σωμα­τείο Εργα­ζο­μέ­νων Δήμου Λυκό­βρυ­σης — Πεύ­κης. Ο Πανελ­λή­νιος Μου­σι­κός Σύλ­λο­γος. Το Στέ­κι Εργα­ζο­μέ­νων και Νεο­λαί­ας Πατη­σί­ων — Κυψέ­λης «Καί­τη Πανοπούλου».

Η ΟΒΣΑ

Στο συλ­λα­λη­τή­ριο συμ­με­τέ­χει επί­σης η Ομο­σπον­δία Βιο­τε­χνι­κών Σωμα­τεί­ων Αττι­κής, απαι­τώ­ντας μέτρα προ­στα­σί­ας της υγεί­ας και του εισο­δή­μα­τος. Στις διεκ­δι­κή­σεις περι­λαμ­βά­νο­νται ανά­με­σα σε άλλα: Να δοθεί σε όλους τους επαγ­γελ­μα­τί­ες και τις πλητ­τό­με­νες επι­χει­ρή­σεις επί­δο­μα ειδι­κού σκο­πού ύψους 1.000 ευρώ για κάθε μήνα εφαρ­μο­γής περιο­ρι­στι­κών μέτρων. Να δια­γρα­φεί τμή­μα των χρε­ών προς την εφο­ρία και τις τρά­πε­ζες. Να δια­γρα­φούν τόκοι, πρό­στι­μα και το 30% του κεφα­λαί­ου για τους εν ενερ­γεία εργα­ζό­με­νους και αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους και 50% για όσους είναι άνερ­γοι. Επι­δό­τη­ση των εισφο­ρών ατο­μι­κής ασφά­λι­σης αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων για όσο διά­στη­μα κρα­τούν τα μέτρα περιο­ρι­σμού, χωρίς απώ­λεια συντα­ξιο­δο­τι­κών δικαιω­μά­των. Ανα­στο­λή των ρυθ­μί­σε­ων σε τρά­πε­ζες, ΔΕΗ για όσο διά­στη­μα κρα­τούν τα μέτρα περιο­ρι­σμού. Φθη­νό­τε­ρο τιμο­λό­γιο σε φως, νερό, τηλέ­φω­νο, χωρίς χαρά­τσια που δεν αφο­ρούν την κατα­νά­λω­ση. Ανα­στο­λή κατα­σχέ­σε­ων και απα­γό­ρευ­ση πλει­στη­ρια­σμών πρώ­της κατοι­κί­ας. Καθιέ­ρω­ση ακα­τά­σχε­του επι­χει­ρη­μα­τι­κού λογα­ρια­σμού για τους αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νους. Απαλ­λα­γή από δημο­τι­κά τέλη για 6 μήνες για τις πλητ­τό­με­νες επι­χει­ρή­σεις και γεν­ναία μεί­ω­ση των δημο­τι­κών τελών για το υπό­λοι­πο διά­στη­μα για όλες τις μικρές και πολύ μικρές επι­χει­ρή­σεις. Απαλ­λα­γή από τα ενοί­κια όσων μισθώ­νουν δημο­τι­κές ή κρα­τι­κές εγκα­τα­στά­σεις και παρα­μέ­νουν κλει­στοί με κρα­τι­κή απόφαση.

  • Κάλε­σμα συμ­με­το­χής απευ­θύ­νει και ο Σύλ­λο­γος Αυτο­α­πα­σχο­λού­με­νων Επαγ­γελ­μα­τιών και Εμπό­ρων Αθήνας.

Συμ­με­τέ­χουν επί­σης: Ομο­σπον­δία Γυναι­κών Ελλά­δας, η Ελλη­νι­κή Επι­τρο­πή για τη Διε­θνή Υφε­ση και Ειρή­νη (ΕΕΔΥΕ), πολ­λοί φοι­τη­τι­κοί σύλ­λο­γοι, η Πρω­το­βου­λία Ανα­πλη­ρω­τών, η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Μαθη­τών Αθή­νας, ο Σύλ­λο­γος Σπου­δα­στών Δημό­σιων ΙΕΚ Αττι­κής και η Συντο­νι­στι­κή Επι­τρο­πή Αγώ­να Ανα­πή­ρων (ΣΕΑΑΝ).

  • Το Εργα­τι­κό Κέντρο Αθή­νας εκφρά­ζει τη στή­ρι­ξή του στο πανατ­τι­κό συλ­λα­λη­τή­ριο σήμε­ρα Τετάρ­τη και στους αγώ­νες που δίνουν καθη­με­ρι­νά οι εργα­ζό­με­νοι στην πρώ­τη γραμ­μή της μάχης ενά­ντια στην παν­δη­μία του κορονοϊού.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο