Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλο συλλαλητήριο στέλνει μήνυμα καταδίκης του πολυνομοσχεδίου (ΦΩΤΟ)

Ξεκί­νη­σε η συγκέ­ντρω­ση του ΠΑΜΕ στην Αθή­να, όπου η πολύ μαζι­κή συμ­με­το­χή των εργα­ζο­μέ­νων στέλ­νει μήνυ­μα κατα­δί­κης του πολυνομοσχεδίου.

«Κάτω τα χέρια από την απερ­γία, χέρι δεν θα βάλε­τε στα σωμα­τεία» και «Τώρα σου δίνουν μέρι­σμα κι αύριο σου παίρ­νουν το δια­μέ­ρι­σμα», «Στο γύψο δεν θα βάλε­τε την απερ­γία, καμία υπο­τα­γή στην πλου­το­κρα­τία» φωνά­ζουν οι δια­δη­λω­τές, τονί­ζο­ντας ότι θα αγω­νί­ζο­νται και θα απερ­γούν μέχρι να ανα­τρέ­ψουν την πολι­τι­κή που σακα­τεύ­ει την εργα­τι­κή τάξη και το λαό για χάρη των αφεντικών.

pame

Οι δια­δη­λω­τές συγκε­ντρώ­θη­καν αρχι­κά στην πλα­τεία Ομο­νοί­ας και κατευ­θύ­νο­νται προς τη Βουλή.

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «κάτω τα χέρια από την απερ­γία, χέρι δεν θα βάλε­τε στα σωμα­τεία, το ΠΑΜΕ καλεί σε «μαζι­κή, μαχη­τι­κή, αγω­νι­στι­κή δρά­ση τους εργα­ζό­με­νους και τις εργα­ζό­με­νες, τη νεο­λαία, τους συντα­ξιού­χους, τους ανέρ­γους, τους αγρό­τες, τους ελευ­θε­ρο­ε­παγ­γελ­μα­τί­ες, όλο το λαό». «Η κυβέρ­νη­ση που φέρ­νει ένα νέο πολυ­νο­μο­σχέ­διο — φωτιά τις επό­με­νες μέρες να πάρει δυνα­μι­κή απά­ντη­ση», επι­ση­μαί­νει το ΠΑΜΕ σε ανα­κοί­νω­σή του.

pame1 pame2 pame3 pame4 pame6

pame20 pame21 pame23 pame24 pame26 pame27

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο