Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Μεγάλο συλλαλητήριο στο Σύνταγμα: Χιλιάδες λαού στέλνουν μήνυμα ότι το έγκλημα στα Τέμπη δεν θα συγκαλυφθεί (VIDEO)

Χιλιά­δες λαού αυτή την ώρα δια­δη­λώ­νουν στο Σύνταγ­μα το οποίο έχει κατα­κλυ­στεί από ανθρώ­πους κάθε ηλι­κί­ας, εργα­ζό­με­νους, φοι­τη­τές, μαθη­τές, οικο­γέ­νειες με μικρά παιδιά. 

«Το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί όλων των νεκρών θα γίνου­με φωνή», «Σήψη και μπό­χα το σύστη­μα εκπέ­μπει, ποτέ δεν θα ξεχά­σου­με το έγκλη­μα στα Τέμπη», «Εσείς μετρά­τε κέρ­δη και ζημιές, εμείς μετρά­με ανθρώ­πι­νες ζωές», «ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημο­κρα­τία, το έγκλη­μα αυτό έχει ιστο­ρία» και «Τώρα η οργή να γίνει ανα­τρο­πή, το έγκλη­μα αυτό δεν θα ξεχα­στεί», είναι μερι­κά από τα συν­θή­μα­τα που δονούν την ατμό­σφαι­ρα στο Σύνταγμα.

Χιλιά­δες δια­δη­λω­τές φωνά­ζουν αυτά τα συν­θή­μα­τα, στέλ­νο­ντας ξεκά­θα­ρο μήνυ­μα ότι το έγκλη­μα στα Τέμπη δεν θα συγκα­λυ­φθεί, δεν θα ξεχαστεί.

Αυτός ο αγώ­νας πρέ­πει να συνε­χι­στεί ως την τελι­κή δικαί­ω­ση» είναι το μήνυ­μα που στέλ­νουν οι ομι­λη­τές από σωμα­τεία και συν­δι­κά­τα που έχουν ξεκι­νή­σει στο Σύνταγμα.

Το μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο ξεκί­νη­σε με χαι­ρε­τι­σμό του Πανα­γιώ­τη Μπού­ρου, μηχα­νο­δη­γού της «Hellenic train».

Επό­με­νη ομι­λή­τρια ήταν η Σοφία Ζώρη, μέλος της 5μελούς επι­τρο­πής ΕΙΝΑΠ Παί­δων Αγ. Σοφία.

Στη συνέ­χεια στο βήμα ανέ­βη­κε ο Μανώ­λης Χαρα­τσής, μέλος ΔΣ Ομο­σπον­δί­ας  εργα­ζο­μέ­νων ΕΥΔΑΠ.

Τον λόγο στη συνέ­χεια πήρε, ο Κώστας Τουλ­γα­ρί­δης, πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου Εκπαι­δευ­τι­κών  «Κ. Σωτηρίου».

Στην ομι­λία του, ο Αχιλ­λέ­ας Ζορ­μπάς μέλος του ΔΣ της ΔΟΕ, υπο­γράμ­μι­σε μετα­ξύ άλλων ότι «οι υπεύ­θυ­νοι έχουν ονο­μα­τε­πώ­νυ­μο ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΕΕ, μεγά­λο κεφά­λαιο, όλοι αυτοί που μας μαυ­ρί­ζουν τη ζωή για να υπε­ρα­σπί­σουν τα κέρ­δη του».

Η Δέσποι­να Κου­τσού­μπα πρό­ε­δρος Συλ­λό­γου  Ελλή­νων Αρχαιο­λό­γων σημεί­ω­σε πως συνε­χί­ζου­με τις κινη­το­ποι­ή­σεις και κατήγ­γει­λε την πρό­σφα­τη επί­θε­ση σε αρχαιολόγο.

Στο νέο μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο της Αθή­νας για την τρα­γω­δία στα Τέμπη, παρα­βρί­σκε­ται ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημή­τρης Κου­τσού­μπας, που προ­έ­βη σε δηλώ­σεις (δεί­τε πάνω βίντεο).

Συγκε­κρι­μέ­να, ανέ­φε­ρε: «Δεν θα τους αφή­σου­με σε χλω­ρό κλα­ρί. Αυτό το έγκλη­μα δεν πρέ­πει να παρα­γρα­φεί, δεν θα το αφή­σου­με να ξεχα­στεί. Εμείς όλοι θα γίνου­με των νεκρών μας η φωνή».

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από 902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο